41-ojo konkurso premijų mecenatai

400 dol. - dr. Milda Budrienė.

300 dol. - dr. Birutė Kasakaitienė.

200 dol. - procentai iš prel. J. Prunskio įnešto kapitalo.

Po 150 dol. - Marija Ročkuvienė, Stasys Žilevičius.

Po 100 dol.: Wanda A. Gvildienė, dr. Pranas ir Aldona Mažeikai, Vaclovas ir Margarita Momkai, Dana ir Edmundas Miliai, Ona Abromaitienė, Halina Bagdonienė, prel. Ignas Urbonas, Raimondas Vasiukevičius.

Po 50 dol.: kun. Kęstutis Trimakas, Barbara Morkūnienė.

     Iki šiol dar niekad nebuvo tokia suma suaukota. Ir tai be jokio ypatingo prašymo, grynai tik iš mūsų skaitytojų supratimo ir dosnumo. Nuoširdi padėka visiems.

     Kitame numeryje jau paskelbsime naująjį konkursą ir pasiūlysime įvairias temas. Šiuo konkursu užbaigsime antrąjį tūkstantmetį. Ateinančios metinės šventės metu iškilmingai paminėsime ir mūsų žurnalo auksinį jubiliejų. Dieve, mums padėk.

     Labai atsiprašome mūsų skaitytojus iš Lietuvos, kurie per klaidą gavo raginimus aukoti Motinos novenai. Čia visai ne Laiškų lietuviams kaltė. Mes apie tai nieko nežinojome, tik siuntėjai pasinaudojo mūsų adresynu. Paraginimai turėjo būti siunčiami tik JAV ir Kanados skaitytojams.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol.. atskiras numeris-2 dol.