Jonas A. Kučinskas-Kučingis ŠVENTINIAI IR PROGINIAI PAMOKSLAI. Autorius savo įžanginiame žodyje dėkoja “Logos” leidyklai ir jos direktorei dr. Daliai Marijai Stančienei, kurios rūpresčiu šie jo pamokslai išvydo saulės šviesą. Tikrai prel. J. Kučingos gerai pasielgė, Surinkdamas savo įvairiomis progomis pasakytus pamokslus ir davė išleisti gražiai paruošta knyga. Kai kurių švenčių proga yra net po kelis pamokslus, o kalėdinių net keliolika. Iš viso knygoje sutelkta apie 130 pamokslų. Jie ypač bus naudingi kunigams, kurie jau yra pasakę daugybę pamokslų ir ieško naujų minčių bei pavyzdžių. Čia jų ras apsčiai.

    Lietuvoje leidžiant knygas, ne taip elgiamasi, kaip išeivijoje, kur pats autorius atlieka įvairius paruošimo darbus, o čia juos pasidalina net keletas bendradarbių: stilistė - Marija Staskevičienė, korektorė - Irena Čupalienė, techninė redaktorė -Stasė Turauskienė, maketuotoja - Aušra Pilkionytė. Viršelio dailininkė - Ingrida Umbrasaitė, pasinaudojusi Žilvino Jasio nuotrauka.

    Knygos kaina (kaip paprastai Lietuvoje) - sutartinė. Leidyklos “Logos” adresas: Laisvės pr. 60, 2056 Vilnius.

    Šią trumpą knygos paminėjimą norime baigti tuo, kuo ji buvo pradėta, t.y. Bernardo Brazdžionio eilėraščiu “Kunigas”:

    Tu esi kunigas per amžinuosius amžius,
    Maldas ir padėkas, ir prašymus renkąs
    Vardu Jehovos, Kristaus ir visų dienų Praamžiaus,
    Kodylo dūmuos laiminąs Adomo ir Ievos aukas.

    Esi tu kunigas, ir tavo rankos neša
    Dangun ir ašaras, ir džiugesį žmogaus,
    Ir Viešpaties malonės šventą lašą
    Šventų mišių aukoj maldaująs gaus.

    Palikęs žemei savo žemės rūbą seną,
    Tu gyva Viešpaties dvasia apsivilkai
    Ir žemės dangišką pateną
    Dievop iškėlęs, tartum Ostiją, laikai.

    Esi tu kunigas - žmogus stebukladaris,
    Duoną ir vyną konsekruojąs Kristaus kūnu ir krauju.
    Seno įstatymo Melkizedeko žodį taręs
    Jėzaus Įstatymu nauju.

    Esi apaštalas tu, vergas, ar esi tu vergo tarnas,
    Tau neprilygsta nei Saliamono, nei Dovydo tarnai-
    Po ištarme: “Te es sacerdos in aeternum”-
    Esi tu kunigas čionai, Tenai ir amžinai.

□ Lietuvos vyriausybė vasario 4 d. posėdyje paskirstė iš 1998 m. biudžeto 5 mil. litų tradicinių religijų vadovybėms. Paramos dydžio kriterijus - nuošimtis. Vyriausybės patarėjas religijų klausimais Petras Pliumpa informavo, kad katalikai Lietuvoje sudaro 91%, stačiatikiai 5%, sentikiai 1%, evang. liuteronai, evang. reformatai ir kt. - 3%. Procentualiai Lietuvos Vyskupų konferencijai, atstovaujančiai Romos katalikams, paskirta atitinkama suma - 4550 tūkst. litų.