39-ojo Laukų lietuviams konkurso premijų laimėtojai

Šiam konkursui buvo atsiųsta 67 straipsniai. Visi, išskiriant tik vieną, gauti iš Lietuvos: 45 suaugusiųjų, 22 jaunimo. Vertinimo komisija (Aldona Jurkutė, Juozas Masilionis, Aušrys Matonis ir Aldona Šmuikštienė) juos perskaitė ir įvertino. Skelbiame laimėtojus;

Suaugusiųjų grupė

I.(200 dol.): Antanas Marčiulionis, Garliava, Kauno raj.

II. (po 150 dol.): Birutė Širvinskaitė (sesuo Leonija), Kaunas. Alytė Valentukevičiūtė, Druskininkai.

III.    (po 100 dol.): Nijolė Rutkauskienė, Kaunas. Ona Balkevičienė, Telšiai.

IV.    (po 75 dol.): Jonas Lebetkevičius, Vilkaviškis. Nijolė Sabonytė, Žąsliai.

V.    (po 50 dol.): Jolanta Podleskytė, Vilnius. Valerija Vilčinskienė, Gelgaudiškis, Šakių rajonas.

VI.    (po 25 dol.): Jurga Sparnauskienė, Vilnius. Dr. Birutės Žemaitytės auklėtinis, Alytus. Audrys Antanaitis, Vilnius.

Jaunimo grupė

I.    (150 dol.): Vilma Grabauskaitė, Obeliai, Rokiškio raj.

II.    (po 100 dol.): Aistrė Adomavičiūtė, Kaunas. Jurgita Abraitytė, Kaunas.

III.    (po 50 dol.): Rita Saunorytė, Kelmė. Rita Povilaitytė, Lekėčiai, Šakių raj. Martynas Lukoševičius, Vilnius.

IV.    (po 25 dol.): Jurga Plavičiūtė, Kauno Jėzuitų gimnazija. Monika Jakaitė, Kauno Jėzuitų gimnazija. Giedrė Venalytė, Vilnius, Radvilų vidurinė mokykla.

Premijas bus galima atsiimti, nuvykus į Vilnių pas kun. Antaną Gražulį, Didžioji 34. Tel. 22-17-15.

Sveikiname laimėtojus! Buvo ir daugiau gerų rašinių, bet ne visi galėjo būti premijuojami. Jie bus spausdinami Laiškuose lietuviams.

Nuoširdi padėka mūsų rėmėjams

60 dol.aukojo V. Rapšys, A. Sutkus.

40 dol.aukojo kun. V. Balčiūnas.

Po 30 dol.aukojo: M. Vilutis, R. Boris.

Po 20 dol.aukojo: D. Polikaitis, A. Andrulis, E. Jasaitis, J.Paronis, V. Udrys, V.N. Aukštuolis, J. Lašinskas, J. Siaurusaitis, B. Kruopis, J. Mockaitis, Z. Pajaujis, B. Tamošiūnas.

Po 15 dol.aukojo: B. Simonaitienė, J. Telson.

Po 10 dol.aukojo: . E. Arlauskas, Z. Korius, E. Čižauskas, A.R. Malėla, M.K. Linkus, E. Pagirys, K. Čėsna, J. Jarašius, V. Peseckas, S. Rudys, O. Barauskienė, S. Jokubauskas, P. Pagojus, S. Garliauskas, J. Urbonas, P. Mačiulienė.

Po 5 dol.aukojo: A. Bilulčius, K. Nenortas, A. Tamošiūnas, O. Kaselis, kun. R. Krasauskas, P. Macnorius, V. Pikturna, V. Liuima, V. Gečas, A. Sekonis, E. Burlis. A. Bražėnas, B. Žemaitis, A. Stonys, kun. V. Kriščiunevičius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.