□    Kun Paulius Mališka, montrealietis, išgirdęs pop. Jono Pauliaus II raginimą, kad šiaurės pusrutulio kunigai daugiau dėmesio kreiptų pietų pusrutulio šalims, nuo 1989 m. paskirtas Dom Lessa, šiaurės rytų Brazilijos vyskupo, darbuojasi brazilų sielovadoje, Sergipie valstijoje. 1987 m., minint Lietuvos krikšto 600 m. sukaktį, Romoje, Šv. Jono Laterano bazilikoje, vysk. Paulius Baltakis iškilmingai Paulių Mališką įšventino diakonu.

□ Dievo Apvaizdos seserų vienuolynas su koplyčia, neseniai pastatyti Panevėžyje, buvo pašventinti rugsėjo 27 d. Panevėžio vysk. Juozo Preikšo. Čia šios vienuolės globos senelius ir invalidus.

□    Eucharistinio Jėzaus seselių kongregacija spalio 25 d. Kauno Šv. Ksavero bažnyčioje paminėjo savo veiklos 50 m. sukaktį. Šv. Mišias kon-celebravo arkiv. S. Tamkevičius, vysk. J. Boruta. Pagrindinis šios kongregacijos tikslas - mylėti ir garbinti Eucharistinį Jėzų ir Jam laimėti vaikus, jaunimą bei šeimas. Vienuolijoje darbuojasi 105 seselės. Be Kauno, jos dar darbuojasi Vilniuje, Šiauliuose, Kybartuose ir Veiveriuose.

□    Arkiv. Audys Bačkis spalio 19 d. Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje susitiko su akademiniu jaunimu, aukojo Šv. Mišias ir pasakė pamokslą, kuriame iškėlė ne tik teisingumo, bet ir meilės darbų svarbą.

□    Kun. Konstantinas Gulbinas, kapucinas vienuolis, mirė 1997 m. spalio 15 d., palaidotas Oberhausen-Sterkrade vokiečių kapucinų kapinėse. Pokario metais jis aptarnavo lietuvius katalikus Vestfalijoje, Vakarų Vokietijoje.

□    Pop. Jonas Paulius II poetui Bernardui Brazdžioniui paskyrė Šv. Grigaliaus ordiną. Šis ordinas įsteigtas 1831 m. Šiuo metu tą ordiną gavusių yra 69 asmenys. Ordino įteikimo iškilmės numatytos 1998 m. vasario 11d. Tai vienas iš aukščiausių Vatikano apdovanojimų. Jį įteiks Los Angeles kardinolas Roger Mahony.

□    Lietuviai tėvai pranciškonai spalio 20-25 d. vykusioje kapituloje naujuoju provincijolu išrinko tėvą Benediktą Sigitą Jurčį, gimusį ir augusį Lietuvoje, buvusį Vatikano nuncijaus Lietuvoje sekretorių. Jis gyvens Lietuvoje. Jo vardu reikalus tvarkyti šiapus Atlanto vandenyno ir tęsti paramą Lietuvai patikėta viceprovincijolui tėvui Placidui.

□    Baltarusijos prez. A. Lukošenko lapkr. 11 d. Minske susitikęs su Europos tarpparlamentarinės stačiatikybės sekretoriato nariais, pareiškė, kad respublikoje taikiai sugyvena 26 įvairios konfesijos, turinčios daugiau kaip 2000 religinių bendruomenių, jų tarpe 964 stačiatikių, 664 protestantų, 391 katalikų.

□    Lietuvoje Juozas Sabalius ir Andrius Gudauskas sukūrė video filmą “Mylėti artimą” apie kun. Juozą Zdebskį, žymų kovotoją už tikėjimo laisvę. Pasak peržiūroje dalyvavusio “Naujojo ži. dinio” vyr. red. Petro Kimbrio, video filme puikiai perteikta septintojo ir aštuntojo dešimtmečio nuotaika Lietuvoje.

□    Lapkr. 9. d. Kauno arkiv. S. Tamkevičius, dalyvaujant 15.000 žmonių, pašventino prieš 63 m. pradėtą statyti paminklinę Kristaus Prisikėlimo bažnyčią Kaune. Pirmąsias šv. Mišias čia aukojo arkiv. Tamkevičius, Panevėžio vysk. J. Preikšas, Šiaulių vysk. E. Bartulis ir Kauno vysk. augz. R. Norvilas.

□    Kelios dešimtys tūkstančių maldininkų iš visų žemynų dalyvavo Fatimos “saulės stebuklo” 80-jų metinių minėjime. Spalio 12 d. vakare surengtai procesijai vadovavo Paryžiaus arkiv. kard. Jean Maria Listinger, Rio de Janeiro arkiv. kard. Eugenio de Araujo Sales, Lisabonos arkivyskupas ir Fatimos vyskupas. Spalio 13 d. aikštėje priešais Fatimos baziliką abu kardinolai ir visi Portugalijos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias. Marijos pasirodymas Fatimoje vyko 1917 m. gegužės 13 d. iki spalio 13 d.

□    Pop. Jonas Paulius II planuoja 1998 m. sausio mėn. apsilankyti ateistinėje Kuboje. Ta proga valstybės vadovas Fidel Castro 1997 m. Kalėdas paskelbė valstybine švente. Kalėdas švęsti Kuboje buvo uždrausta beveik nuo pat Castro įsigalėjimo Kubos valdžioje.

□ Rugsėjo 23 d. Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis Peter Kolvenbach paskyrė kun. Antaną Saulaitį SJ Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu. Šias pareigas kun. A. Saulaitis SJ perėmė iš vysk. J. Borutos SJ, kuris šios provincijos provincijolu buvo nuo 1989 m.

