41-ajam Laiškų lietuviams konkursui siūlomos temos:

    1 Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.
    2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje. ,
    3.    Kaip išvengti depresijos.
    4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė - ji amžina.
    5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?
    6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.
    7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.
    8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.
    9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tautos gerovei.
    10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

    Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

    Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 2000 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija.

Dail. Ada Sutkuvienė

    Šis Laiškų lietuviams numeris yra iliustruotas dailininkės Ados Korsakaitės-Sutkuvienės darbų nuotraukomis. Ji yra gimusi Klovainiuose 1931 m. Meną studijavo Immaculate Heart College, Art Students League, Pratt Institute. Atliko mozaikines freskas, dirbdama Mosaic Tale Company ir keramikos, mozaikos, vitražų projektus Valeškos bažnytinio meno studijoje, Čikagoje. Su grafikos, akvarelės, mozaikos, keramikos ir pluošto darbais dalyvavo daugelyje grupinių parodų, suruošė porą individualių. 1986 m. jai buvo suteikta Vydūno Fondo premija, o 1987 m. JAV lietuvių bendruomenės kultūros tarybos premija. Jos kūrinių galima rasti muziejuose, Kongreso bibliotekoje, koplyčiose ir privačiose kolekcijose.

Nuoširdi padėka Laiškų lietuviams rėmėjams

100 dol. prel. J. Kučingis.

60 dol. A. Babickas.

40 dol. M. Žemaitis.

Po 30 dol.: V. Rapšys, T. Norkus, S. Kalvaitis.

Po 20 dol. :A. Laucius, G. Baltrušaitis, M. Newsom.

15 dol.V.L. Staškevičius.

Po 10 dol.:L.R. Maleiška, R. Čepulis, M. Jonelis. K. Ambrozaitis, M. Jasaitis, M. Milvydienė.

Po 5 dol.: J. Maliska, Z. Pupius, V. Skilandžiūnas, E. Raralius.

1 dol. aukojoE. Radzevičiūtė.

    LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.