□ Parapijų atnaujinimo centrai, veikiantys pagal programą “Renew”, jau yra įsikūrę Kretingoje, Kaune, Vilniuje, Šiauliuose. Parapijos tikintieji renkasi nedidelėmis grupėmis ieškoti naujų pažinčių, eiti vieni prie kitų su meile, dalytis tikėjimo patirtimi šeimose ir didesniuose viešuose renginiuose. Tai stiprina ir šeimos, ir parapijos tarpusavio ryšius.

□ Lietuvos vyriausybė nutarė šiemet skirti 1. 783. 000 litų bažnyčioms ir kietiems religinės paskirties pastatams statyti bei remontuoti. 500. 000 litų skirta Šiaulių vyskupijos kurijai pastatyti 400.000 Vilkaviškio katedros atstatymo darbams, 390, 000 Elektrėnų bažnyčios audros nugriautiems bokštams atstatyti.

□    Lietuvių katalikų mokslo akademija (LK-MA) korespondenciniu balsavimu 1998 m. pradžioje išsirinko naują 7 narių valdybą. Pirmajame posėdyje valdybos nariai pasiskirstė pareigomis. Pirmininku buvo išrinktas vysk. Jonas Boruta SJ, gavęs daugiausia balsų.

□    Kovo mėn. pop. Jonas Paulius II lankėsi Nigerijoje. Susitikęs su šios valstybės musulmonų vadovais, popiežius sakė, kad abi religijos turi bendradarbiauti ir užtikrinti, kad religija niekad nebus beatodairiškai naudojama konfliktui kurstyti. Anot popiežiaus, 104 mil. gyventojų turinti daugiatautė Nigerija turi sutaikyti savo nesutarimus ir panaudoti žmogiškuosius bei gamtinius turtus visuomenės, o ne saujelės gerovei.

□ Alžyro teismas nuteisė mirti septynis musulmonų teroristus, kurie 1996 m. nužudė prancūzų kilmės Romos katalikų vysk. Pierre Claviere ir jo vairuotoją.

□    Kovo 26 d. Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos gen. sekretorius vysk. J. Boruta SJ Lietuvos žydų bendruomenei įteikė pop. Jono Pauliaus II pasirašytą dokumentą “Mes atsimename: apmąstymai apie holokostą”.

□ Religinės muzikos koncertas Švč. M. Marijos Gimimo parap. bažnyčioje, Marquette Parke, buvo balandžio 5 d., Verbų sekmadienį. Programą atliko parapijos choras, vadovaujamas muz. A. Lino.

□    Diplomatiniais keliais perduotame laiške pop. Jonas Paulius II aukštai įvertino kadenciją baigusio Lietuvos prez. Algirdo Brazausko nuopelnus, ginant ir įtvirtinant tiesos, teisingumo bei laisvės vertybes.

□    Brocktono, MA, Šv. Kazimiero lietuvių parapija kovo 1 d. atšventė veiklos 100 m. sukaktį.

□    Kun. K. Žemaitis kovo 21 d. atšventė amžiaus 70 m. sukaktį.

□    Vasario pradžioje Lietuvoje lankėsi Čikagos Šv. Pranciškaus Ksavero universiteto prof. kun. Leo Klein SJ. Svečias skaitė paskaitas liturgijos klausimais Vilniaus ir Kauno jėzuitų gimnazijose. Paskaitos buvo skirtos moksleiviams, jų tėvams bei mokytojams. Pagal bendrą Čikagos ir Lietuvos bei Latvijos provincijų susitarimą ir projektą tokie paskaitininkai į Lietuvą atvyksta du kartus per metus.

□    Tėviškės evang. liut. parapijos tarybos nutarimu, kovo 15 d. buvo surengtas vysk. Hanso Dumpio, tos parapijos klebono, pagerbimas, įvertinant jo nepailstamą 10 m. darbą parapijoje.

□ Vasario 3 d. Kauno arkivyskupijos surengtoje spaudos konferencijoje, be kitko, buvo pranešta, kad arkivyskupijoje yra 91 parapija. Jose dirba 97 kunigai. Tarpdiecezinėje Kauno kunigų seminarijoje šiuo metu mokosi 130 klierikų. Mokslas seminarijoje trunka penkerius su puse metų.

□    Kauno kunigų seminarijoje vasario 12 d. vyko Vyskupų diena. Dalyvavo Kauno arkiv. metropolitas S. Tamkevičius, Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis, Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis MIC, Panevėžio vysk. J. Preikšas, vysk. R. Norvila ir vysk. V. Michelevičius. Pasitarimuose pagrindinis dėmesys buvo skirtas klierikų šeštųjų studijų metų programai. Nutarta, kad šeštaisiais studijų metais klierikai gyvens parapijose ir vieną kartą per savaitę atvyks į seminariją klausyti paskaitų.

□    Vilniaus kunigų seminarijos rektorius, seminarijos penktojo kurso studentai ir keletas kunigų bei seselių šių metų pradžioje buvo išvykę pavasarinei kelionei po Italiją. Arkiv. A. J. Bačkio nuomone, kiekvienas busimasis kunigas turėtų pamatyti Vatikaną ir Romą.

□    Prel. Antano Rubšio, Šv. Rašto vertėjo, pagerbimas ir jo parašytų knygų paroda buvo kovo 29 d. New Yorke, Kultūros žindinyje.

□ Vilniaus arkiv. metropolitas A. J. Bačkis vasario 4-14 d. lankėsi Vatikane ir dalyvavo neeiliniame trečiame posėdyje tarybos, rengiančios antrąjį Europos vyskupų sinodą, įvyksiantį 1999 m. Pirmasis toks sinodas įvyko 1991 m.

□ Prof. kun. dr. Antanas Paškus kovo 27 d. šventė kunigystės 50 m. jubiliejų.

□ Vasario 23 d. Lietuvos Vyskupų konferencijos posėdyje kalbėta apie pasirengimą giesmių šventei “Kristui gieda Lietuva”, kurią ketinama surengti 2000 m. Vilniuje. Šios šventės meno vadovu ir vyr. dirigentu pakviestas muz. Lionginas Abarius.

Juozas M.