religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / BIRŽELIS - JUNE / VOL. L, NO. 6

ROŽĖS IR SPYGLIAI

181

 Juozas Vaišnys SJ

ŠVENTASIS RAŠTAS

183

 Aldona Šmulkštienė

KAIP PRARANDAMAS...

187

 Daiva Karosaitė

AR JIE STATYS XXI AMŽIAUS RŪMUS?

194

 Ona Balkevičienė

MANO SVAJONIŲ VYRAS

196

 Greta Bagdonaitė

AR KULTŪRINGAS...?

200

 Gediminas Vaičiūnas

ATLAIDUMO IR TEISUMO PAIEŠKOS

203

 Antanas Marčiulaitis

TAS MYLI, KAS LAIKOSI JO ĮSAKYMŲ

206

 Chiara Lubich

KAIP PRARANDAMAS...

207

 Aušra Venckutė

ŽODŽIŲ IR JUNGINIŲ REIKŠMĖS KLAIDOS

209

 Red.

TĖVYNĖJE

211

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

215

 Red.

TRUMPAI

216

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Edmundo Saladžiaus vinjetėmis iš neseniai lietuvių kalba išspausdinto Švento Rašto.

Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.