Juozas Vaišnys SJ

     Kai rugsėjo mėnesį atsidaro mokyklų durys, tuoj linksmu klegesiu prisipildo koridoriai. Čia jaunuoliai ateina rimtai ruoštis gyvenimui, ne tik klausydami pamokų ir skaitydami knygas, bet ir žaisdami, linksmindamiesi, sportuodami ir draugaudami vieni su kitais. Knyga jaunuoliui atveria naujus horizontus, mokytojas padeda pažinti nežinomus pasaulius, o draugai vienokiu ar kitokiu pavyzdžiu gali jį pakreipti gėrio ar blogio keliais.

     Ir mokytojas daugiau pasieks savo pavyzdžiu negu žodžiu. Jo pašaukimas yra būti ne griežtu dresiruotoju, bet vyresniuoju draugu ir nuoširdžiu tėvu ar motina. Mokykla tiesia kelią mokinio ir tautos ateičiai. Nuo vienaip ar kitaip joje praleistų valandų priklausys mokinio, jo šeimos ir tautos ateitis. Tad mokykla ir mokytojas tikrai užsipelno didelio dėmesio, įvertinimo, meilės ir pagarbos.

Lelijos

Dail. Aldona Pečiūrienė.

     Bet ne tik tie yra mokiniai ir mokytojai, kurie moko ir mokosi klasėse. Mes visi esame ir mokiniai, ir mokytojai. Kol žmogus gyvena šiame pasaulyje, jis nuolat iš kitų mokosi ir moko kitus. Mes mokomės ir mokome, visai nepagalvodami.

     Tai čia ir yra dar vienas svarbus motyvas, dėl ko turime gerbti kiekvieną žmogų - jis yra mūsų mokytojas ir auklėtojas. Taip pat turime rimtai pagalvoti, kad šviestume kitiems savo pavyzdžiu, nes visi j mus žiūri ir iš mūsų mokosi. Mokydami mokomės ir auklėdami auklėjamės.

     Neretai iškyla problema, kaip suderinti mokslą su žaidimais ir sportu, kad jie vienas kitą remtų ir padėtų jaunuolio išsiauklėjimui bei subrendimui, o ne išsiblaškymui bei malonumų ieškojimui. Sportas jaunuoliui būtinas, bet jis nėra tikslas, o tik priemonė. Gražiai apie tai yra pasakęs vienas žymiausių šio šimtmečio atletų Jesse Owens: “Sportas nėra viskas. Tai tik dalis pilnutinio žmogaus. Norint būti tikrai išauklėtu, reikia visko gauti. Jeigu išbrauksime iš žmogaus gyvenimo nors vieną kurią sritį, jį nuskriausime.

     Mano supratimu, sportas jaunimui būtinas, bet ne viskas. Todėl jaunimas turi įsisąmoninti, kad sportas yra tik dalis pilnutinio žmogaus auklėjimo. Sporto aikštę ir žaidimą, koks jis bebūtų, laikau etikos mokykla. Jeigu kiekvienas supras ir persiims tuo, ką sporto aikštė duoda, jis bus laimingas. Trofėjai ir medaliai apsitraukia dulkėmis, bet jei suprasime sporto auklėjamąją reikšmę ir visa širdimi pasisavinsime etikos taisykles, tai sportas bus savo misiją atlikęs, nes širdyje dulkės niekad nenusės”.

Laiškų lietuviamsjubiliejus ir konkursas

     Pažvelgę į rugsėjo mėnesio savo vedamąjį apie mokinius ir mokytojus, pagalvojome, kad gal būtų gera priminti mokytojams apie šio žurnalo artėjantį auksinį jubiliejų ir apie paskelbtą 4l-ąjį rašinio konkursą. Mokytojai galėtų supažindinti mokinius su šiuo žurnalu ir paraginti dalyvauti konkurse, kaip jau ne vienas mokytojas ar mokyklos vedėjas tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje ne kartą yra padarę, už ką jiems nuoširdžiai dėkojame.

     Konkursuose gauti rašiniai mums yra tikras aruodas, iš kurio imame geriausius grūdus sėti žurnale religines, kultūrines ir tautines mintis. Be šių konkursuose gaunamų rašinių žurnalą reikėtų sustabdyti, nes sugebančių ką nors šiomis temomis parašyti skaičius vis mažėja.

41-ajam Laiškų lietuviams konkursui siūlomos temos:

     1 Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.

     2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje.

     3.    Kaip išvengti depresijos.

     4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė – ji amžina.

     5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?

     6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.

     7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.

     8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.

     9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tau tos gerovei.

     10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 2000 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.