Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

NETEIKTINI ŽODŽIŲ IR JUNGINIŲ VERTINIAI

    Apystova aplinkybė: Nusikaltimo apystovas (= aplinkybes) tiria ekonominių nusikaltimų skyriaus darbuotojai.

    gerbūvis = 1. gerovė: Reikėtų daugiau rūpintis žmonių gerbūviu (=gerove)\ 2. aplinka: Tik noro pritrūko sutvarkyti namo gerbūvį (=aplinką); 3. aplinkotvarka: Ieškoma lėšų sostinės gerbūviui (=aplinkotvarkai).

    įstatymdavys, -ė, įstatymleidys, -ė = įstatymų leidėjas, -a: Įstatymdaviai (=Įstatymų leidėjai) turi susirūpinti, kad ne visi gerbia valstybės įstatymus.

    įstatymdavystė, įstatymleidystė = įstatymų leidimas, leidyba: įstatymdavystė (=Įstatymų leidimas) - nelengvas darbas, tačiau kilni pareiga. Įstatymleidystė (=Įstatymų leidyba, leidimas) Lietuvoje turi senas tradicijas.

    išsireikšti = pasakyti, pareikšti: Ji ne visai tiksliai išsireiškė (=pasakė). Ar galima taip išsireikšti (=(pa)sakyti)l Kaip čia buvo išsireikšta (=pareikšta, pasakyta), statybos nejuda iš vietos.

    išsireiškimas = posakis, pasakymas: Mokytoja parinko gražių išsireiškimų (=posakių). Tokie pikti išsireiškimai (=žodžiai, pasakymai) spaudoje nevienija tautos.

    laisvanoris, -ė - savanoris, -ė: Gelbėjimo darbų ėmėsi kariai, policininkai ir laisvanoriai (=savanoriai) miesto gyventojai.

    laisvanoriškas, -a= savanoriškas: Taikos fondas sudaromas iš laisvanoriškų (=savanoriškų) aukų.

    laisvanoriškai = savo noru: Studentai kai ku riuos dėstomuosius dalykus gali pasirinkti laisvanoriškai (=savo noru).

    nekuris, -i = šioks toks, šiokia tokia; tam tikras, tam tikra: Mokinys įgijo nekurį (=šiokį tokį) pasitikėjimą) savimi. Po nekurio (=tam tikro; kiek) laiko ir mums reikės daryti remontą.

    nekurie, -ios = kai kurie, kai kurios, šiokie tokie; šiokios tokios; kurie ne kurie, kurios ne kurios, vienas kitas, viena kita: Nekurias (=Kai kurias) mintis čia pacituosiu. Gali atsirasti nekuriu (=šiokių tokių) įstatymo papildymų. Nekurie ligoniai (=Kai kurie; Kurie ne kurie ligoniai; Vienas kitas ligonis) nuo sunkių komplikacijų miršta.

    neužilgo = netrukus, tuoj(au), greitai, veikiai: Neužilgo (=Netrukus, Tuojau, Greitai; Veikiai) prasidės sėja.

    obalsis = šūkis, devizas: Tautinio išsivadavimo obalsiai (=šūkiai) padeda atgimti ir kalbai.

    pasėka = padarinys, rezultatas: Ši liga palieka savo pasėkas (=padarinius).

    savistovus, -i = savarankiškas, -a; nepriklausomas, -a: Turi būti sukurta savistovios (savarankiškos) ekonominės politikos programa. Savistovi (=Nepriklausoma) valstybė pati tvarko savo užsienio politiką.

    savistoviai = savarankiškai, nepriklausomai: Ne kiekvienas įpratęs savistoviai (=savarankiškai) tvarkytis. Sūnus jau savistoviai (=savarankiškai, nepriklausomai) gyvena.

    savistovumas = savarankiškumas: Savistovumas (=Savarankiškumas) - geras žmogaus bruožas.

    stovyla(s) = 1. statula: Prie vartų pamatėme gipsines stovylas (=statulas); 2. figūra: Toli priekyje dar galėjau įžiūrėti vyriškio stovylą (figūrų).

    vienok = bet, tačiau, vis dėlto: Buvo jam visokių valandų, vienok (=bet, tačiau, vis dėlto) jis nepalūžo.

    Su ant:

    ant kiek = kaip, kiek: Matome, ant kiek (= kaip, kiek) išaugo mūsų institutas.

    ant kiek..., ant tiek = kiek.... tiek: Ant kiek (=Kiek) išaugo kainos, ant tiek (=tiek) atlyginimai tikrai nepadidės.

    ant savęs = sau, savarankiškai: Kada jūs pradėsite ant savęs (savarankiškai) gyventi?

    ant sveikatos = į sveikatą: Toks sunkus darbas jam neišeis ant sveikatos (= į sveikatą). Ant sveikatos (=Į sveikatą)! [linkėjimas]

    ant tiek = taip, tiek: Ligonė ant tiek (=taip, tiek) nusilpusi, kad be lazdos nepaeina.

