Mielasis Tėve Redaktoriau,

     Švenčiant Kūdikėlio Jėzaus priešjubiliejinį gimtadieni, tepripildo Jo palaima Jūsų vidinį pasaulį, kad iš jo dar vis tekėtų gerumo šaltinėlis -“Laiškai lietuviams”. Ačiū už Jūsų ryžtą ir didžiulį darbą, kurį vykdote savo užmojuose. Tepadeda Jums Dievas, taip puikiai įsirengęs sostą ant mielųjų Motinos rankų.

     Geras, nuoširdus Jūsų redaguojamas žurnalas. Puiku, kad gali jame reikšti savo mintis ne vien išrinktieji. Būkite palaiminti savo gerumo erdvėse.

     1999-ieji - Dievo Tėvo metai. Sveikinu ir Jus kaip Tėvą. Tepadaugina didysis Tėvas mažojo Tėvo jėgas, sveikatą ir dovanoja džiaugsmą matyti savo veido bruožus dvasiniuose vaikuose.

     Ačiū, kad paskatinate savo dosnumu ir mano vaikus - kalinius. Tai jiems didelis džiaugsmas.

     Apkabinu malda ir širdimi.

Gydytoja Birutė Žemaitytė

     Brangieji,

     Rugsėjo mėnesį parašytas Birutės straipsnis apie kunigus labai puikus. Dievas ją apdovanojo išmintimi. Spalio mėnesį buvo didelės vertės straipsnis apie melą. Pagarba kun. J. Vaišniui. Ačiū už dovanas, kurias mums siunčiate per “Laiškus lietuviams”.

Pranas Skrupskas

     Mielas Kunige,

     Sveikinu Jus Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga. Linkiu visada išlikti Dievo pasiuntiniu čia, žemėje, ir džiuginti mus bei mūsų Lietuvą “Laiškais lietuviams”.

Su pagarba R. Š.

     Gerbiamieji,

     Linkiu visiems geros sveikatos ir Dievo palaimos toliau taip gražiai misionieriauti per šį žur-lalą. Labai gražiai parašo bendradarbiai iš Lietuvos. Visada malonu, kai ateina naujas numeris.

E. Radzevičiūtė

     Gerbiamoji Redakcija,

     “Laiškai lietuviams” visiems padeda dvasiškai atsinaujinti, ko mums dabar labai reikia. Nuoširdi padėka!

Sofija Vebrienė

     Gerbiamieji,

     Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad išpildėte mano prašymą - atsiuntėte “Laiškai lietuviams” žurnalo numerį, kuriame išspausdintas mano konkursinis straipsnis, pelnęs aukštą įvertinimą. Be jo, gavau dar keturis žurnalo numerius. Labai ačiū!

     Negaliu iškęsti nepagyręs Jūsų leidinio ir išvaizdos, ir turinio atžvilgiais. Manau, nepergirsiu sakydamas, kad žurnalas savo estetine išvaizda nuostabiai patrauklus: puikus popierius, įdomios iliustracijos. O ypač maloniai nuteikia straipsnių antraštės: raidės įmantriai stilizuotos, paryškintos šešėliniais fonais, įdomiais fragmentais. Šitaip trumpai apibūdinčiau išorinę žurnalo pusę. Tačiau esminis bet kokio spaudos leidinio bruožas - jo turinys. Ir šiuo atžvilgiu net išrankus skaitytojas, artimai susipažinęs su Jūsų “Laiškai lietuviams”, tikrai nenusivils: čia ras įdomios medžiagos religinės ir tautinės kultūros klausimais, ir šeimos bei jaunimo auklėjimo temomis. Gerb. Redaktorius pateikia nemažai vertingų patarimų kalbos vartosenos klausimais. Gerb. p. M.A. Jurkutė duoda glaustų žinučių iš tėvynės ir kt. Atokvėpai ir nuotaikai praskaidrinti rasime ir šypsuliukų. Nepašykštima vietos ir jaunimui su savo kūryba įsibėgėti... Žodžiu, medžiagos įvairovė ganėtinai didelė.

     Žurnalo Redakcijai bei Administracijai linkiu ir toliau džiuginti skaitytojus savo patraukliu, pakankamai turiningu žurnalu. Visiems Jums puikios sveikatos, visada geros darbinės nuotaikos, kūrybinių galių ir viso kito, kas reikalinga, sprendžiant spaudos problemas. O aš, jausdamas turįs Jums šiokį tokį įsiskolinimą, žadu ir toliau siuntinėti savo rašinius. (Tik prisibijau per daug įkyrėti ir subanalėti).

     su pagarba,

A. Marčiulaitis