Atsiųsta paminėti

     Julius Kaupas. RAŠTAI. Sudarė Kostas Ostrauskas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas. Kalbą peržvelgė Rūta Mėlinskaitė. Aplankas Sauliaus Bajorino. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 7338 South Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Tiražas 600 egz. Kieti viršeliai, 724 psl., kaina 30 dol.

     Į leidinį sudėti šie Juliaus Kaupo darbai: Daktaras Krapštukas pragare, Saulėgrąžos šviesoj, Literatūra ir kritika, Straipsniai neliteratūrinėmis temomis, Šeši laiškai, Varia, Žiburėlio pasakos vaikams.

     Pratarmėje Alfonsas Nyka-Niliūnas, prisiminęs Terencijaus posakį, kad knygos turinčios savo likimą, pats lyg stebėdamasis ar nenorėdamas tikėti, aprašo ilgą šios knygos suredagavimo ir išleidimo odisėją: po Juliaus Kaupo mirties turėjo praeiti net 32 metai, iki jo raštai, pagaliau gražiai išleisti, beldžiasi į skaitytojų duris.

■ ■

     Gydytoja Birutė Žemaitytė. MYLĖK KAIP SAVE. Autorės korespondencija su kaliniais. Redagavo Loreta Paulavičiūtė. Daug iliustracijų, 454 psl., kaina sutartinė. Knygą išleido 1997 m. Logos leidykla Vilniuje.

     Birutė Žemaitytė dirba reanimacijos/mirštančių ligonių gaivinimo ir gydymo srityje. Iš šitos savo darbo srities ji yra parašiusi ir 1994 m. išleidusi daugelį skaitytojų sužavėjusią knygą “Palydėsiu į tėvo namus”. Apie šią jos knygą ir veikalą jau buvo rašyta mūsų žurnale 1995 m., 257 psl.

     Be savo minėtos veiklos su kritiškais ligoniais, ji sėkmingai apaštalauja Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje, kur atlieka bausmę apie 1600 kalinių. Skaitytojai turbut stebėsis, kaip ji myli savo lankomus kalinius, o kaliniai ją.

■ ■

     Christoph Schoenborn OP. MŪSŲ TIKĖJIMO LOBIAI. Iš vokiečių kalbos vertė Birutė Demkutė. Logos leidykla 1997 m. Vilniuje. Kieti viršeliai, 112 psl. Kaina sutartinė.

     Jeigu kas neturi laiko ar drąsos perskaityti Katalikų Bažnyčios Katekizmo, tai čia ras svarbesnių mūsų tikėjimo tiesų santrauką.

■ ■

     Teofilė Žemaitytė. IŠBARSTYSIU VAINIKLAPIŲ SNIEGĄ. Eilėraščiai. Išleido Informacijos ir leidybos centras Vilniuje 1996 m. Sudarė Kižienė ir J. Barkauskas. Redagavo A. Šidlauskas. Dailininkė G. Adomaitytė-Jakubauskienė. Tiražas 1000 egz., 144 psl.

     Teofilė Žemaitytė, kartais pasirašiusi Ramunės Pakalnytės slapyvardžiu, pradėjo rašyti eilėraščius 1933 metais. Ją yra įvertinę poetai ir rašytojai, pvz., Petronėlė Orintaitė, Barnardas Brazdžionis, o Vincas Stonis ją pavadino “klasikinio pobūdžio poete”. Poetė kilusi iš Zanavykijos, dabar gyvenanti Marijampolėje. “Laiškuose lietuviams” jau yra buvę jos eilėraščių. Ateityje įdėsime ir daugiau.

■ ■

     Jonas A. Kučinskas-Kučingis. MANO GYVENIMO TAKAIS. Prel. Jono Kučingio prisiminimai. Išleido Logos Vilniuje 1997 m. Kieti viršeliai, daug iliustracijų, 232 psl., kaina sutartinė.

■ ■

     METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr. 72. Redaguoja Violeta Kelertienė ir Rimvydas Šilbajoris. University of Illinois at Chicago, 1610 University Hali, South Morgan, Chicago, IL 60607-7112. Dailės priežiūra Danas Lapkus. Techninė redaktorė Henrieta Vepštienė. Administratorė Marija Paškevičienė. Pavienio nr. kaina 8 dol.

■ ■

     LITUANUS. Vol. 43, Nr 2. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913. Išeina 4 kartus per metus. Metinė prenumerata bibliotekoms - 15 dol., kitiems - 10 dol.

     Balandžio 4 d. Kauno arkiv. S. Tamkevičius pašventino Kauno arkivyskupijos Kredito unijos patalpas. Čia gali atidaryti einamąsias sąskaitas katalikiškos organizacijos, bažnytinės institucijos, parapijos, vienuolijos.