Vienu metu pro dangaus vartus įėjo du nauji gyventojai: advokatas ir popiežius. Šv. Petras advokatui davė puikiausią butą su visais patogumais, o popiežius gavo kuklų, paprastą kambariuką.

-    Tai kokia čia lygybė? - klausia popiežius. -Popiežių jūs laikote daug žemiau už paprastą advokatą.

-    Matai, - atsako jam šv. Petras, - danguje jau mes turime porą šimtų popiežių, o advokatas dar tik pirmasis.

▼ ▼ ▼

Armijos seržantas susižeidė ranką, guli ligoninėje ir negali į namus parašyti laiško. Jam patarnauja gailestingoji sesuo. Jis diktuoja ir įterpia tokį sakinį: “Ligoninės seserys visos senos, neįdomios”. Laišką rašančioji seselė užsigavo, pradėjo priekaištauti.

-    Jūsų teisybė, - pridėjo seržantas, - bet aš noriu, kad mano žmona būtų rami ir laiminga.

▼▼ ▼

-    Koks užkampis, - stebėjosi turistas, patekęs į nuošalų kraštą. - Manau, kad čia susirgus nė gydytojo nebūtų galima prisišaukti.

-    Mums gydytojai visai nereikalingi, - atsakė čiabuviai, - mes mirštame natūralia mirtimi.

▼▼ ▼

Vagono kampe jaunuolis klausia pagyvenusį poną:

Atsiprašau, gal galite pasakyti, kiek dabar laiko?

- Ne, jokiu būdu! Matau, kad esate labai mandagus, tai kai pasakysiu, jūs padėkosite. Ledas bus pralaužtas. Prasidės draugiškas pokalbis. Po to mes drauge išlipsime iš traukinio. Stoty jūs pavaišinsite mane kava ar net kokteiliu, o aš būsiu priverstas jus pakviesti į svečius. Mano namuose yra gražuolė duktė. Dar ko gero jūs ją įsimylėsite, o ji jus. Jūs prašysite mano sutikimo ją vesti, o kokia mano padėtis? Kaip aš galiu leisti savo vienturtę už tokio tipo, kaip tamsta, kuris neturi net laikrodžio?

▼▼▼

Studentas skundžiasi savo kolegai:

-    Prašiau, kad tėvas atsiųstų dar 400 dolerių enciklopedijai pirkti, ir tėvas atsiuntė enciklopediją!

▼▼ ▼

-    Jeigu vėl sudraskysi kelnes, pamatysi, kas tau bus! - bara tėvas sūnų.

-    Mama naujas pasiūs, - burbtelia sūnus.

-    Ne naujas kelnes, o diržo gausi!

-    Kam man tas diržas, jei kelnių neturėsiu?

▼    ▼ ▼

Mokytojas klausia Jonuką, gal jis atsimena kokią pasakėlę apie kates. Jonukas pradeda:

-    Mūsų apylinkėje vienu metu atsirado septyni kačiukai. Šeši buvo partiniai ir vienas nepartinis.

-    Labai gerai, - pagyrė mokytoja.

Atsilankė mokykloje partijos politrukas,

tikrindamas ideologinį mokinių auklėjmą. Mokytoja norėjo parodyti gerą mokinių pasiruošimą ir iššaukė Jonuką pasakyti pasakėlę apie kačiukus. Jonukas pradeda:

-    Mūsų apylinkėje vienu metu atsirado septyni kačiukai. Šiandien šeši jų nepartiniai, o vienas partinis...

-    Kaip tai, - išsigando mokytoja, - juk aną karą sakei, kad šeši buvo partiniai!

-    Sakiau, bet per tą laiką kačiukai paaugo ir praregėjo.

▼▼ ▼

Brežnevas sumanė pats aplankyti vieną kolchozą, patikrinti ir savo akimis pamatyti nuolat daromą pažangą. Pakelėj tas genialusis sekretorius pavargo, o gal ir šiaip žmogui prireikė pamankštinti kojas, tad liepė sustoti viename mažesniame kolchoze, dar neprivažiavus to, kurį rengėsi lankyti. Jis įėjo pas kolchozo pirmininką, žinoma, inkognito, kad nepažintų. Klausia Brežnevas:

-    Kaip yra, kad niekur nematau jokio galvijo, kiaulės, net vištos?

-    Matot, mums pranešta, kad kaimynystėje lankysis pats partijos vadas, tai buvo įsakyta iš visų kitų kolchozų gyvulius ir mašinas tam kolchozui paskolinti.