41-ajam Laiškų lietuviams konkursui siūlomos temos:

    1.  Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.
    2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje.
    3.    Kaip išvengti depresijos.
    4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė - ji amžina.
    5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?
    6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.
    7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.
    8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.
    9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tautos gerovei.
    10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

    Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

    Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 2000 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

    Mieli pasiryžėliai dalyvauti šiame konkurse,

    Kadangi šis 41-asis mūsų konkursas jau šio tūkstantmečio gale, tai savaime suprantama pirmoji pasiūlyta tema - nuspręsti, ką mes su savim nešimės į trečiąjį tūkstantmetį. Antroji tema taip pat nesunkiai suprantama. Ateinančių metų pradžioje švęsim šio žurnalo auksinį jubiliejų, tad naudinga bus panagrinėti, kokią vietą per tą penkiasdešimtmetį jis užėmė mūsų periodikoje. Čia, žinoma, gal geriau galėtų apie tai parašyt tie, kurie jį skaito jau nuo pat pradžios - 1950 metų, bet žinome, kad jau ir daugelis Lietuvos skaitytojų su juo yra pakankamai susipažinę, kad galėtų kompetentingai atsakyti į šį klausimą.

    Pastebėkite, kad čia pateikta ne tik “tradiciniai”, bet lyg ir “poetiškesni” kai kurių temų formulavimai, kad rašytojai galėtų laisviau ir kūrybiškiau atskleisti savo kūrybinį talentą. Gerai žinome, kad Lietuvoje yra nemaža tokių kūrybingų rašytojų. Tad sėkmės visiems.

    LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, 1L 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX £773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.