* Gruodžio 28 - sausio 1 d. Užpaliuose, Utenos rajone, vyko Kun. A. Lipniūno kultūros centro organizuota Jaunimo žiemos akademija “Iššūkiai 2000-ųjų metų išvakarėse”. Jos tikslas buvo gilinti tikėjimą, panagrinėti aktualius Bažnyčiai ir visuomenei klausimus, mokytis gyventi bendruomenės dvasia. Akademijai daug talkino Užpalių pedagogai ir klebonas kun. E. Rimkevičius.

* Pranciškonų vadovybės metiniai posėdžiai šiemet vyko vasario 23-24 d. Kennebunkporte, ME, vienuolyne. Dalyvavo iš Lietuvos provincijolas kun. Br. Jurčys, patarėjas kun. A. Kungys ir sekr. kun. M. Jurevičius, iš JAV viceprovincijolas kun. PI. Barius, patarėjas kun. Pr. Giedgaudas, kun. J. Bacevičius ir ižd. R. Šakalys.

■    Prieš metus, pakeitęs dabartinį vysk. Joną Borutą, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolu tapo išeivijos lietuvis kun. Antanas Saulaitis, SJ. Po 56 m. sugrįžęs į Lietuvą, jis rūpinasi jėzuitų parapijų reikalais, klebonauja Vilniaus Šv. Kazimiero ir Šv. Jonų bažnyčiose, mėgina keisti sustabarėjusias religines tradicijas.

■    1998 m. gruodžio 20 d. lietuvių Šv. Petro parapijos klebonu Bostone buvo įvesdintas kun. Steponas Žukas, gimęs Worcester, MA, kunigu įšventintas 1992 m. Kard. Bernard Law ir vysk. William Murphy, suprasdami, kaip svarbu jauną kunigą paruošti lietuvių sielovadai, sudarė sąlygas vienerius metus gyventi Vilniuje, studijuoti universitete, geriau susipažinti su lietuvių kalba bei papročiais. Tik praeitą vasarą jis grįžo iš Lietuvos. Prel. Alberto Kontauto (Gontons) pastangos nulėmė, kad į jo, išeinančio į poilsį, vietą būtų paskirtas šis jaunas kunigas.

■    Lietuvoje šiuo metu yra apie 700 katalikų parapijų.

■    Kun. Antanas Prakapas OFM mirė vasario 27 d. Daug metų gyveno Brooklyno pranciškonų vienuolyne, eidamas įvairias pareigas. Paskutinius kelerius metus sirgo ir gyveno Matulaičio slaugos namuose, Putnam, Ct.

■    Vasario 15 d. plėšikas, apsimetęs, kad sugedo jo automobilis, kreipėsi pagalbos į pranciškonų vienuolyną Brooklyne. Trečią kartą įsileistas, puolė vysk. P. Baltakį ir kitus vienuolius, supratusius jo, apsimetėlio, klastą. Argi dar neišmokome atsargumo neįsileisti vidun nepažįstamų žmonių?

■    Gruodžio 26 d. Tabariškių parapija, esanti netoli Kauno ir Garliavos, Vilkaviškio vyskupijoje, šventė 70 m. jubiliejų nuo bažnyčios pastatymo. Iškilmėse dalyvavo Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis, Seimo pirm. V. Landsbergis ir daugybė tikinčiųjų.

■    Kovo 14 d. Šv. Petro ir Povilo parapija Eliza-beth, NJ, suruošė pietus šioje mokykloje dirbusioms vienuolėms mokytojoms pagerbti. Šios parapijos klebonu yra kun. Alfredas Žemeikis.

■    Kun. Albinas Martis-Martišiūnas, kunigu įšventintas 1943 m., sielovados darbą dirbęs Alvite, o JAV Whealing, W. VA, mirė vasario 22 d. Charleston, W. VA. Ten ir palaidotas.

■    Jau ruošiamasi Kristaus kančios vaidinimams 2000 m. Jie, pradėti po 1633 m. maro, vyksta kas dešimti metai Oberammergau miestelyje, Bavarijoje, Vokietijoje. Jau dabar kelionių agentūros planuoja ten keliones, užsako į vaidinimą bilietus.

■    Prisikėlimo parapijoje, Toronto, Ont., Kanadoje kovo 7 d. buvo švenčiama tikinčiosios Lietuvos diena ir buvo daroma rinkliava Lietuvos bažnyčios religinės ir labdaros veiklai paremti.

■    Prieš 10 m., 1889, kovo 4 d. šv. Kazimiero palaikai buvo perkelti iš Šv. Petro ir Povilo bažnyčios atgal į katedrą, kur jie buvo iš katedros perkelti, bolševikams uždarant Vilniaus katedrą.

■    Kauno paminklinės Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbai, vykstą jau keletą metų, dažnai sustoja dėl lėšų stokos. Darbams užbaigti dar reikėtų apie 11 mil. dolerių.

■    Sausio 15 d. Klaipėdoje, katalikiškoje P. Mašioto mokykloje, vyko katalikiškųjų mokyklų pedagogų draugijos konferencija “Katalikiško mokymo dabartis ir perspektyvos”. Konferencijoje dalyvavo ir dalyvius sveikino Kauno arkiv. metropolitas S. Tamkevičius ir Telšių vysk. A. Vaičius.

■    Pop. Jonas Paulius II birželio 5-17 d. lankys 19 Lenkijos miestų ir savo gimtinę Vadovice. Be kitko, Elko mieste popiežius susitiks su Lenkijos lietuviais, o rytų Lenkijoje, Drohičino mieste, dalyvaus ekumeninėse pamaldose su stačiatikių tikinčiaisiais.

■    “Neringos” jaunimo stovyklai, vedamai Nekalto Prasidėjimo seselių (putnamiečių), esančiai Vermonto kalnuose, šiais metais sueina 30 m. Stovykla buvo įsteigta 1969 m. Dabar ją tvarko pasauliečių, daugiausiai buv. “Neringos” auklėtinių, taryba su seselių atstovėmis.

Juozas M