LAIŠKŲ LIETUVIAMS KONKURSO REZULTATAI

Kaip kiekvienas metais, taip ir šiemet nutarta apdovanoti kiek galima daugiau konkurso dalyvių, nors mažesnėmis premijomis. Vertinimo komisija (Genutė Jokūbaitytė, Aldona Jurkutė, Juozas Masilionis ir Aldona Šmulkštienė) paskyrė tokias premijas:

Suaugusieji

I.    (200 dol.): Indrė Bartašiūnienė, Vilnius.

II.    (po 150 dol.): Greta Bagdonaitė, Kaunas. Giedrė Kazlauskaitė, Kybartai.

III.    (po 100 dol.): Valerija Vilčinskienė, Šakių rajonas. Nijolė Sabonytė, Kaišiadorių rajonas.

IV.    (75 dol.): Antanas Marčiulaitis, Kauno rajonas.

V.    (po 50 dol.): Giedrė Mičiūnienė, Zarasai. Nijolė Rutkauskienė, Kaunas.

VI (po 25 dol.): Neringa Vilkytė-Augustinavičienė, Anykščių rajonas. Rožė Poškienė, Klaipėda, Doloresa Kazragytė, Kaunas. Jolanta Podleskytė, Vilnius. Jurga Sparnauskienė, Tauragė. Birutė Narkūnienė, Panevėžys. Pranas Pučiliauskas, Vilkaviškis. Vidas Kondratas, Vilniaus rajonas. Robertas Urbonavičius, Kaunas.

Jaunimas

Kadangi jaunimo grupėje buvo per maža dalyvių, tai pirmosios premijos niekam nebuvo paskirta, bet buvo apdovanoti visi aštuoni dalyviai.

II.    (100 dol.): Vida Timinskaitė, Mažeikiai.

III.    (75 dol.): Aušra Venckutė, Los Angeles.

IV.    (po 50 dol.): Ieva Baliūnaitė, Los Angeles. Daiva Mattis, Los Angeles.

V.    (po 25 dol.) Indraja Šulcaitė, Los Angeles. Simona Gajauskaitė, Los Angeles. Rita Kasparavičiūtė,

Telšių rajonas. Martynas Lukoševičius, Vilniaus jėzuitų gimnazija.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street. Chicago, IL 60636-1098 Tol. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol.. atskiras numeris-2 dol.