□    Lapkričio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų konferencijos nuolatinės tarnybos posėdis, kuriame dalyvavo arkiv. A.J. Bačkis, arkiv. S. Tamkevičius ir vysk. J. Boruta. Posėdyje aptarti Lietuvos kunigų seminarijų bei Šv. Kazimiero kolegijos Romoje reikalai.

□    Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos posėdis įvyko lapkričio 16 d. Vilniuje. Dalyvavo konferencijos gen sekr. vysk. J. Boruta Sj ir vienuolių atstovai. Išrinkta taryba, patvirtinti įstatai.

□    Vysk. Vincento Borisevičiaus 11-asis gimtadienis paminėtas lapkričio 23 d. Telšių katedroje. Ta proga buvo prisiminti ir kiti šios vyskupijos vyskupai: J. Staugaitis, Pr. Ramanauskas, P. Maželis, J. Pletkus. Iškilmėse dalyvavo, šv. Mišias koncelebravo apaštalinis nuncijus arkiv. Erwin J. Ender. Jis taip pat tarė ir įvadinį žodį. Pamokslą pasakė mons. A. Svarinskas. Iškilmėse dalyvavo min. pirm. G. Vagnorius ir daugybė vietinės valdžios atstovų bei tikinčiųjų.

□    Lietuvos Vyskupų konferencijos informavimo priemonių komisijos posėdyje lapkr. 19 d. Vilniuje buvo svarsyti “Katalikų pasaulio” žurnalo reikalai. Nutarta žurnalo vyr. redaktore skirti E. Kučinskaitę ir žurnalą pavadinti “Sandora”.

□    Gruodžio 3 d. Kauno Jėzuitų bažnyčioje paminėtas šv. Pranciškaus Ksavero 445-ios mirties metinės. Iškilmingas šv. Mišias šia proga drauge su tėvais jėzuitais aukojo Kauno arkiv. S. Tamkevičius, Šiaulių vysk. E. Bartulis, vysk. J. Boruta SJ ir vysk R. Norvilą. Pamoksle vysk. J. Boruta priminė pagrindinę kunigo ir kiekvieno Bažnyčios nario misiją - eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją, atiduodant visa ir viską, ką esame gavę iš Dievo.

□    1997 m. paminėta prel. Juozo Užupio, Prienų klebono, 45 m. kunigystės sukaktis.

□    Vilniaus arkiv. metropolitas A.J. Bačkis prieškalėdiniame laiške tikintiesiems ragino atverti širdis Dievo meilei, tarp kitko rašydamas: “Eikime kartu su Kristumi mūsų Tėvynės keliais ir takeliais, dalydami Jo meilės dovanas mūsų broliams ir seserims”.

□    Valdas Adamkus, tada dar kandidatas į Lietuvos prezidentus, Kūčių dieną drauge su žmona susitiko su Kauno arkiv. metropolitu Sigitu Tamkevičium SJ.

□    Gruodžio 25 d., per Kalėdas, kard. Vincentui Sladkevičiui suėjo 40 m. vyskupystės sukaktis. Šio jubiliejaus proga kard. V. Sladkevičius drauge su apaštališkuoju nuncijum arkiv. Erwin J. Ender ir Lietuvos vyskupais aukojo šv. Mišias Kauno arkikatedroje bazilikoje. Šia proga kardinolą pasveikino laišku pop. Jonas Paulius II, Lietuvos vyskupai, valdžios atstovai ir daugybė jo gerbėjų. Prisimintina, kad daugiau kaip pusę savo vyskupystės metų jis bolševikinės valdžios buvo ištremtas ir nebuvo leidžiama eiti pareigų. Kardinolu pakeltas 1988 m.

□    Gruodžio 29 d. Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, jo steigėjo ir prezidento Stasio Balzeko iniciatyva, buvo lietuviškų organizacijų atstovų susitikimas su naujuoju Čikagos arkivyskupu Francis George OMI.

□    Gruodžio 22 d. kun. Alfonsas Babonas, Detroito Šv. Antano liet. parapijos klebonas, šventė 35 m. kunigystės jubiliejų.

□    Šv. Kazimiero kongregacijos seserys, kurių motiniškasis namas yra Čikagos Marquette Parke,

1998 m. sausio 4 d. šventė savo vienuolijos įsteigimo 90 m. sukaktį. Šv. Mišias Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje aukojo Čikagos arkiv. Francis George OMI, vysk. J. Gordon ir daugybė kunigų. Pamokslą pasakė Čikagos arkivyskupas, iškeldamas kongregacijos nuopelnus. Gauta daug sveikinimų. Po iškilmių vienuolyne buvo vaišės. Šiuo metu kazimierietėms vadovauja jų vyresnioji ses. Marilyn Kuzmickus.

□    Kauno arkiv. metropolitas S. Tamkevičius SJ Eltai sakė, kad prezidentinių rinkimų rezultatai jį nuteikią pozityviai. Su naujuoju prezidentu būsią lengviau palaikyti tautos santarvę, kurią rinkimų metu pabrėžęs ir pats Valdas Adamkus.

□    Pop. Jonas Paulius II sausio 10 d. tradiciniame susitikime su prie Šv. Sosto paskirtais diplomatais per Lietuvos ambasadorių Kazį Lozoraitį perdavė linkėjimus naujajam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui.

Juozas M.