■    Kun. Evaldas Vivulskis, Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, norįs gerai išmokti anglų kalbą, apsigyveno Šv. Barboros parapijoje, kurios klebonas yra kun.M. Yakaitis, kuris taip pat yra ir Švč. M. Marijos Gimimo par. klebonas Marquette Parke.

■    Kun. Remigijus Gaidys MIC, Marijonų gimnazijos direktorius Marijampolėje, buvo atvykęs į Čikagą gimnazijos reikalais. Grįžo patenkintas, nes atsirado geradarių, kurie įteikė aukų gimnazijos išlaikymui.

■    Kun. Jonas Puodžiūnas OFM, gimęs ir augęs Philadelphijoje, 1986 m. davęs pranciškonų įžadus, 1987 m. įšventintas kunigu, ėjęs aukštas pareigas pranciškonų ordine, liepos 23 d. buvo įvesdintas Šv. Mortos amerikiečių parapijos klebonu šiaurės rytų Philadelphijoje. Jam 40 m., ir tai jauniausias klebonas Philadelphijos arkivyskupijoje. Jo tėvai Angelė ir Jonas Puodžiūnai yra veiklūs Šv. Andriejaus lietuvių parapijos komiteto nariai.

■    Palendrių kaime, Kelmės apylinkėje, birž. 18 d. pašventintas benediktinų vienuolyno kertinis akmuo ir bažnyčios statybos vieta. Šventinimo apeigoms vadovavo iš Salesmes atvykęs Šv. Petro vienuolyno abatas Phillipe Dupont. Iškilmėse dalyvavo Šiaulių vysk. E. Bartulis ir Kauno vysk. augz. R. Norvila. Statomame vienuolyne galės gyventi 20 vienuolių. Dabar Palendriuose gyvena 10 benediktinų: 8 iš Prancūzijos ir 2 lietuviai.

■    Lietuvos Vyčių 87-asis metinis suvažiavimas liepos 27-30 d. Holywood Hills, netoli Los Angeles, Kalifornijoje, Atidarymo šv. Mišias Šv. Kazimiero lietuvių parap. bažnyčioje aukojo kun. G. Grušas, kun. F. Karvelis ir kun. A. Kungys. