LIETUVIŠKASIS ŠVIETIMAS ŠIAURĖS AMERIKOJE

Penkiasdešimt metų lituanistinei mokyklai 1949-1999

Redaktoriai: Juozas Masilionis ir Stasė Petersonienė

     Leidimą parėmė Lietuvių Fondas ir gausūs aukotojai. Kompiuteriu rinko Skirmantė Miglinienė, maketavo ir spausdino Ričardo spaustuvė. išleido Pedagoginis lituanistikos institutas, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. USA. Tiražas 800 egz.. 755 psl., daug iliustracijų iš mokinių, mokytojų ir vadovybės veiklos, kaina 30 dol.

Kazio Ambrozaičio nuotr.

     Redakcija davė šiai knygai labai tikslų ir idomų pavadinimą: Lituanistinių mokyklų istorijų istorijos. Juk iš tikrųjų čia aprašyta JAV ir Kanados lituanistinės mokyklos, ir tie aprašymai sudaro įdomią lietuviško švietimo Siaurės Amerikoje istoriją.

     Juozas Masilionis rašo apie lietuvišką švietimą ir lietuviškas šeštadienines mokyklas JAV. o Stasė Petersonienė - Kanadoje. Medžiagą šiam leidiniui buvo prašyti parūpinti Lituanistinių mokyklų vedėjai arba jų įgaliotiniai. Daugelis šiam prašymui pakluso ir atsiuntė savo mokyklų aprašymus, pridėdami ir gražių nuotraukų. Bet gal tik pusė tuo metu veikiančių lituanistinių mokyklų atsiuntė savo aprašymus, kita pusė dėl nežinomų priežasčių nesiryžo to prašymo išklausyti. Buvo mėginta dar kartą buvusį prašymą pakartoti. Deja, ir tai nieko nepadėjo. Jau turimos medžiagos redaktorius neišmetė, bet atsargiai sudėjo į specialią skrynelę, laukdamas “palankesnių laikų”.

Belaukiant praėjo apie 20 metų. Per tą laiką daug kas pasikeitė: kai kurios mokyklos buvo uždarytos, bet atsidarė ir nemaža naujų. Apie 1990 metus Čikagos Pedagoginio lituanistikos instituto direktorei Stasei Petersonienei kilo mintis, kad būtinai reikia paruošti ir išleisti Šiaurės Amerikos lituanistinių mokyklų istoriją, nes atrodė, kad prieš 20 metų buvęs pasiryžimas jau buvo užmirštas ir palaidotas. Ji išsiuntinėjo laiškus įvairiems asmenims, žinoma, ir Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos direktoriui J. Masilioniui, kuris tuoj jai pranešė apie savo uoliai saugomą “skrynelę“, kurioje buvo daug istorinės medžiagos apie tą jos norimą išleisti istoriją. Daug kam galėjo atrodyti, kad ta idėja jau yra seniai užmiršta ir pasmerkta myriop. Buvo maloni staigmena abiem. Tuoj buvo nutarta atidaryti ta skrynelę ir prikelti iš numirusiųjų mokyklų istorijos idėją. Abudu energingai ėmėsi darbo, ir štai jau turime to bendro darbo vaisių - Lietuviškasis švietimas Šiaurės Amerikoj.

     Tai svarbus įnašas į mūsų istoriją ir prasminga dovana ateinančioms kartoms.

     Jonas Kavaliūnas, LITHUANIAN PART 2, Chicago. 2000, 306 psl., kaina 25 dol. Išleido JAV LB Švietimo taryba, 13648 Kickapoo Trail, Lock-port, 1L 60441

     Lietuvių kalba turtinga kalbos forma. Ji svarbi kalbotyros mokslui, bet nelengva mokytis. Todėl autorius visur stengiasi parodyti, kaip nesunku lietuvių kalbą išmokti, jei einama nuosekliai. žingsnis po žingsnio.

     Vadovėlio pirmojoje dalyje buvo ribotasi linksniuojamų kalbos dalių vienaskaita, o šioje antrojoje, pakartojus vienaskaitą, dėstoma daugiskaita ir sunkesniosios kalbos dalys.

     Šalia asmenavimo, pirmiausia mokoma daiktavardžių linksniavimo, po to eina būdvardžiai, kurių linksniavimas, pasirodo, panašus į daiktavardžių. O kai vėliau einami dalyviai, paaiškėja, kad, pvz., neveikiamųjų dalyvių daryba labai paprasta, o linksniavimas kaip būdvardžių!

     Kaip ir pirmojoje dalyje, pokalbiais supažindinama su kalbos formomis ir, atkreipus dėmesį į tose formose esamus dėsnius bei taisykles, jos įtvirtinamos pratimais, o gramatikos santraukoje jos apžvelgiamos, susumuojamos. Visur žiūrima, kad aiškinimai būtų tikslūs, bet ir lengvai suprantami, kaip galima paprastesni. Einama induktyviniu keliu nuo pavyzdžių prie apibendrinimo, taisyklės.

     Autoriui teko dėstyti lietuvių kalbą Amerikos kariams ir su kitais mokytojais rengti jiems vadovėlius. Jie buvo mokomi klausytis lietuvių kalbos, lietuviškai kalbėti, po to skaityti ir rašyti (audio-lingual metodas). Vėliau tuo pačiu metodu mokė vokiečių kalbos viešosiose Amerikos mokyklose, naudojantis didžiųjų leidyklų išleistais puikiais vadovėliais. Bet lietuvių kalbai šiuo metodu mokyti vadovėlio neturėjome. Todėl jis ir ryžosi bandyti šią spragą uštaisyti.

     Labai patartume lituanistinių mokyklų mokytojams su šia knyga susipažinti. Esame tikri, kad kiekvienas joje ras naudingų patarimų, įvairių paaiškinimų bei taisyklių, apie ką pirmiau nebuvo nei girdėję, nei patys savo pamokose pritaikę.

♥ Vysk. Paulius Baltakis, OFM, geg. 28 - birž. 21 d. buvo Europoje. Birž. 1-4 d. dalyvavo kard. V. Sladkevičiaus laidotuvėse ir antrajame Eucharistiniame kongrese Kaune, birželio 11 d. suteikė Sutvirtinimo sakramentą Vasario 16 gimnazijos mokiniams, birželio 18 d. dalyvavo Baltgudijoje, Gervėčiuose, lietuvių metinėje šventėje.

♥ Toronto Prisikėlimo parapija vadovaujama tėvų pranciškonų, šių metų pabaigoje numato persikelti į geresnę lietuvių apgyventą vietą. Statybos darbai numatomi baigti gruodžio mėn. Parapijos centro kompleksas talpins ir Kredito kooperatyvą bei Lietuvių Bendruomenės 90 lovų slaugos namus.