■    Kun. Algimantas Keina, Kauno Karmelitų parapijos klebonas, birželio mėn. viešėjo Kanadoje ir susipažino su lietuvių gyvenimu.

■    Kun. dr. Viktoras Skilandžiūnas, Otavos lietuvių misijos kapelionas, birželio 13 d. buvo pagerbtas 80 m. amžiaus sukakties proga.

■    Gen. vyresniojo kun. A. Bonieckio pranešimu pop. Jonui Pauliui II, liepos 1 d. visame pasaulyje buvo 598 vienuoliai marijonai. Jie darbuojasi 18 šalių.

■    Čikagos kard. Francis George išrūpintomis stipendijomis nuo šių metų rudens pasinaudos du lietuviai jaunuoliai: Tomas Kedušas iš Šiaulių vyskupijos ir Gediminas Jankūnas iš Panevėžio vyskupijos. Jis studijuos Mundelein seminarijoje. Baltimorėje, St. Mary’s seminarijoje, jau dveji metai studijuoja stipendininkai klierikai iš Kauno arkivyskupijos: Mindaugas Puronas ir Kęstutis Kevalas. Vašingtone katalikų universitete studijas tęsia du Telšių vyskupijos kunigai: Antanas Lapė ir Sigitas Žilys.

■    Liepos 24-25 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto salėje, vyko dviejų dienų konferencija, skirtam Ateitininkų federacijos atsikūrimo Lietuvoje dešimtmečiui paminėti. Konferenciją tarp kitų pasveikino ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus.

■    Pop. Jonas Paulius II busimajam Europai skirtas vyskupų sinodui, kuris vyks spalio 1-23 d. Vatikane, paskyrė tris pirmininkus kardinolus: prancūzą P. Poupardą, lenką F. Macharskį ir vokietį J. Meisnerį. Vienos komisijos vicepirmininku paskirtas Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys J. Bačkis.

■    Liepos 14 d. t. marijonų patalpose Čikagoje įvyko Amerikos marijonų vienuolijos suvažiavimo sesija, kurioje buvo išrinkta t. marijonų taryba. Provinciolu antrai kadencijai buvo perrinktas kun. Donaldas Petraitis MIC.

■    Lietuvos vyčių organizacijos 89 metinis suvažiavimas, vykęs Philadelphijoje, PA, liepos 31 d. už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vyčiams garbės nariu buvo pakeltas veiklus vytis prel. dr. Juozas Anderlonis, ilgametis vyčių organizacijos dvasios vadas.

■    Kauno arkiv. metropolito Sigito Tamkevičiaus pasirašytu dekretu atkuriamas 1935-1944 m. veikęs Bažnytinės dailės muziejus Kauno senamiestyje arkivyskupijai priklausančiose patalpose.

■    Prel. Antanas Jonušas, kunigu įšventintas 1949 m. kovo 2 d., kuris darbuojasi Šv. Petro bazilikos kapituloje ir Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje (ūkio vedėjas), Romą lankančių lietuvių vadovas, savo 50 m. kunigystės jubiliejų atšventė, koncelebruodamas šv. Mišias su pop. Jonu Paulium II popiežiaus koplyčioje.

■    Kun. Algirdas Paliokas SJ, Pal. J. Matulaičio misijos Lemonte kapelionas, šią vasarą atostogas praleido Lietuvoje. Grįžęs rugpj. 1 d. papasakojo apie dvasinę ir moralinę padėtį Lietuvoje.

■    Liepos 18 d. kun. Augustinas Steigvilas MIC aukojo šv. Mišias Rebdorfe, Vokietijoje, švęsdamas savo kunigystės 50 m. jubiliejų. Šv. Mišios buvo skirtos ir Eichstaetto lietuvių gimnazijai prisiminti, kuri čia veikė ligi 1949 m. Kun. A. Steigvilas dirba sielovados darbą Argentinoje, Rosario mieste, kur taip pat redaguoja lietuvių laikraštį Laiką.

■    Vokietijos Koelno arkiv. kard. Joachimas Mesneris geg. 25-29 d. šeštąjį kartą lankėsi Lietuvoje, šį kartą su gausia aukštų dvasininkų grupe. Aplankė Vilnių, Kauną ir Šiaulius, susitiko su Lietuvos hierarchais. Savo pamoksle kardinolas Lietuvos protu pavadino Vilniaus universitetą ir seimą, širdimi - Vilniaus katedrą ir Šv. Kazimiero koplyčią, o Lietuvos siela - Aušros Vartų koplyčią.

■    Kun. A. Volskis, Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Southfielde, nuo liepos 25 d. pradėjo aptarnauti ir Windsoro, Kanadoje, parapiją. Kun. Kazimieras Butkus, buv. šios parapijos klebonas, susilpnėjus sveikatai, pasitraukė.

Juozas M