42-asis Laiškų lietuviams konkursas

     Skelbiame naują straipsnio konkursą, kuris bus šiek tiek skirtingas nuo buvusiųjų. Šį kartą konkurso dalyviai nebus skiriami į dvi grupes: suaugusiųjų ir jaunimo. Iš ilgos praktikos įsitikinę, kad jaunimas gali drąsiai konkuriuoti su suaugusiais. Taip pat ir temų skyrimas bus kitoks: laisvesnis ir įdomesnis. Nurodysime tik medžiagą, iš kurios patys dalyviai galės susigalvoti temas. Ta medžiaga tai bus įvairios atskirų asmenų savybės: teigiamos ir neigiamos.

     Teigiamos savybės. Nuolankumas, susivaldymas, pastovumas, ištikimybė, užuojauta, atlaidumas, kantrybė, tolerancija, tiesumas, pagarba asmeniui, teisingumas, atsakomybė, dosnumas, vienodas elgesys su visais.

     Neigiamos savybės. Pataikavimas, išsisukinėjimas, diplomatija, simuliavimas, dviveidiškumas, veidmainystė, pajuoka, sarkazmas, apkalba, šmeižtas, užsispyrimas, įtarinėjimas, į viską žiūrėjimas tik iš neigiamos pusės, ypatingos draugystės su vienais, ignoruojant kitus.

     Kiekvienas gali sugalvoti ir kitokių savybių. Kombinuojant vienokias savybes su kitokioms, ir bus galima susidaryti konkursui temas. Jeigu, pvz., dailininkas iš įvairiausių spalvų gali sukombinuoti ir sukurti meniškus paveikslus, tai lygiai ir konkurso dalyvis gali iš įvairių čia nurodytų savybių sukurti puikius straipsnius, padedančius geriau sugyventi vienam su kitu ir ugdančius artimo meilę, kuri yra ir mūsų šeimų, ir tautos, ir visuomenės gražesnio sugyvenimo pagrindas.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį įdedant tikrąją savo pavardę ir adresą. Straipsnio ilgis - maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai. Rašinius turi gauti redakcija iki 2001 m. vasario 16 dienos. Laiškų lietuviams konkursui, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA

Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams

100 dol: G. Gaigalienė.

60dol: J. ir J. Žebrauskas.

40 dol: A. Velička.

30dol: S. Budrys, L. Gegiel, S. Udraitis, C. ir D. Udraitis.

25dol: I.Oksas.

20dol: R. ir R. Mazoliauskas, L. ir J. Ragas, G. Šaulys, S. Stanelis.

15 dol: P. Railienė, L. Šmulkštys.

10 dol: A. Aleksa, J. Baronaitis, H.Baltrušaitis, M. Gelažius, kn. J. Grabys, A. ir G. Jankauskas, S. Kankus, B. Kazlauskas, A. Leiberis, L. ir R. Maleiška, R. ir A. Malela, M. Paukštys, L. Ringienė, J. Skrinska, O. Stanelis, A. ir K. Valiuškis. 5 dol: D. ir A. Barzdukas, M. Jonelienė, B. Kašinskas, J. Mališka, M. Matūzas, S. Plenienė, T. Šaulys, K. ir A. Stasaitis, A. Stonys.

LAIŠKAI LIETUVIAMS - Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.