Naujos knygos

     Baigiantis praėjusiems metams, buvo didokas knygų derlius. Štai ir ant Laiškų lietuviams redakcijos stalo guli nemaža jų krūvelė. Kai kurios tikrai vertos ilgesnės recenzijos, bet nelengva dabar surasti tų recenzentų. Čia tik trumpai jas paminėsime, tikėdamiesi, kad gal atsiras ir koks recenzentas.

     •    KRIKŠČIONYBĖ LIETUVOJE. Redagavo Vytautas Vardys. Išleido Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komitetas 1997 m. Čikagoje. Viršelis dail. Ados Sutkuvienės. Daug įdomių iliustracijų, 572 psl., kaina 20 dol. Gaunama Drauge.

     Veikale prof. Z. Ivinskis, prof. P. Rabikauskas SJ, prof. V. Vardys ir kiti nagrinėja Lietuvos krikščionybės pradžią ir augimą, klestėjimą nepriklausomybės metais ir herojišką laikyseną priespaudos metais. Veikalo gale išsami asmenvardžių rodyklė.

     •    Vaclovas Biržiška. AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDA 1874-1910 m. Bibliografija. Redagavo Stasė Vaškelienė. Išleido Lituanistikos Institutas JAV 1994 m. 280 psl., kaina nepažynėta.

     •    Aldona Vasiliauskienė. GYVENIMAS DIEVUI IR LIETUVAI. Daktaras Prelatas Juozas Prunskis švenčia 65 metų kunigystės ir 90 metų amžiaus jubiliejų. Išleista dr. prel. Juozo Prunskio lėšomis. Viršelio maketas Stasio Maskoliūno. Knygą ruošiant spaudai, talkino: Elena Bagočiūnienė Donatas Čepukas, Laura Ramoškienė, Danguolė Šatkauskienė. Spausdino Utenos spaustuvė. Gausiai iliustruota, 288 psl., kaina nepažymėta.

     •    Dalia Staniškienė. EINU NAMO. Eilėraščiai. Dailininkas Rimantas Laniauskas. Kalbą peržiūrėjo kun. Juozas Vaišnys SJ. Išleido Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapija, 18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119. 116 psl., kaina nepažymėta.

     •    Kazimieras Ambrasas. SIMONAS IŠ VALTŪNŲ. Sioux City, IA, klebono prel. Simono Morkūno, švenčiančio 95 m. amžiaus sukaktį, gyvenimo ir darbų aprašymas. Redagavo Loreta Paulavičiūtė, Liuda Sidarienė, 296 psl., kaina nepažymėta.

     •Jonas Kučinskas-Kučingis. ALONG THE PATHS OF MY LIFE. Prel. Jono Kučingio gyvenimo ir veiklos aprašymas, išverstas iš lietuvių kalbos Irenos Luksis Goddard. 242 psl. Parašyta ir išleista prelato 60 m. kunigystės jubiliejaus proga.

     •    NAUJOJI VILTIS. Nr. 28. 1977. Politikos ir kultūros žurnalas. Redaguoja dr. Leonas Kriaučialiūnas ir Antanas Juodvalkis. Leidžia Amerikos lietuvių tautinė sąjunga ir Lietuvių studentų tautininkų Korp! Neo-Lithuania. Administracija - Oskaras Kremeris, 1005 Sherwood Dr. Lagrange Park IL, 60526. Šio nr. kaina 7 dol.

     •    LITUANUS. Vol. 43, No. 4. Šį numerį redagavo Robertas Vitas. Redakcijos ir administracijos adresas: 6621 S. Troy., Chicago, IL 60629-2913, USA. Išeina 4 kartus per metus. Metinė prenumerata bibliotekoms - 15 dol., kitiems - 10 dol.

     •    Į LAISVĘ. Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Nr. 126(163). Leidžia Lietuviškų studijų centras. Redaguoja Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790. Administratorius Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Metinė prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 dol., kitur - 15 dol.

     •    Anatolijus Kairys. PSALMIŲ VAINIKAS. Religinių eilių rinkinys. Išleido Tyrai 1997 m. Kieti viršeliai, 208 psl., kaina sutartinė.

     Leidinyje skelbiamos psalmės - labai žmogiškos, taurios, kupinos meilės Dievui. Autorius, sulaukęs ilgo gyvenimo metų ir išsaugojęs kūrybos galią, šventai tiki, kad psalmynas prisidės prie lietuvių tautos religinio atgimimo, bei moralinio, žengiant į XXI amžių.

*  *  *  *