ŽMOGUS KURIA SAVE APSISPRĘSDAMAS

     “Žmogus bręsta, kuria save ir rašo autobiografiją. Pakartotai apsispręsdamas, kas jis ir ko bei kaip siekia, jis save apibrėžia, vis labiau kala į save tą vertę ar prasmę, dėl kurios jaudinas, sielojasi ir gyvena. Vertės įminamos jo pėdose, noruose ir siekiuose. Pagrindinė jų tampa jo gyvenimo leitmotyvu. Nuodugniais nusistatymais jis pats tampa savo siekiamos vertės įkūnijimu, - taip apsisprendimų svarbą žmogaus gyvenime” apibūdina kun. dr. Kęstutis Trimakas naujoje knygoje. As-menybės raida gyvenime: Egzistencinio apsisprendimo psichologijaI.

     Knygos autorius yra kunigas - psichologas, dėstąs religijos psichologiją Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir kitose Aukštosiose mokyklose Lietuvoje. Ši 326 psl. studija yra antroji religijos psichologijos knygų serijoje, kurios leidėjas yra Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete. Pirmoji tos serijos knyga “Žmogaus aukščiausi skrydžiai”, išspausdinta 1996 m., gvildeno religinių išgyvenimų reikšmę žmogui. Žymusis amerikiečių psichologas-filosofas juos apibūdino kaip “žmogaus aukščiausiais skrydžiais".

     Naujoje, vos tik 1997 m. gale išleistoje knygoje, prof. Trimakas nagrinėja nebe individualius religinius potyrius, bet peržvelgia visą žmogaus gyvenimą, atskleisdamas kiekvieno laikotarpio reikšmę pagal žymiųjų žmogaus vystymosi stebėtojų įžvalgas ir teorijas. Erik’o Erikson’o dėmesyje - identitetas (tapatybė), Carl’o Gustav’o Jung’o -viduramžio krizė, Danieliaus Levinson’o - gyvenimo struktūros, Elisabeth’os Kuebler'os Ross’os -mirimo stadijos.

     Asmuo save kuria apsisprendimais, kurie ryškėja jaunystėje ir lydi jį visą gyvenimą iki paskutinio atodūsio. Svarbieji apsisprendimai kyla iš asmens pačios gelmės: jie paveikia pasaulėžiūrą, savimonę ir gyvenimo siekius. Viduramžyje neretai įvyksta gyvenimo prasmės krizė, iššaukianti vertybių persvarstymą. Senatvė pasižymi praeities peržvalga, atnešanti, anot Erikson’o, vidinę darną arba neviltingą nepasitenkinimą. Likiminiai svarbus yra laikas prieš mirtį: anot Kuebler’os-Ross’os, mirtis asmeniui gali būti galutinė subrendimo pakopa.

     Persvarstęs asmenybės vystymosi procesą, knygos autorius parodo, kaip žmogus kiekviename laikotarpyje atitinkamai bręsta, jei religija gaivina jo tapatybę - pasaulėžiūrą, savimonę ir gyvenimo siekius. Gyvenimo laikotarpiai, o taip pat religijos įtaka juose yra iliustruojami biografiniais pasakojimais, kaip, pavyzdžiui, Prano Dovydaičio, rašytojo Dostojevskio, gydytojos Birutės Žemaitytės, filmų artistės Marylin’os Monroe. Analizuojami yra autoriaus surinkti Lietuvos žmonių pasisakymai. Ypač įdomi yra akademinio jaunimo patirties analizė jų pirmųjų apsisprendimų bei krizių laikotarpyje. Prof. Trimakas parodo, kad pačių psichologų gyvenimo patirtis turėjo lemiamos įtakos jų įžvalgoms bei teorijoms. Tapatybės žinovas Erikson’as pats klajojo jaunystėje, ieškodamas savo tapatybės. Carl’as Jung’as pergyveno viduramžio krizę, atsiskyręs nuo savo bičiulio Siegmud Freud’o, o Kuebler’ą-Ross’ą lydėjo mirties artuma beveik visą jos gyvenimą.

     Kiekvienam žmogui yra naudinga susipažinti su savo gyvenimo eiga ir su kiekviena jo laikotarpio reikšme. Vaikystė, jaunystė, suaugystė, viduramžis, senatvė ir mirtis turi savo prasmę ir svarbą. Apie visa tai apsčios medžiagos pateikia ši knyga. Ji yra naudinga tėvams, pedagogams, dvasininkams, auklėtojams, psichologams ir socialiniams darbuotojams.

     Asmenybės raida gyvenime yra antroji knyga religijos psichologijos knygų serijoje. Ruošiamos dar trys: Tikėjimo brendimas: Egzistencinio apsisprendimo psichologijaII, Esame seserys ir broliai: Bendravimo psichologija ir Išgyvenimų rinkinys.

Kęstutis A. Trimakas. Asmenybės raida gyvenime: Egzistencinio apsisprendimo psichologija - I . Tarpdiecezinės katechetikos komisijos leidykla. Visos knygų serijos leidėjas - Katalikų teologijos fakultetas Vytauto Didžiojo universitete, Kaunas, 1997. 326 psl. Viršelis dail. Algės Varnaitės.