Berniukas, aplankęs kaimynus ir parėjęs namo, tėvams sako:

-    Atrodo, kad mūsų kaimynai labai neturtingi-

-    Dėl ko tu taip manai?

-    Ogi kai jų vaikas prarijo centą, visi labai susijaudino.

*

Motina sako sūnui:

-    Aš tau draudžiu žaisti su kaimynų berniuku! Jis blogai išauklėtas.

-    O aš ar gerai išauklėtas?

-    Suprantama.

-    O, tai jis gali žaisti su manimi.

*

Kunigas parapijiečiams pranešė, kad kitą sekmadienį pamoksle jis kalbės apie melą ir prašė, kad visi perskaitytų Šv. Morkaus Evangelijos 17-ąjį skyrių. Po savaitės, prieš pamokslą, kunigas klausia, kas skaitė Morkaus 17-ąjį skyrių. Pakilo beveik visų parapijiečių rankos. Tada kunigas pasakė, kad Morkaus Evangelijoje yra tik 16 skyrių ir pradėjo pamokslą apie melavimo nuodėmę.

*

Italijoje žmogelis nuėjo išpažinties ir prisipažino, kad per Antrąjį pasaulinį karą savo palėpėje slėpė pabėgėlį.

-    Tai nėra jokia nuodėmė, - sako kunigas, pagirdamas žmogelį. Bet žmogelis dar prisipažino, kad iš jo ėmęs nuomą.

-    Tai nebuvo labai gražu, - sakė kunigas, -betgi tu rizikavai.

-    Ačiū, tėve, tarė žmogelis, - bet turiu dar vieną klausimą. Ar man dabar pasakyti pabėgėliui, kad karas jau pasibaigė?

*

Misionierius dykumoje susiduria su liūtu. Siaubo apimtas, jis meldžiasi:

-    O, Dieve, maldauju, įkvėpk tam liūtui krikščioniškosios dvasios!

Staiga liūtas sėdasi ant užpakalinių kojų, nulenkia galvą ir sako:

-    Palaimink, Dieve, tą maistą, kuriuo aš dabar sotinsiuosi.

*

Keturios motinos giriasi savo sūnumis.

Pirmoji sako: “Mano sūnus yra prelatas. Kai jis žengia pro duris, žmonės ji tituliuoja monsinjoru!"

Antroji: “Mano sūnus yra vyskupas, į jį kreipiamasi Ekscelencija!”

Trečioji: “Manasis yra kardinolas. Žmonės bučiuoja jo žiedą ir į jį kreipiasi Jūsų Eminencija!"

Ketvirtoji: “Nenoriu per daug girtis savo sūnumi. Jis yra šešių pėdų ir aštuonių colių, o sveria 420 svarų. Kai jis įeina pro duris, visi sako: O, my God!”

*