□    Penktajame “Renew” programos koordinatorių seminare, jvykusiame Kaune kovo 20 d., dalyvavo 62 asmenys iš įvairių parapijų. Ses. Ignė, šios programos iniciatorė, aptarė veiklos kryptis. Patirtis parodžiusi, kad parapijų, įsijungusių j “Re-new” programą, tikėjimas sustiprėjo.

□    Vidurio Europos “Caritas” vadovų susitikimas įvyko kovo 10-11 d. Krokuvoje, Lenkijoje. Lietuvai atstovavo gen. direktorius kun. R. Grigas, reikalų vedėjas J. Kukauskas ir kiti - iš viso 15 asmenų. Diskutuota bendradarbiavimo klausimas, vykdant socialines paslaugas. Rudenį Lietuvoje vyks Europos “Caritas” konferencija, kurioje žada dalyvauti 120 atstovų iš 40 kraštų.

□    Sukūrus didingą filmą apie “Titanikos” laivo nuskendimą 1912 m. balandžio mėn Šiaurės Atlante, aprašant šį įvykį ir filmą, beveik visada lietuvių ir kitoje spaudoje paminimas su tuo laivu nuskendęs kun. Juozas Montvila.

□    Lietuvos seimo pirm. Vytautas Landsbergis kartu su žmona Gražina, lydimas kelių seimo narių, balandžio 19-23 d. lankėsi Italijoje ir Vatikane, audiencijoje buvo priimtas pop. Jono Pauliaus II.

□    Pop. Jonas Paulius II kovo 4 d. nusiuntė naujai išrinktam Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui sveikinimą.

□    Kard. V. Sladkevičius kovo 8 d. susitiko su prez. Valdu Adamkum ir jo žmona Alma. Pokalbyje kardinolas linkėjo prezidentui artėti prie santarvės vizijos.

□    Kauno kunigų seminarijoje kovo 4 d. įvyko šio miesto maldos grupių vadovų susirinkimas, kuriame dalyvavo 23 atstovai. Kun. G. Urbštas skaitė paskaitą “Lietuvos maldos grupių problematika”.

□    Vytautui Landsbergiui, Lietuvos seimos pirmininkui, vasario 28 d. Vibo Valentia mieste buvo įteikta tarptautinė Liudijimo premija, kasmet skiriama už pasaulio žmogiškųjų ir krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą, žmogaus teisių bei laisvės gynimą, solidarumą, brolybę. Laimėtojams dovanos buvo įteiktos katedroje.

□    Telšių vysk. A. Vaičius su savo vyskupijos 6 kunigas ir 3 klierikais, studijuojančiais Romoje, kovo 8 d. lankėsi pas pop. Joną Paulių II ir laikė koncelebracines Mišias popiežiaus koplyčioje.

□    Kun. Stasio Ylos 90-osios gimimo metinės paminėtos kovo 14 d. Panevėžyje, K. Paltaroko katalikiškos vidurinės mokyklos salėje. Minėjimą pradėjo vysk. J. Preikšas, o pagrindinę kalbą pasakė G. Mikelaitis, “Naujojo židinio” redaktorius, parengęs kun. St. Ylos knygą “Tolyn į laiką -gilyn į gelmę”. Kalbėjo ir dr. Arvydas Žygas, sukaktuvininko mokinys ir bendradarbis ateitininkų organizacijoje. Minėjimas buvo baigtas Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje.

□    Gyvybės dienos minėjimui pasirengti Kaišiadorių vyskupijos salėje kovo 19 d. įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Kauno ir Kaišiadorių rajonų švietimo, medicinos, socialinės globos atstovai, vyskupijos kunigai. Su Lietuvos vyskupų laiško svarbiausiomis mintimis supažindino vysk. J. Matulaitis. Švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius savo kalboje pabrėžė, kad mokytojai privalo ugdyti jaunosios kartos supratimą, jog gyvybė yra viena didžiausių ir švenčiausių būties paslapčių. Ją reikia saugoti ir ginti nuo prasidėjimo iki mieties.

□    Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis balandžio pabaigoje, susitikęs su Vilniaus meru Rolandu Paksu, pareiškė, jog nenorėtų, kad Katedros aikštėje būtų rengiami koncertai, sporto žaidynės ar veiktų kavinės. Arkivyskupas neprieštaravo aikštės pertvarkymui, tačiau pageidavo gauti pertvarkos projektą.

□    Netoli Kryžių kalno kitą rudenį jau stovės Pranciškonų namai. Mintis juos čia statyti kilo po Šv. Tėvo apsilankymo, kai jis išsitarė: “Šį Kryžių kalną turėtute rodyti visai Europai, visam pasauliui”. Po istorinio pop. Jono Pauliaus II vizito Lietuvos vyskupai Kryžių kalną pavedė pranciškonų globai. Pastatyti ir įrengti pranciškonų buveinę prie Kryžių kalno padės broliai iš Alverno kalno šventovės. Kertinis akmuo, atvežtas iš Alverno kalno, namų pamatams buvo padėtas gegužės 9 d. Pernai birželio 13 d. jį pašventino pop. Jonas Paulius II.

Juozas M.