Nuoširdžiai dėkojame musų rėmėjams

200 dol. aukojo kun. Gediminas Kijauskas SJ.

80 dol aukojo L.S. Krutuliai.

Po 60 dol aukojo: A. Bikulčienė, A. Lesevičius, S. Kazlas, S. Prialgauskas.

Po 50 dol. aukojo: L. Normantas, R. Griškelis, I. Kriaučeliūnas. A.B. Vascega.

Po 40 dol. aukojo: M. Andrušienė, Z. Didžbalienė.

35 dol. aukojo A. Pažiūra.

Po 30 dol. aukojo: W. Abramavičius, E. Siusinienė, E. Sondienė, N. Šumskis, G. Murauskas, P. Gruodis, V. Valantinas, M. Prapuolenis, A. Valančius, M Vilutis, prel. I. Urbonas.

Po 25 dol. aukojo: M. Bajorūnas, M. Česas, A. Lauraitis, A. Gulbinas.

Po 20 dol. aukojo: A. Januška, L. Krajauskas, M. Gelažius. B. Žemaitis, S. Slavickas, B. Stravinskis, O. Matusaitis, E. Jasaitis, F. Černius. V. Prunksis, R. Raunys, B.E. Liškauskas, D. Zuraitis, J. Petronis, J. Starkus, L. Kemešis, H. Bagdonienė, S. Bublienė, D. Norkaitytė, R.V. Jautokas, M. Ališauskas, V. Remeikis, S.G. Damašius, S. Matulevičius, E, Katilius, A. Domanskis, S. Žilevičius, J. Racevičius, O. Ščiuka, S. Riškienė, J. Krutulis, V. Kupcikevičius.

Po 15 dol. aukojo: J. Mikaila, J. Zalagenas, O Norkus, O Rugelis, A. Pocius, Z. Junevičienė, G. Janušonis, R.E. Šilgalis.

Po 10 dol. aukojo: O. Dovydaitis. R. Rožauskienė, B. Rasimas, A. Juodvalkis, J. Lapšys, A. Čepas, V. Skabeikis, T. Zailskienė, M. Skema, G. Lapenas, K. Majauskas, A, Čepėnas, M. Edelis, B. Jakniūnas, B. Lintakas, E. Merkevičius, P. Stočkus, A. Stankaitis, M. Vygantas, G. Repčys, T. Bogušas, H. Milaknis, A.D. Barzdukas, A.T. Lesniauskas, A. Bumbulis, L. Paulavičius, S. Maksvytis, L. Raslavičius, K. Rožanskas, E. Gaškienė, A. Podviskis, D. Bilaišis, K. Račiūnas, J. Mikulionis, M. Noreika, T. Rūta, M. Arstikys, J. Bubnys, V. Gasperas, S. Danaitis, M. Pranckevičius, S. Kavaliūnas, J. Mikulis, V.Vaitkevičius, M. Venskus, J. Matulaitis, A. Kuliešius, A. Karaliūnas, J. Pleinys, S. Aleksa, B. Pumputis, G. Indreika, K. Starvinskas, O Šilėnas, B. Kelmelis, A. Lauraitis, O. Gradinskas, B. Briedis, M.M. Geleckas, L. Seibutienė, S. Strokas, R. Urbanavičius, O.P. Norvilas, O. Norvilienė, E. Burlis, N. Kaminskas, A. Puzinas, A. Račiūnas, V. Otto, E. Snegaitis, R.J. Spurgis^ B. Simonaitis, V. Knyvaitė, B. Kazlauskas, B. Rytertas, E. Sondienė, J. Zadeikis, E. Nemickas, M. Žeimys, J. Žebrauskas, A. Velička, A. Bigelis, B. Lukas, K. Stasiulis, E. Dambriūnas, H. Baltrušaitis, N.V. Aukštuolis, S.A. Damijonaitis, M. Kuprys, J. Butvilą, N. Gailiūnas, O. Barauskas, E. Radzevičiūtė, A.V. Naudžius, R. Kubilius, V. Kazlauskas, V. Siliūnas, B.O. Kremeris, S. Dargis, S, Mikrut, S. Jokubauskas, V. Mažeika, J. Juozaitis, V. Musonis, I.L. Kirkus, G. Reškevičius, kun. A. Goldikovskis, D.R. Jakas, G. Gediminas, kun. A. Rubšys, A. Gylys, R. Malela, R. Viliamas-Vilkutaitis, A. Pužauskas, P. Pagojus, V. Stančius, V. Mitkus, A. Lietuvninkas, I.P. Lukoševičiai, V. Žadeikis.

Po 5 dol. aukojo: H. Moliejus, Z. Grybinas, I. Smieliauskienė, E. Šlekys, A. Kuzmickas, K. Skaisgirys, K. Andrijauskeinė, A. Styra, O. Krasauskas, K. Ancereveičienė, B. Zeikus, S. Bartuškienė, M. Bozėnas, M. Titas, A. Bikulčius, D. Mieliulis, P. Petkelis, P. Melnykas, B. Lukoševičius, O. Rimkus, O. Alkas, S. Čepas, V. Sinkus, V. Butkus, L. Milukas, B. Taraška, P. Zaranka, V. Nenortas, M. Morkus, J. Rugys, B.P. Andiukaitis, P. Macnorius, O. Skardis, V. Liuima, J. Plačas, S. Ruibis, E. Kiela, M. Radzevičius, G. Žukauskas, M. Trapikas, S. Vaišvila, B. Juozaponytė, D. Bendikas, A. Sekonis, M.K. Jasiulevičius, D. Zailskas, A. Puzinas, J. Starvinskas, S. Petrulis, J. Likanderis, L. Velunas, O. Lukas, E. Sirutis, S. Plėnys, J. Povilaitis, K. Rečiokas, B. Čyvas, S. Idzelis, G.A.Jankauskas, kun. J. Bacevičius, A.M. Pakštys, D. Uogintas, M. Matuzas.

3 dol. aukojo M.B. Raugas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Aldona M. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. Draugo spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.