Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

Perrašykite šiuos sakinius, ištaisydami visas klaidas.

     1.    Tėvas prašė motinos dukterei pačiai leisti apsispręsti su kuo ji turinti apsivesti.

     2.    Skambutis visus šaukė pietums kuriuos labai skaniai pateikė šeimininkė.

     3.    Jau trečias metas jis lankė šią mokyklą kurioje visos pamokos pravedamos lietuvių kalboje.

     4.    Buvo patiektas planas kuris turėtų būti įvygdytas trijų metų bėgyje.

     5.    Čiurlionies ansamblis aną metą atvykęs į Chicagą puikiai išpildė mano mėgiamiausią kurinį parašytą kompozitoriaus Šimkaus.

     6.    Dviejų metų bėgyje manau ką nors parašyti Mūsų Vyties žurnalui jeigu redaktorius sutiks mano straipsnį patalpinti savo leidinyje.

     7.    Vakar labai smarkiai šalant jis vaikščiojo lauke lengvai apsirengęs už tai labai sušalo ir to pasėkoje apsirgo plaučių uždegimu.

     8.    Suvažiavime mudu su pusesseria dalyvavome tikslu ką nors išmokti ir atstovauti mūsų organizaciją nes galvojome kad niekad daugiau jos neatstovaus.

     9.    Lietuviai kaip taisyklė prie savo automobilių priklijuoja Vyties ženkliuką bet pastebėjau kad kartais jį prisiklijuoja ir ne lietuviai.

     10.    Jau būtų pats laikas pramatyti sekančio susirinkimo dienotvarkę ir patiekti raštu sekančius klausimus.

Mieli skaitytojai,

     Šio mėnesio Kalbos skyrius yra kitoks negu paprastai būdavo. Pateikėme 10 klaidingai parašytų sakinių ir tyčia nesudėjome jokių skyrybos ženklų. Prašome šiuos sakinius ištaisyti. Norėdami jums palengvinti šį uždavinį, kursyvu parašėme tuos žodžius ar posakius, kurie yra nevartotini šiuose sakiniuose arba netaisyklingai parašyti. Patariame šiuos sakinius perrašyti, ištaisant klaidingai parašytus. Perrašę galėsite pažvelgti į čia pridėtus taisyklingai parašytus sakinius ir įvertinti savo lietuvių kalbos mokėjimą. Sėkmės!

Taisyklingai perrašyti sakiniai

     1.    Tėvas prašė motiną dukteriai pačiai leisti apsispręsti, už ko ji turinti ištekėti.

     2.    Skambutis visus šaukė pietų, kuriuos labai skaniai patiekė šeimininkė.

     3.    Jau treti metai jis lanko šią mokyklą, kurioje visos pamokos vedamos lietuvių kalba.

     4.    Buvo pateiktas planas, kuris turėtų būti įvykdytas per trejus metus.

     5.    Čiurlionio ansamblis, anais metais atvykęs į Čikagą, puikiai atliko mano mėgstamiausią kūrinį, parašytą kompozitoriaus Šimkaus.

     6.    Per dvejus metus manau ką nors parašyti Mūsų vyčio žurnalui, jeigu redaktorius sutiks mano straipsnį išspausdinti savo leidinyje.

     7.    Vakar labai smarkiai šąlant, jis vaikščiojo lauke, lengvai apsirengęs, užtat labai sušalo ir dėl to apsirgo plaučių uždegimu.

     8.    Suvažiavime mudu su pussesere dalyvavome, norėdami ko nors išmokti ir atstovauti savo organizacijai, nes manėme, kad niekas daugiau jai neatstovaus.

     9.    Lietuviai paprastai prie savo automobilių prisiklijuoja Vyčio ženkliuką, bet pastebėjau, kad kartais jį prisiklijuoja ir nelietuviai.

     10.    Jau būtų pats laikas numatyti ateinančio susirinkimo darbotvarkę ir pateikti raštu šiuos klausimus.