41-ajam Laiškų lietuviamskonkursui siūlomos temos:

     1 Ką pasiimsime ir ką paliksime, žengdami į trečiąjį tūkstantmetį.
     2.    Laiškų lietuviams vieta mūsų periodikoje.
     3.    Kaip išvengti depresijos.
     4.    Jeigu santuokoje atsiranda dvasinė meilė - ji amžina.
     5.    Ar atvirumas žmogui padeda, ar kenkia?
     6.    Ne savo ugnimi žėruojam, ne sau aplinkui šviesą liejam.
     7.    Nėra šventų žmonių, yra tik šventi darbai.
     8.    Kelias į žmonių širdį eina per širdį.
     9.    Kas padaroma vaiko labui - padaroma tautos gerovei.
     10.    Į Tiesą - per ją supančias netiesas.

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik vidurinių ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi pažymėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo grupei.

     Straipsnio apimtis - apie 6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: Laiškai lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 2000 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijų didumą ir skaičių nustatys Vertinimo komisija, kurią sudaro: Emilija Andrulytė, Laima Krivickienė, Juozas Masilionis, Aldona Šmulkštienė.

     Premijų laimėtojus sužinosime balandžio mėn 2 d. Jaunimo Centre, švęsdami žurnalo auksinį 50 jubiliejų.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams

1000 dol. - Lietuvių Fondas.

30 dol - K. ir R. Ražauskas, G. Šaulys.

20 dol - M. Andrašiūnienė, S. Budrys, I. Jasys, S. Kavaliūnienė, B. Prasauskas.

10 dol. - J. Astas, S. Bobelienė, S. Galesis, S. Klevas, A. ir L. Laniauskas, A. Mačiulaitienė, I. Oksas, V. Petniūnienė, A. Puteris, S. Riekutė, S. Rudys, Z. Stančikas, K. Valiuškis.

5 dol. - E. Kaminskas, S. Nyerges, E. Sondienė, M. Tamošiūnas.

2 dol.- A. Mikšienė.

     Šių metų mūsų žurnalo viršeliai ir skyrių vinjetės bus dail. Rasos Sutkutės. Rasa nėra šio darbo naujokė, ji mums talkindavo jau ir prieš keletą metų. Nuoširdi padėka Ričardui Spitriui, kurio viršeliais ir skyrių vinjetėmis puošėsi Laiškai lietuviams per paskutiniuosius dvejus metus.

     LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.