     [būti (yra, buvo...)] (ne) kurse = (ne) žinoti, būti (ne)supaži'ndintam, -ai, (ne)susipažinusiam, -tai, (ne)įsigilinusiam, -iai: Dėl nutarimo manęs neklauskit - aš ne kurse ( =nežinau; nesu susipažinęs, nesupažindintas). Jis kurse mūsų idėjos (=žino apie mūsų idėją; išmano, supranta mūsų idėją).

     [būti, eiti] pas save = (būti) savo kabinete, kambaryje ir kt.; (eiti) į savo kabinėtą, kambarį ir kt.: Viršininkas pas save (=savo kabinete). Einu pas save (=į savo kabinetą, kambarį).

    ir taip = ir štai; taigi; o dabar: Ir taip, (=Taigi, O dabar) laidą baigiame. Ir taip, (=Ir štai; Taigi) rungtynės baigėsi lygiosiomis.

    iš kalno = iš anksto: Viskas iš kalno (=iš anksto) susitarta.

    Su kaip:

    kaip kartas, kaip sykis = kaip tik: Kaip sykis (=Kaip tik) norėjau skambinti.

    kaip taisyklė = paprastai, dažniausiai: Kaip taisyklė, (=Paprastai) pirmiausia brangsta naftos produktai.

    Su kas:

    kas liečia = (o) dėl: Kas liečia kredito grąžinimo sąlygas, (Dėl, o dėl kredito grąžinimo sąlygų) susitarsime.

    kas link = veiksmažodžių valdomieji linksniai ar linksniai su prielinksniais: Kas link tautybės,

     (=Tautybės, o tautybės tai) jie visi lietuviai. Kas link muzikos, (=Muzikai; o muzikai: Jei kalbėsim apie muziką, tai jai) mano vaikas visai negabus. Kas link mokslų, (=Mokslais) mano pusbrolis visai nesidomi - tik kas link pinigų (=pinigais). O kas link vestuvių, tai apie jas dar negalvoju (=0 apie vestuves tai dar negalvoju).

    prie ko = kuo dėtas, -a: Prie ko čia mes (=Kuo mes čia dėti)? Banko vadovybė čia ne prie ko (=niekuo dėta).

    Su tai:

    būk tai = esą, neva, girdi, kad, lyg, tartum: Žmonės kalbėjo, būk tai (=esą, kad, neva...) pinigai keisis.

     (kaž) kada tai = kažkada, kitados, kadaise: Apie šunelių priežiūrą (kaž) kada tai (=kažkada, kitados, kadaise) mano jau rašyta.

     (kaž) kaip tai = 1. kažkaip, kažin kaip: Per tuos metus jis (kaz) kaip tai (=kažkaip) sulinko, suseno; 2. kaip nors: Reikės (kaz) kaip tai (=kaip nors) suktis iš šios padėties.

     (kaž) kas [(kaž)ko, (kaž)kam...] tai = kažkas (kažko, kažkam...), kažin kas; kai kas: Girdžiu, už durų (kaž) kas tai (=kažkas, kažin kas) šlama. (Kaž) ko tai (=Kažko; Ko nors) nauja nesugalvosi.

     (kaž) kieno tai = (kaž) kieno, kažin kieno: Palikti (kaz) kieno tai (=kažkieno) raktai ir piniginė.

     (kaž) kodėl tai = kažkodėl, kažin kodėl: Pavasarį man dažnai (kaz) kodėl tai (=kažkodėl, kažin kodėl) skauda galvą.

     (kaž) koks [(kaž) kokio, (kaz) kokiam...], (kaž) kokia [(kaž) kokios, (kaž) kokiai...] tai = 1. kažkoks (kažkokio, kažkokiam...), kažkokia (kažkokios, kažkokiai...): (Kaz) koks tai (= Kažkoks) Žmogus tavęs ieškojo; 2. tam tikras, tam tikra: Statant užtvanką gali atsirasti ir (kaž) kokių tai (=tam tikrų) gamtos apsaugaos pažeidimų.

     (kaž) kuris tai, (kaž) kuri tai = kuris, kuri; kažkuris, kažkuri, kažin kuris, kažin kuri: (Kaž) kuris tai (=Kažkuris, Kažin kuris) kaimynas išbėgo pirmas ir vagį sučiupo.

     (kaž) kur tai = 1. kažkur, kažin kur: (Kaž) kur tai (=Kažkur, Kažin kur) paklydo mūsų šuniukas; 2. iš dalies: Gal aš kalbėdama (kaž) kur tai (= iš dalies) pasakysiu ir kitų nuomonę; 3. apie, maždaug, apytikriai: Susitiksime (kaž) kur tai (=maž-daug, apie) penktą.