Šio numerio iliustracijoms geriau suprasti

    Per pastarąjį dešimtmetį pasikeitus Lietuvos dailės kontekstui, Algirdą Griškevičių jau galima drąsiai vadinti tradiciniu tapytoju. Dailininkas tapo molbertinius paveikslus, tiksliai piesšia iš natūros ir vaizduoja gamtą, žmogų, daiktus. Kaip ir senieji meistrai, jis didelį dėmesį skiria realistinėms detalėms ir erdvės iliuzoriškumui, komponuoja pagal klasikinio paveikslo reikalavimus. Naudojasi žmogaus anatomijos žiniomis bei apimties modeliavimo gudrybėmis, puikiai išmano aliejinės tapybos techniką ir amato dalykams skiria ypatingą dėmesį. Bet tuo pačiu A. Griškevičiaus darbuose aptinkame ir postmodernistiniam menui būdingų ypatybių: prasmių daugiasluoksniškumą, praeities meno citatų bei kičo elementų, polinkį į ironiją, išnykusią distanciją tarp sapno, fikcijos ir realybės. Kasdienybės metafizinė dimensija atveriama pasitelkus neadekvatumo principą, šviesos ir spalvos santykius, nerealaus apšvietimo efektus. Balansuojama tarp romantiško jautrumo, sentimentalaus prisirišimo prie praeities ir aštraus, racionalaus esaties suvokimo, tarp teatrališko grotesko ir poetinės vizijos, tarp rimtumo ir ironijos, įsijautimo ir distancijos. Dvipoliariškas tapytojo meninis pasaulėvaizdis persmelktas egzistencinio tragizmo. Dekonstrukcija, abejonė savaime suprantamoms tiesoms yra sumišę su pastovių vertybių ilgesiu ir bandymu restauruoti nykstančio pasaulio prasmes bei estetiką

    Dailininkas tapo figūratyvinius paveikslus ir tuo artimas savajai, 9-ajame dešimtmetyje atėjusiai, tapytojų kartai, kurios kūrybai būdingos daiktiškumo, siurrealizmo tendencijos imituojant tikrovės formas. A. Griškevičiaus paveikslai dokumentiškai tikslūs, kiekvienas objektas ar personažas turi savo prototipą (žmoma, vaikai, draugai), fiksuotą iš natūros. Bet kuo daugiau realybės konkretumo, tuo daugiau ir mistinės paslapties. Tokia kūryba nepritampa prie įsitvirtinusių lietuvių tapyboje neoekspresionizmo, abstrakcijos ar primityvo stilistikos. A. Griškevičius atokiai stovi ir nuo dabartinės dailės avangardinių reiškinių, ir jo kūryba - charakteringas pereinamojo laikotarpio, XX amžiaus pabaigos, meno fenomenas.

Aldona Dapkutė

Algirdo Griškevičiaus adresas: Tilto 7-1 LT 2001 Vilnius Lietuva

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. 773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.