Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Apie skolinius lietuvių kalboje

     Kai kurie išeivijos lietuviai labai jaudinasi, kad Lietuvoje darkoma mūsų gimtoji kalba, vartojant labai daug anglicizmų ir tarptautinių žodžių. Reikia pripažinti, kad ten jų vartojama tikrai per daug, bet nereikia šios problemos per daug dramatizuoti ir perdėti, nueinant j kraštutinumus. Kai kurie mūsų kalbos mėgėjai kartais spaudoje išskaičiuoja dešimtis tų neva nevartotinų žodžių, tarp kurių pridėta ir tokių, kuriuos vartoja visos šalys, kuriuos ir mes vartojome nuo seniau.

Vyčių tautinių šokių grupė meniškai atliko dalį programos. Z. Degučio nuotr.

     Kalbininkas L. Dambriūnas Gimtojoje kalboje (1963 m. sausis-kovas) yra parašęs ilgoką straipsnį Bendrinė kalba išeivijoje. Čia pateiksime bent dalį to straipsnio, iš kurio suprasime, kad į tų “nevartotinų” žodžių klausimą galima pažvelgti ir šalčiau bei objektyviau.

Redakcija

Skoliniai iš anglų kalbos

     Ar nuostabu, kad turime skolinių iš anglų kalbos? Visai ne. Juk, be skolinių iš lietuvių tautos kaimynų(slavų bei germanų), turime eilę skolinių ir iš tolinesnių tautų, pvz., prancūzų kalbos. Štai jų keletas: alėja, balansas, bufetas, bulvaras, ekranas, estafetė, miražas, parašiutas; pomidoras, portfelis, redakcija, redaktorius, reklama, reklamuoti, seansas, tiražas, vitražas ir kt. Šiuos žodžius vartoja ne tik lietuviai, bet ir kitos tautos. Tai irgi tarptautiniai žodžiai, kaip ir daugelis graikų bei lotynų kilmės žodžių Panašių tarptautinių žodžių skolinių turime ir iš anglų kalbos. Štai jų ži-nomiausieji: beisbolas, biznis, boikotas, bosas, filmas, filmuoti, flirtas, flirtuoti, finišas, fokstrotas, folkloras, futbolas, interviu, lyderis, linčas, mitingas, partneris, piknikas, rekordas, reporteris, sportas, startas, streikas, streikuoti, trestas... arba naujausieji: buldozeris, ekskavatorius, kombainas, konvejeris, radaras, tvistas ir kt. Pastaruoju metu laikraščiai ima vartoti marinas - karinio laivyno spec. dalinio (Marine Corps) karys ir šėras, kuris vartojamas vietoj taip pat svetimo žodžio akcija.

     Kai kuriems šių žodžių mes turime lietuviškus pakaitalus, pvz. verslas (biznis), baigmė (finišas), tautosaka (folkloras), pasikalbėjimas (interviu), vadas (lyderis) ir kt. Tačiau nelaikome barbarizmais, t.y. visai nevartotinais žodžiais, nė šių angliškųjų Taip elgiamės tuo pačiu pagrindu, kaip ir vartodami lotyniškuosius progresas, evoliucija greta lietuviškųjų pažanga, raida ar prancūziškus balansas, paltas šalia pusiausvyra, apsiaustas.

Išplėsta kai kurių tarptautinių žodžių reikšmė

     Kai kurie tarptautiniai žodžiai vartojami ne tik ta reikšme, kuria jie seniau buvo vartojami Lietuvoje, bet ir platesne reikšme, kuri čia įprasta Amerikoje. Štai keletas tokių žodžių: administracija, audiencija, auditorija, asistentas, kolegija, kompanija, korporacija, kreditas, prezidentas, rekordas, studentas, unija ir kt. Kai kurių šių žodžių vartojimas nauja reikšme gali būti pateisinamas, pvz., unija profesinės sąjungos vietoje (Lietuvoj kalbėdavom tik apie valstybių unijas), prezidentas “universiteto rektorius, organizacijos pirmininkas”, kreditas “įskaita” (universitetų studentų), korporacija “Akcinė bendrovė”, kompanija “prekybos ir pramonės bendrovė”, kolegija “koledžas”, asistentas “klebono padėjėjas”, vikaras, auditorija “salė”. Šių žodžių reikšmės išplėtimas pateisinamas tuo pagrindu, kad ta nauja jų reikšmė (šalia senosios) čia yra gana įprasta, kaip unija, kompanija, arba todėl, kad kalbai nieko nekenkia vieną svetimą žodį pakeisti kitu svetimu, tik čia labiau įprastu, pvz., vikarą asistentu ar salę auditorija. Suprantama, kad pateisindami šių žodžių vartoseną, neatsisakome ir atitinkamų senųjų terminų, kaip profesinė sąjunga, bendrovė, pirmininkas ir kt.

