■    Prel. Pranas Bulovas, Viešpaties Atsimainymo parapijos Maspethe, NY, klebonas emeritas, mirė kovo 19 d. Elmhurst, NY. Palaidotas Šv. Jono kapinėse.

■    Kun. Pranas Kelpšas, daug metų dirbęs sielovados darbą Marquette Parke, Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, mirė balandžio 3 d. Didįjį Šeštadienį. Laidotuvės buvo bal. 6 d. Šv. Mišias aukojo kard. Fr. George, 4 vyskupai ir daugybė kunigų.

■    Sausio 31 d. Vilniaus arkivyskupijos seserys vienuolės paminėjo Pašvęstojo gyvenimo dieną. Katedroje šv. Mišias ta proga aukojo arkiv. metropolitas A.J. Bačkis ir pasakė pamokslą.

■    Raseiniuose sausio 24-31 d. vyko ateitininkų žiemos akademija, kurioje dalyvavo apie 70 jaunuolių.

■    Kauno arkiv. S. Tamkevičius vasario 18 d. spaudai pranešė, kad Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje mokosi 123 klierikai. Arkivyskupijoje tikybos pamokas lanko 60,154 moksleiviai, dėsto 349 mokytojai. Yra 91 parapija, 97 bažnyčios, 115 kunigų, 490 seselių vienuolių, “Caritas” organizacija veikia 79 parapijose.

■    Mons. J. Antanavičius, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas, sausio pabaigoje dalyvavo Landshlacho mieste, Šveicarijoje, vykusioje FIDAICA (katalikų organizacija, besirūpinanti aklaisiais) konferencijoje. Jis atstovavo P. Daunio fondui, kuris rūpinasi Lietuvos aklaisiais.

■    Lietuvos kultūros fondo “Knygnešio” draugija sausio 15 d. Vilniuje surengė senų maldaknygių “prakalbinimo” šventę. Prieš šešerius metus ta pati draugija buvo surengusi maldaknygių “paglostymo” šventę. Į tokias šventes atsinešamos senos, dar knygnešių laikais (1864-1904) išleistos ir įsigytos maldaknygės, su jomis, kaip lietuviškosios kultūros paveldu, susipažįstama.

■    Kauno marijonų vienuolyne sausio 29 d. Lietuvos katalikų mokslo akademijos Kauno židinys surengė dr. J. Pankausko, Katalikų Veikimo Centro pirmininko, minėjimą. Pirmosios bolševikų okupacijos metu šis labai aktyvus katalikų veikėjas buvo išvežtas į Sibirą.

■    Kauno “Caritas” atstovas sausio pabaigoje Prahoje susitiko su vietos “Caritas” darbuotojais, kurie susirūpinę, kad Lietuvoje, dėl tėvų skurdo apie 20,000 vaikų nelanko mokyklų.

■ Sausio 28 d. Kauno savivaldybėje įvyko spaudos konferencija dėl Kauno Prisikėlimo bažnyčios atstatymo. Ją atstatant, jau išleista apie 4 mil. litų, o dar trūksta 11 mil. būtiniesiems darbams. Pasak kleb. kun. V. Brusoko, atstatyti šią paminklinę bažnyčią nesąs tik tos parapijos reikalas (tai parapijai ji ir per didelė), bet ir viso Kauno miesto, ir visos Lietuvos reikalas.

■    V asario 25 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje įvyko vakaras kun. Juozui Zdebskiui atminti. Ta proga buvo paruoštos J. Zdebskio ir apie jį knygos bei straipsniai.

■    Kun. Stasys Kazėnas SJ, Biržų klebonas, kovo mėn. vedė rekolekcijas T. jėzuitų koplyčioje Čikagoje ir Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte.

■ Kovo 17 d. t. marijonus ir Draugo redakciją aplankė Kauno vysk. augziliaras ir Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektorius Rimantas Norvilą, vedęs rekolekcijas Kanados ir JAV lietuviams.

■    Advokatas Donatas Januta, gyvenąs Oakland, CA, per kun. Antaną Saulaitį T. jėzuitų provincijolą, jėzuitų mokykloms Kaune ir Vilniuje paaukojo kelis tūkstančius dolerių.

■    Viso Šv. Rašto, išleisto viename tome, sutiktuves “Draugas” surengė kovo 27 d. Lemonte, Lietuvių dailės muziejuje. Dabar tai labiausiai perkama knyga.

■ Kovo 28 d., Verbų sekmadienį, Čikagos Švč. M. Marijos Gimimo parapijos choras, vad. Antano Lino, atliko tradicinį religinės muzikos koncertą tos parapijos bažnyčioje. Be gražiai skambėjusių giesmių, ypatingą klausytojų dėmesį susilaukė muz. R. Šoko komponuoti ir atlikti “Gavėnios apmąstymai”.

Juoz. M.