□ X Mokslo ir kūrybos simpoziume, įvykusiame 1997 m. lapkričio 26-30 d. Čikagoje, Jaunimo centre, kun. Vincas Valkavičius, Norwood, MA, liet. parapijos klebonas, istorikas, skaitė paskaitą “Ar žymiausias išeivijos kunigas savo gimtinėje nežinomas?”, o kun. gintaras Vitkus SJ, Kauno Jėzuitų gimnazijos direktorius, kalbėjo apie religinį auklėjimą Lietuvoje ir Jėzuitų gimnaziją. Abu jie buvo apsistoję pas Čikagos lietuvius jėzuitus, aukojo šv. Mišias Jėzuitų koplyčioje ir pasakė po pamokslą.

□    Marijampolės miesto centre pradėti statyti namai, kuriuose gyvens pasenę ar paliegę kunigai, vargonininkai, zakristijonai ir kiti bažnyčių tarnai. Tai bus pirmieji tokios paskirties globos namai Lietuvoje. Apytikriais skaičiavimais, jie kainuos apie 3 milijonus litų.

□    Pop. Jonas Paulius II, kalbėdamas spalio 8-10 d. Vatikane vykusiame kongrese narkomanų sielovados bei pagalbos jiems klausimais, ragino pasaulio politikus bei ūkio atstovus imtis griežtesnių priemonių prieš tarptautinę prekybą narkotikais.

□    Lapkr. 10 d. Kaišiadorių vysk. J. Matulaičio iniciatyva Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje vyko konferencija, skirta arkiv. Teofilio Matulionio atsiminimui. Jis ragino populiarinti arkiv. T. Matulionį, kandidatą į altoriaus garbę. Jau penkiomis užsienio kalbomis pasirodė prel. Pr. Gaidos knyga apie arkiv. T. Matulionį - “Nemarusis mirtingasis”.

□    1990 m. Šventojoje buvo pradėta statyti Švč. M. Marijos - Jūrų Žvaigždės bažnyčia, kurią projektavo arch. Ričardas Krištopavičius. Tos parapijos klebonas kun. Vidmantas Gučius dėkingas Vokietijos katalikų fondui “Renovabis”, Palangos miesto savivaldybei, Klaipėdos miesto žmonėms ir organizacijoms, kun. Antanui Valinskui, iš JAV atvykusiam ir čia įsikūrusiam, už bažnyčios statybos rėmimą.

□    Vietnamiečio kun. Anthony Nguyen Ngoc Son knygoje “Ganytojas, žvelgiąs į ateitį” paskelbtomis žiniomis, Vietname yra daugiau kaip keturi milijonai katalikų. Sielovadoje darbuojasi apie 2000 diecezinių kunigų, 7495 ses. vienuolės ir 1253 kunigai bei broliai vienuoliai.

□    Kun. dr. Jonas Sakevičius MIC, ilgametis Britanijos Londono lietuvių parapijos klebonas, 1997 m. birželio 30 d. atšventė 90 m. amžiaus sukaktį.

□ Spalio 13-oji, Fatimos Dievo Motinos šventė, buvo paminėta iškilmingomis šv. Mišiomis visose Rusijos katalikų parapijose. Prieš 80 m. trims Portugalijos piemenėliams M. Marija kalbėjo apie didžiulės Rytuose esančios valstybės atsivertimą.

□Šimonių parapijos Juodupėnų kaime klebono kun. Povilo Svirskio ir vietos gyventojų pastangomis pastatyta koplyčia. Rugpjūčio 17 d. ją pašventino Panevėžio vysk. Juozas Preikšas.

□    1995 m. statistikos duomenimis, katalikų Bažnyčia labiausiai auga Azijoje (dabar yra 100 milijonų) ir Afrikoje (107 mil.), Katalikiškiausias žemynas yra Pietų Amerika (412 mil.). 1995 m. pasaulyje buvo 985 mil. katalikų, sudarydami 17.4% visų pasaulio gyventojų.

□    Panevėžio vysk. Juozas Preikšas išsiuntinėjo savo vyskupijos kunigams aplinkraštį, ragindamas pradėti blaivybės akciją: pamoksluose daugiau kalbėti apie blaivaus gyvenimo gėrį ir girtavimo žalą, nevartoti svaigalų laidotuvėse ir mirusiųjų minėjimuose.

□    Nuo 1997 m. rudens Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos vikaru ir lituanistinės mokyklos kapelionu yra kun. Stanislovas Anužis, neseniai atvykęs iš Lietuvos.

□    Spalio 5 d. Ziono evang. liuteronų bažnyčioje, Oak Lawn, II, buvo iškilmingai pagerbtas Jonas Juozupaitis, vadovaująs šiai parapijai jau 25 metus. Tai seniausia lietuvių evangelikų parapija JAV, įkurta 1903 m.

□ Šiemet į Vilniaus kunigų seminariją priimti 8 kandidatai iš 15. Atranką lėmė kandidato dvasinė branda, bendras išsilavinimas ir tinkamas lietuvių kalbos mokėjimas.

□    Rugsėjo 25 d. ir vėliau centrinėje Italijoje, Umbrijoje ir La Marche, įvyko keli smarkūs žemės drebėjimai. Labai nukentėjo Šv. Pranciškaus bazilika Asyžiuje: įgriuvo dalis stogo, sunaikinta daug meno vertybių, tarp kurių dvi Giotto freskos, vaizduojančios Šv. Pranciškaus gyvenimą, sukurtos prieš šešis šimtmečius.

Juozas M.