Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Žodžių ir Junginių reikšmės klaidos

     abuojas, -a - nevart.r. “abejingas, -a”: Savo darbui jis visai abuojas (=abejingas).

     abuojumas - nevart. r. “abejingumas”,

     apmokyti - nevart., jei nekalbama apie paviršutinišką, menko intensyvumo, neilgai trunkantį mokymą: Nusikaltėlį padėjo surasti specialiai apmokyti (=(iš)mokyti) šunys.

     apmokymas - nevart.r. “mokymas, išmoky-mas”.

     apsieiti - nevart.r. “atsieiti, kainuoti”: Jų išlaikymas valstybei brangiai apsiėjo (=atsiėjo, kainavo).

     ap(si)jungti - nevart. r. “su(si)jungti; su(si)-vienyti: “su(si)burti”: apjungti (= sujungti) firmas, bankus, įmones, ir pan.; apjungti (-suvienyti) pastangas, jėgas ir pan.; apjungti (=suburti) žmones, visuomenę, bendraminčius ir pan.; apsijungti (=susiburti) į draugiją sąjungą ir pan.

     ap(si)jungimas - nevart. r. “su(si)jungimas; su(si)vienijimas; su(si)būrimas”.

     apsivesti = vesti (kalbant apie vyrą); (iš)tekėti (kalbant apie merginą); susituokti.

     aptarnauti sąskaitą = tvarkyti sąskaitą.

     apturėti - nevart. r. “turėti, patirti”: Kiek vargo apturėjau (= turėjau, patyriau) dėl to savo vaiko! atidaryti:

     atidaryti akis = atmerkti akis, atsimerkti;

     atidaryti atminimo lentą, paminklą = atidengti atminimo lentą, paminklą;

     atidaryti čiaupą = atsukti čiaupą;

     atidaryti dujas, vandenį = paleisti dujas, vandenį;

     atidaryti knygą, sąsiuvinį = atversti, atskleisti knygą, sąsiuvinį;

     atidaryti skėtį = išskleisti skėtį.

     atidengti:

     atidengti kaltininką, nusikaltėlį = nustatyti kaltininką, nusikaltėlį;

     atidengti sąskaitą = atidaryti sąskaitą.

     atidirbti - nevart. r. “baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti”: atidirbti (-baigti rengti, kurti, galutinai apdoroti, ištobulinti) metodiką, planą, projektą, technologiją ir pan.

     atkoreguoti - nevart. r. “(pa)koreguoti”: Mūsų komitetas šį projektą neseniai atkoregavo (=pakoregavo).

     atkrauti - nevart r. “išsiųsti; išvežti”: Atkrovėme (=Išsiuntėme; Išvežėme) prekes į Vokietiją.

     atleisti - nevart. r. “(iš) duoti; parduoti”: atleisti (=(iš)duoti) knygą (skaitytojui); atleisti (=parduoti) prekę (pirkėjui).

     atleidimas - nevart. r. “nulieti, išlieti, padaryti ką liejant”: atlieti (-nulieti, išlieti) detalę, paminklą, skulptūrą ir pan.

     atmainyti - nevart. r. “panaikinti”: atmainyti (=panaikinti) įstatymą, nutarimą, potvarkį, susitarimą, skulptūrą ir pan.

     atmainyti - nevart. r. “panaikinti”: atmainyti (=panaikinti) įstatymą, nutarimą, potvarkį, susitarimą, nuosprendį ir pan.

     atmirti - nevart. r. “(iš)nykti, mirti, liautis egzistavus”: Senosios tradicijos pamažu atmiršta (=miršta, nyksta).

     atreaguoti - nevart. r. “(su)reaguoti”:  Į mano skundą seniūnija neatreagavo (=ne(su)reagavo).

     atredaguoti - nevart. r. “suredaguoti”: Tekstas prastai atredaguotas (=suredaguotas).

     atreguliuoti - nevart. r. “sureguliuoti”. Vairą reikėtų atreguliuoti (=sureguliuoti).

     atremontuoti - nevart. r. “suremontuoti”: Atremontavo (=Suremontavo) namą ir garažą.

     atrestauruoti - nevart. r. “restauruoti”: Atrestauravome (=Restauravome) paveikslą ir freską.

     atsiekti - nevart. r. “pasiekti”: Šiemet atsiekėme (=pasiekėme) neblogų rezultatų.

     atsiekimas - nevart. r. “laimėjimas, pergalė; atradimas”.

     atsinešti - nevart. r. “elgtis; žiūrėti ką)”: Po to įvykio jis atsineša (=žiūri) į mane labai draugiškai (elgiasi su manimi labai draugiškai). atsinešimas - nevart. r. “elgesys; požiūris”.

     at(si)žymėti - nevart. r.: 1. “pa(si)žymėti”: Prašom at(si)žymėti (=pa(si)žymėti) bilietą; 2. “apdovanoti”: Geriausi darbuotojai buvo atžymėti (=apdovanoti) vertingomis dovanomis.

     atžyma - nevart. r.: 1. “žyma; įrašas”; 2. “žymė, žymuo”.

     bendrai - nevart. išvadiniu (apibendrinamuoju) žodžiu: Bendrai (=Apskritai) jis neblogas žmogus.

     davinys - nevart. r. “duomuo”: Pastarųjų apklausų daviniai (=duomenys) teikia vilčių.

