■    Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios remonto ir restauravimo darbus remia Lietuvos valstybė biudžeto lėšomis ir taip pat parama gaunama iš Vokietijos. Ja rūpinasi Šiaurės Elbės evang. liuteronų bažnyčios konsistorijos viceprezidentas Hennig Kramer. kuris taip pat aktyviai dalyvavo restauruojant Vilniaus liuteronų bažnyčią.

■    Katalikų Maltos didysis magistras princas Fra Andrevv. N. Bertie geg. mėn. pirmą kartą lankėsi Lietuvoje. Ordinas veikia labdaros srityje. Nuo 1991 m. palaiko diplomatinius santykius su Lietuva ir daug yra padėjęs Lietuvos žmonėms.

■    Lietuvos Caritas, minėdamas savo veiklos atkūrimo dešimtmetį, drauge minėjo ir buvusios vadovės mokytojos Adelės Dirsytės (1909-1955) devyniasdešimt metų gimimo sukaktį. Bolševikmečiu ji buvo ištremta į Sibirą ir ten nukankinta. Ji yra žinoma kaip tremtinių maldaknygės Marija, gelbėk mus kūrėja. Kun. Roberto Grigo, dabartinio Caritas organizacijos generalinio direktoriaus nuomone, ji yra reali kandidatė į Bažnyčios palaimintųjų garbę. Dabar Caritas apima visą Lietuvą. Sukurtos struktūros vyskupijose, dekanatuose, parapijose, veikia nemažas įvairių globos įstaigų tinklas. Lietuvos Caritas yra tarptautinio Carito tikrasis narys.

■    Bal. 26-27 d. Rygoje ir Agluonoje įvyko antrasis Baltijos valstybių vyskupų susitikimas. Dalyvavo Lietuvos arkivyskupai metropolitai A.J. Bačkis ir S. Tamkevičius ir vyskupai J. Matulaitis, J. Preikšas, E. Bartulis, A. Vaičius, J. Žemaitis, J. Boruta, R. Norvilą ir J. Tunaitis; Latvijos Rygos arkiv. metropolitas J. Pujats ir vyskupai A. Justas, A.A. Brumanis ir J. Butts. Susitikimui ir svarstymams vadovavo nuncijus E. J. Ender.

■    Kun. Jonas Sakevičius MIC persikelia gyventi į Čikagą, t. marijonų vienuolyną. Jis daug metų buvo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Londone, Anglijoje, klebonas. Jis yra 92 m. amžiaus. Naujuoju šios parapijos administratoriumi paskirtas kun. Petras Tverijonas, Telšių katedros vikaras. Dirbdamas sielovados darbą, jis taip pat gilins savo studijas.

■    Lietuvos prez. Valdas Adamkus, lankydamasis Čikagoje, geg. 16 d. dalyvavo evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos pamaldose ir susitikime su parapiečiais.

■    Toronto Prisikėlimo parapijos statyba, pagal architekto apskaičiavimus, turėtų prasidėti 1999 m. liepos mėn. Žemei pirkti vajaus komitetas jau yra surinkęs 1.136.854 dol.

■    Izraelis žada formaliai pakviesti pop. Joną Paulių II aplankyti Jeruzalę 2000-aisiais metais. Tuo tarpu Vatikanas steigia atskirą saugumo organizaciją, kuri bendradarbiaus su Vatikano šveicariška sargyba 2000 m. švenčių ir iškilmių metu.

■    Telšių vysk. A. Vaičius birželio 23 d. lankėsi Klaipėdos uoste ir palaimino Lietuvos karo laivus. Jis sakė, kad džiaugiasi Lietuvos kariuomene ir jos stiprėjimu, tačiau meldžia Dievo, kad kariškiams netektų kariauti.

■    Birželio 5 d. Worcesterio, MA vysk. Daniel P. Reilly, D. D., tarp kitų įšventino į kunigus lietuvį diakoną Ričardą Jakubauską, baigusį Weston, MA, kunigų seminariją. Jis gimė 1943 m. Lietuvoje, Kaune. Čia, JAV, baigė mokslą, tarnavo JAV medicinos daliniuose įvairiose krašto vietovėse. Priklausė lietuvių skautų organizacijai - skautams akademikams. Pašaukimą į kunigus pajuto vėliau. Džiaugiamės nauju lietuviu kunigu, tik maža vilties, kad jis būtų paskirtas į lietuvių parapiją.

■    Vysk. Hansas Dumpys birž. pabaigoje ir liepos pradžioje buvo išvykęs tarnybinėn kelionėn į Europą. Bratislavoje, Slovakijoje, jis atstovavo lietuvių evangelikų liuteronų išeivijos Bažnyčiai, o Lietuvoje, Vilniuje, darė pranešimą teologinėje konferencijoje. Taip pat aplankė keletą evang. liuteronų bažnyčių ir sakė pamokslus.

■    Liurde, Prancūzijoje, geg. 28-30 d. vyko 41-mas tarptautinis kariuomenės maldininkų renginys - Taika pasauliui. Kaip praneša kun. Alfonsas Bulota, Lietuvos kariuomenės vyr. kapelionas, negausi karių delegacija atstovavo Lietuvai.

■    Rusijos katalikų pastoracinė globa buvo paskirta dviem administratūrom: Europos daliai su centru Maskvoje (arkiv. t. Kondrusevičius) ir Sibiro su centru Novosibirske (vysk. J. Vert SJ) . Nuo geg. 18 d. pop. Jonas Paulius II Rusijos Sibiro apaštalinę administratūrą padalijo į dvi dalis ir įkūrė Rytų Sibiro apaštalinę administratūrą su centru Irkutske (vysk. J. Mazūras).

Juoz. M.