□    Kun. Rolandas Makrickas, Lietuvos Vyskupų konferencijos gen. sekr. asistentas, šią vasarą kelias savaites dirbo sielovados darbą Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje Čikagos Marquette Parke. Jis pavadavo kun. Rimą Gudelį, išvykusį į Lietuvą dirbti jaunimo stovyklose.

□    Geg. 31 d. Panevėžio vysk. J. Preikšas pašventino naująją Truskavos Šv. Dvasios bažnyčią. Jos projekto autorius arch. A. Paulauskas. Iš Truskavos yra kilęs a.a. kun. Bronius Krištanavičius, SJ, Čikagos Jaunimo centro statytojas.

□    Geg. 29 d. Kristaus Karaliaus katedroje Panevėžyje buvo paminėtas vysk. K. Paltaroko ingresas 1926 m. Pirmojo Panevėžio vyskupo atminimą pagerbė miesto bačnyčių chorai. Ta proga šv. Mišias aukojo katedros klebonas mons. J. Antanavičius. Savo pamoksle jis iškėlė vyskupo reikšmę miesto dvasiniam ir kultūriniam augimui.

□    Liepos 13-17 d. Lietuvoje lankėsi Oldenburgo krašto (Vokietija) “Carito” ir Maltos ordino tarnybos bendradarbiai, atgabenę jau 200-ją pagalbos siuntą. Per 8 m. į Lietuvą atgabenta 2806 tonos labdaros (daugiausia medicininės įrangos, vaistų, drabužių ir maisto).

□    Geg. 17 Panevėžyje lankėsi apaštališkasis nuncijus arkiv. dr. Erwin Josef Ender. Panevėžio katedroje arkivyskupas koncelebravo šv. Mišias su vyskupais J. Preikšu ir J. Žemaičiu ir daugybe Panevėžio vyskupijos kunigų.

□    Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis, liepos 4 d. susipažinęs Vilniaus paveikslų galerijoje su 300 vienetų Vilniaus arkikatedros požemiuose rastų juvelyrinių šedevrų rinkiniu, pareiškė, kad Vilniaus arkikatedros lobynas yra Bažnyčios nuosavybė. Jis įsitikinęs, kad religinės meno vertybės turi būti laikomos ir rodomos atskirai nuo kitų. Labiausiai tam reikalui tiktų bažnytinio meno ir istorijos muziejus, kuris galėtų būti įsteigtas nenaudojamoje bažnyčioje.

□    Pop. Jonas Paulius II šią vasarą atostogavo šiaurės Dolomitų Alpėse. Vatikano radijo žiniomis, vietos 90 m. klebonas padovanojęs popiežiui iš savo sodo krepšelį vyšnių, o popiežius klebonui pintinę kalnuose pririnktų baravykų.

□    Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Toronte, Kanadoje, tarnavo lietuviams katalikams nuo 1928 iki 1974 m. Tais metais parapijos centras buvo perkeltas į Mississaugos Anapilį ir ten pastatyta nauja bažnyčia pavadinta Lietuvos Kankinių vardu. Rugsėjo 27 d. parapija mini 70 m. sukaktį.

□    Vilniaus Pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas birželio 13 d. išleido antrąją katalikų tikybos mokytojų laidą. Mokslą bakalauro laipsniu baigė 30 absolventų.

□    Šv. Kryžiaus ligoninei, esančiai Čikagos Marąuette Parke, įkurtai 1928 m. Labdarių sąjungos, dabar vadovaujamai seselių kazimieriečių ir 1954 m. labai praplėstai, šiais metais sukanka 70 m.

□    Vilniaus Kalvarijos po šešerių metų Maskvos okupacijos buvo baigtos statyti 1669 m., dėkojant Dievui už išsilaisvinimą. Bolševikiniai okupantai jas išsprogdino 1962 m. Šv. Kryžiaus bažnyčios ir parapijos klebonas kun. K. Latoža, pritariant Vilniaus arkivyskupijos kurijai, nori Kalvarijas atstatyti iki 2000 - jubiliejinių - metų. Jis prašo Lietuvos ir išeivijos lietuvius savo aukomis prisidėti prie Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio koplyčių atstatymo. Aukas galima siųsti per Lietuvių katalikų religinę šalpą.

□    Pivašiūnų bažnyčia (Alytaus rajone) garsi Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo atlaidais ir stebuklinguoju Dievo Motinos paveikslu. Šiais metais sukako 10 m., kai kard. V. Sladkevičius vainikavo šį paveikslą pop. Jono Pauliaus dovanotu vainiku ir suteikė Nuliūdusiųjų Pagalbos titulą. Kartu buvo minimas Pivašiūnų bažnyčios 350 m. jubiliejus. Į šias iškilmes rugpj. 16 d. atvyko kard. V. Sladkevičius, apašt. nuncijus arkiv. Erwin Josef. Ender ir keli Lietuvos vyskupai: J. Matulaitis, J. Boruta ir VI. Michelevičius. Iškilmėse dalyvavo minios tikinčiųjų.    Juoz. M.