     dėti(s):

     dėti(s) suknelę, švarką, paltą, apsiaustą ir pan. - nevart. r. “vilkti(s) suknelę, švarką, paltą apsiaustą ir pan.”;

     dėti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan. - nevart. r. “auti(s), mauti(s) apavą, kojines, kelnes, sauskelnes ir pan.”;

     dėtis diržą, juostą ir pan. - nevart. r. “juosti(s) diržą, juostą (diržu, juosta) ir pan.”;

     dėti(s) auskarus, laikrodį, sagę ir pan. -nevart. r. “segtis auskarus, laikrodį, sagę ir pan.”

     gautis — nevart. savaimine rezultatine reikšme: Gali taip gautis (=išeiti, atsitikti), kad šiemet nebesusitiksime. Kas čia gavosi (=pasidarė, išėjo)? Lyginant su 1997 m., gautųsi (=išeitų, būtų) visai kitas vaizdas.

     gyvybingas, -a - nevart. r. “nepasenęs, -usi, tinkamas, -a vartoti”: gyvybingas (=nepasenęs , tinkamas vartoti) glaistas, skiedinys, gyvybingi (=nepasenę, tinkami vartoti) dažai, vaistai ir pan.

     glaustas, -a: glaustais terminais = greitai, per trumpą laiką: Užsakymus atliekame glaustais terminais (=greitai, per trumpą laiką).

     įjungti - nevart. r. “įrašyti, įtraukti”: įjungti (=įrašyti, įtraukti) į planą, sąrašą, komisiją ir pan.

     įnešti - nevart. r.: 1.“pateikti”: įnešti (=pateikti) pasiūlymą ir pan.; 2. “įtraukti, įrašyti (į ką)”: įnešti (=įtraukti, įrašyti) į sąrašą, sutartį, protokolą ir pan.; 3. “įtraukti, įrašyti, padaryti (ką)”: įnešti (=padaryti) pataisą, pakeitimą, papildymą ir pan.

     įpakavimas - nevart. r. “pakuotė”: Žaislai atsiųsti popieriniame įpakavime (=popierinėje pakuotėje).

     išdirbti - nevart. r. “parengti, sukurti”: išdirbti (=parengti, sukurti) projektą, terminiją irpan.

     išeiti:

     išeinant iš ko - nevart. r. “remiantis kuo, vadovaujantis kuo; atsižvelgiant į ką”: Nutarimas buvo priimtas išeinant iš susidariusios padėties (=atsižvelgiant į susidariusią padėtį).

      išieškoti:

     išieškotas,-a - nevart. r. “išdailintas, -a, dailus, -i, elegantiškas, -a, subtilus, -i, rafinuotas, -a, galantiškas, -a”: išieškotas, -a (=išdailintas, -a, prašmatnus, -i) dirbinys, forma ir pan. (apie meno kūrinį); išieškotas (=subtilus, rafinuotas) skonis; išieškotos (dailios, rafinuotos) manieros, išieškotas (=dailus, galantiškas) elgesys ir pan.

     išimti:

     išimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan. (iš asmens) = paimti dokumentus, ginklus, sprogmenis, narkotikus ir pan.;

     dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. išėmimas (iš asmens) = dokumentų, ginklų, sprogmenų, narkotikų ir pan. paėmimas.

     išjungti - nevart. r.: 1. “išbraukti, atleisti”: išjungti (=išbraukti) iš plano, sąrašo, suvestinės ir pan.; išjungti (=išbraukti, atleisti) iš komisijos, komiteto, tarybos, organizacijos ir pan.; 2. “išskaičiuoti, atimti”: išjungti (=išskaičiuoti, atimti) iš kainos, sumos, vertės ir pan.

     išlaikyti - nevart. r. “išskaičiuoti”: išlaikyti (=išskaičiuoti) alimentus, mokesčius ir pan.

     išlaikymas - nevart. r. “išskaičiavimas, išskaita”.

     išlaikytas, -a - nevart. r. “santūrus, -i, susitvardantis, -i, susivaldantis, -i”: Mano naujasis kaimynas - pavydėtinai išlaikytas (=santūrus, susitvardantis, susivaldantis) žmogus.

     išmetinėti (užmetinėti) - nevart. r. "prikaišioti, priekaištauti”: Tu jam dėl to neišmetinėk (neužmetinėk) (=neprikaišiok, nepriekaištauk).

     išmetinėjimas (užmetinėti) - nevart. r. “prikaišiojimas, priekaištas”.

     išnešti - nevart. r.: 1. “priimti”: išnešti (=priimti) nutarimą, sprendimą ir pan.; 2. “duoti, pareikšti”: išnešti (=duoti, pareikšti) įspėjimą, papeikimą ir pan.; 3. “pateikti”: išnešti (=pateikti) pasiūlymą, protestą ir pan.

      (iš)pildyti:

     išpildyti kūrinį = atlikti kūrinį;

      (iš)pildyti planą = (į)vykdyti planą; pildyti pareigas = eiti pareigas.

     išpulti - nevart. r.: 1. “tekti, priderėti, prireikti, priklausyti”: Užmokėk jam, kiek išpuola (=pridera, priklauso); 2. “pasitaikyti”: Kalėdos pernai išpuolė (=pasitaikė) gražios.

     išrišti - nevart. r. “išspręsti”: Kažin, kaip šį klausimą išriš (=išspręs) apskritis?

      išrišimas - nevart. r. “išsprendimas”.

     išskirti - nevart. r. “(pa)skirti”: Išskyrė (=Paskyrė) sklypą namui statyti. Firmos vadovai išskyrė (= (pa)skyrė, davė) premijas.