□    Prel. Juozapas Antanavičius, Panevėžio katedros klebonas, šių metų Gavėnios metu vedė rekolekcijas daugelyje lietuvių parapijų šiuose miestuose: Brooklyne, NY, Cicero ir Čikagoje, IL, St. Petersburge, FL, Detroite, Southfielde, MI, ir Los Angeles, CA.

□    Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis dalyvavo prez. Valdo Adamkaus Inauguracijos iškilmėse Seime vasario 26 d., pasitiko prie katedros prieš šv. Mišias, ir jas koncelebravo su visais Lietuvos vyskupais ir pasakė pamokslą.

□ Sausio 27 d. Šv. Arkangelo Mykolo prokatedroje Marijampolėje buvo pal. Jurgio Matulaičio mirties 71 m- minėjimas. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos vyskupai J. Žemaitis, J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Boruta SJ, R. Norvilą ir apaštališkasis nuncijus arkiv. Ervin Ender, kuris pasakė pamokslą itališkai, vertė kun. Vyt. Brilius MIC, marijonų provincijolas.

□    1997 m. gruodžio 16 d. Šiaulių miesto savivaldybėje buvo surengtas miesto bažnyčių bei religinių konfesijų atstovų susitikimas su savivaldybės pareigūnais. Susitikime dalyvavo Šiaulių vysk. E. Bartulis, dekanas mons. K. Jakaitis, miesto parapijų klebonai, evang. liut. kun. Romas Pukys, stačiatikių kun. Michailas Žukas, adventistų atst. V. Radžius. Susitikime buvo pabrėžta taikos ir vienybės svarba bei tolerancija kito tikėjimo žmonėms.

□    Pop. Jonas Paulius II per šv. Mišias Trijų Karalių šventės dieną Šv. Petro bazilikoje įšventino devynis įvairių tautų vyskupus. Ta proga Vatikano radijas paskelbė, kad, įskaitant tuos 9 naujus vyskupus, pasaulyje tuo metu buvo 4375 vyskupai, iš kurių 2465 vadovauja vyskupijoms. Per 19 savo pontifikato metų pop. Jonas Paulius II nominavo 54% vyskupų iš tų, kurie vadovauja vyskupijoms ir 84% “titulinių” vyskupų.

□    Kun. Donaldas Petraitis MIC, marijonų provincijolas, kovo mėn. buvo išvykęs į Argentiną, kur aplankė parapijų sielovadoje besidarbuojančius tėvus marijonus.

□    Kun. Rimas Gudelis, neseniai atvykęs iš Lietuvos, Panevėžio vyskupijos, dirbąs Švč. M. Marijos Gimimo parapijos sielovadoje ir studijuojąs, kovo 14 d. vadovavo priešvelykiniam susikaupimui ateitininkų namuose, Lemonte.

□    Pop. Jonas Paulius II 1992 m. gegužės 13 d. įvedė Pasaulio ligonių dieną. Nuo 1993 m. ji minima vasario 11d. Lietuvoje. Ši diena pirmą kartą buvo paminėta Vilniaus “Caritas” rūpesčiu vasario 10 d. Šioje šventėje dalyvavęs vysk. J. Tunaitis papasakojo apie šventės atsiradimą ir reikšmę. Ši diena paminėta Kauno arkivyskupijoje, Kauno III klinikinėje ligoninėje ir Šiaulių vyskupijoje, kur ligoninėje lankėsi vysk. E. Bartulis ir dekanas prel. K. Jakaitis. Abu aukojo šv. Mišias, vyskupas pasakė pamokslą.

□    Kaišiadorių vyskupija šiuo metu internete turi daugiau informacijos negu kuri kita Lietuvos vyskupija. Šios informacijos puslapius tvarko kun. V. Sabaliauskas.

□   Kovo 7 d. Romoje, eidamas 78 metus, mirė Grigaliaus universiteto profesorius kun. Paulius Rabikauskas SJ. Be tiesioginės veiklos universitete, jis daug rašė apie senojo Vilniaus universiteto istoriją, Lietuvių Enciklopedijai surinko daug vertingos medžiagos apie lietuvius jėzuitus.

□    Sausio 30 d. Kauno arkivyskupijos centre susitiko Kauno aukštesniosios neakivaizdinės katechetų mokyklos dėstytojai su naujuoju šios mokyklos direktoriumi kun. Arvydu Kasčiukaičiu. Naujasis direktorius yra neseniai baigęs Grigaliaus universitete Romoje biblinės teologijos licenciato studijas. Susitikime naujasis direktorius supažindino dėstytojus su naująja šios mokyklos programa ir reikalavimais.

□    Kun. dr. Steponas Matulis MIC, dirbąs Anglijos lietuvių pastoracijoje, vasario 21d. atšventė amžiaus 80 m. sukaktį.

□    Toronto, Kanadoje, Prisikėlimo parapijos, kuriai vadovauja lietuviai pranciškonai, 45 m. veiklos sukaktis kovo 27-29 d. buvo paminėta religiniu koncertu ir susikaupimu. Minėjime dalyvavo ir vysk. P. Baltakis.

Juozas M.