40-asis sukaktuvinis straipsnio konkursas

     Siūloma konkursui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kaip prarandamas ir atrandamas tikėjimas. 2. Kaip prarandama ir atrandama tautybė. 3. Kokie man artimesni kunigai: “tradiciniai” ar “modernistai”? 4. Mano svajonių vyras/žmona. 5. Ar kultūringas žmogus ir inteligentas yra sinonimai? 6. Dabartinio Lietuvos ir išeivijos jaunimo charakteristika. 7. Ryškiausios komunizmo liekanos Lietuvoje ir kaip jų atsikratyti.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1999 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

     Pageidaujama rašyti mašinėle, nesugrūsti eilučių ir palikti šonuose paraštes. Visi premijuoti rašiniai spausdinami. Spausdiname ir nepremijuotus, tinkamus mūsų žurnalui. Rinkėjai spaustuvėje kartais visai nenori priimti neaiškiai paruoštų rankraščių.

*   *   *   *   *   *   *

     Ateinančio konkurso premijoms jau aukojo: 300 dol. dr. Birutė Kasakaitienė; po 100 dol. Stasys Žilevičius, O. Abromaitienė, V. ir M. Momkai, Wanda A. Gvildys, M. Ročkuvienė; po 50 dol. Barbara Morkūnienė, dr. Eugenija Kriaučiūnienė, Z. ir M. Deveikiai. Dar, žinoma, šių aukų premijoms neužtenka, bet tikimės sulaukti ir daugiau mecenatų. Visiems nuoširdžiai dėkojame. Praėjusio konkurso premijoms buvo išdalina 1600 dol. Juos aukojo: 300 dol. dr. Birutė Kasakaitienė; po 150 dol. Aleksas Lauraitis, Stasys Žilevičius, Stefanija Rudokienė; po 100 dol. J. ir B. Jankauskai, M. ir V. Momkai, A. Kamantienė, M. Ročkuvienė, O. Siliūnienė. Taip pat kiekvienais metais premijoms gauname apie 200 dol. iš prel. J. Prunskio duotos didesnės sumos.

     Jau ne kartą esame rašę, kad jeigu nebūtų mecenatų, nebūtų nė konkursų, o jei nebūtų konkursų, tai neturėtume pakankamai medžiagos spausdinimui, ir Laiškai lietuviams turėtų baigti savo jau netrumpą gyvenimą. Būtų gaila ne tik redakcijai ir leidėjams, bet ir tūkstančiams mūsų skaitytojų, kurie taip myli ir brangina šį žurnalą. Ypač daug nuoširdžių žodžių susilaukiame iš Lietuvos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.