Nuoširdi padėka Laiškų lietuviams rėmėjams

60 dol. aukojo L. Normantas.

po 50 dol. aukojo: I. Kriaučeliūnas, G.M. Česas.

40 dol. aukojo I. Kairys.

Po 30 dol. aukojo: I.Budrys, G. Vasiliauskienė, A. Lauraitis, E.A. Karaliūnas.

Po 25 dol. aukojo: O.A. Garūnas, I. Oksas, A. Pažiūra, H. Milaknienė.

Po 20 dol. aukojo: M. Škėma, J. Petronis, D. Surdėnas, V. Petronis, V. Prunskis, K. Račiūnas, S. Prialgauskas, E. Druskis, S. Mickevičius.

15 dol. aukojo S. Bublienė.

Po 10 dol. aukojo: V. Siliūnas, V. Bakšys, S. Pumputis, O.Kreivėnienė, O.Kremeris, M. Edelis,

L. Vėlūnas, A. Gulbinas, H. Baltrušaitis, V. Grigelis, V. Bubnienė, A. Bumbulis,

K. Beiga, E. Andriušis, B. Jankiūnas, A. Naudžius, A. Lietuvninkas, G. Indreika,

A. Bigelis, S.A. Damijonaitis, M. Gelažius, O. Norvija, A. Smailys, V. Gvildys,

A. Karaliūnas, G.S. Damašius, P. Murinienė, A. Kuolas, J. Mikulionis, E. Kelečius, J.S. Latvys, B. Stravinskis, V. Kubilius, J. Matulaitienė, V. Kazlauskas, E. Kiela,

I. Kairys, M. Kapočius, S. Jelionienė, A. Lauraitis, A. Čepulis, O.P. Norvilas,

V.Krasauskas, Z. Martinaitienė, V. Mitkus, S, Mikrut, A. Karaliūnas, K. Stravinskas, S. Riškienė, V. Mažeikienė, A. Matulionis, V. Vaitkevičius, A. Kazlauskas, S. Dargis.

Po 5 dol. aukojo: J. Plačas, S. Juškaitis, S. Čepas, V. Knyvaitė, I. Maliska, A. Šešplaukis, J. Lapšys,

O. Pupininkas, I. Ulpaitė, P. Petkelis, R. Andrijauskas, K. Kazlauskas, E. Jaškus,

M. Jonelis, Z. Junevičienė, R. Kronas, F. Brazaitis, SJ. Sakavičius.

Konkursui esame gavę šiais slapyvardžiais pasirašytus straipsnius:

Suaugusiųjų:

Kristina Brazdaitytė, Dailininkas, Joana Žagarietė, Žydrūnas, Erškėtrožė, Spindulėlis, Matilda Kižienė, Žemaitijos Ąžuolas, Lietuviškas Beržas, Feliksas, Sofija I, Sofija II, Sponsa Christi, Peldžius, Margas Genys, Laima Elena, Jonas Žynietis, Spyglys, Angelo Plunksna, Lietuviškas Beržas II, Eglė, Dulkė, Ryto Aušra, Daugirdas, N. Uosis, Birutė Martinaitytė, Garnelis, Jurga Araškevičiūtė, Viltis, Jovaras, Irena Aušrinė I, Irena Aušrinė II, Petras, Gija, Nendrė, Tomas, Vandenė, Danguolė, Butkutė, Marija Auškalnienė, A.A. Varanavičius, Birutė Būtienė, Paušelė, Patria, J. Jonaitytė, Vena.

Jaunimo:

Svajūnė, Matas Siela, Elžbieta Mikalionytė, Salomėja Jauniškytė, Aira Vygintaitė, Protamsa, Baltoji Šypsena, Baltijos Vilnis, Likimo ranka, Mėnuliuke, Blizgantis Dramblys, Aušrinė, Kregždutė I, Naktigonė, Ringailė, T. D., Kregždutė II, Maušas, Rita Debesėlis, Kotrelė, Viščiukas, Rugilė Vainoraitė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.