     Tačiau negalima sakyti, kad toks žodžių reikšmės išplėtimas butų priimtinas, mūsų kalbai visais atvejais. Neatrodo pateisinamas žodžio administracija vartojimas vyriausybės vietoje. Iki šiol administracijos viršūnei (prezidentui su ministrų kabinetui) vadinti vartojom labai patogų žodį — vyriausybė, kurio ir toliau nereikėtų atsisakyti. Jis padeda išvengti kalbos neaiškumo, kuris susidaro, kai žodis vartojamas įvairiom reikšmėm. Anglų kalbos žodis administration iš tikrųjų turi daug reikšmių. Be vyriausybės, jis gali reikšti valdybą, valdymo laikotarpį ir kitką. Taip pat nėra reikalo moksleivius vadinti studentais, nes tai irgi mažina kalbos aiškumą. Nevartotina ir audiencija (ang. audience) klausytojų vietoj. Kažkur buvo parašytas kad auditorija yra kambarys, kur gali susirinkti audiencija(!). Tebūna audiencija tik priėmimas pas aukštą pareigūną, o auditorijai palikime klausytojus. Rekordas lietuvių kalboje reiškia žymiausią laimėjimą varžybose, bet jis nevartotinas plokštelės, dokumento bei kitom reikšmėm. Todėl netaisyklingas yra toks sakinys: ALT turi impozantišką darbų Lietuvai rekordą.

     Be to, pažymėtina, kad kai kurie tarptautiniai žodžiai lietuvių kalboje vartojami kita reikšme, negu anglų kalboje. Pvz. artistas mums tėra tik vaidila (aktorius), o amerikiečiams artist yra menininkas, dailininkas. Mums pamfletas yra satyrinis kūrinys, o amerikiečiams - brošiūra, maža knygelė. Novelė ir poema pas mus reiškia ką kita, negu ang. kalboje novel ir poem. Taip pat mūsų prospektas “plati, ilga gatvė, kainoraštis” yra kas kita nei anglų prospect, kuris reiškia numatymą, laimėjimo galimybę (perspektyvą). Populiarus pas mus reiškia plačiai žinomas, bet ang. kalboje jis reiškia dar liaudinis. Todėl popular front nėra plačiai žinomas frontas, bet “liaudies frontas”. Realizuoti mums reiškia įgyvendinti, įkūnyti, ir todėl netinka sakyti: jaunieji turi realizuoti (ang. realize), kad vedybos yra rimtas dalykas.

     Anglų kalbos įtaka pasireiškia ir tuo, kad aplamai tarptautinių žodžių dabartinėje mūsų kalboje vartojama žymiai daugiau negu seniau. Tai ypač žymu jaunesnės kartos kalboje, kurioje labai dažni tokie žodžiai, kaip identifikacija, implikacija, indiferencija, interpretacija, komunikacija, penetracija ir pn. Štai vienas trumpas sakinėlis iš jaunimo spaudos: pasaulis pilnas kontradikcijų, disiliuzijų bei kontraversijų. Bet ir vyresnieji susirinkimuose seniai nebekalba maldų, o tik invokacijas, gydytojai priima ligonius tik ofisuose ir nebesistato namų, o tik rezidencijas, redaktoriai neberašo redakcinių (straipsnių) ar vedamųjų, o tik editorialus, ir laikraščio bendradarbiai, publicistai čia pavirto kolumnistais. Negalima būtų sakyti, kad gausesnis tos rūšies žodžių vartojimas čia neturėtų tam tikro pateisinimo, bet, anot lietuvių patarlės, kas per daug, tai nesveika.

 □ Rugsėjo 21 d. Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo Šiaulių vysk. E. Bartulis drauge su keletu kunigų. Vyskupas džiaugėsi, galėdamas aukoti šv. Mišias savo gimtosios parapijos bažnyčioje, kurioje priėmė pirmąją Komuniją ir prieš 21 metus, baigęs Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, aukojo pirmąsias šv. Mišias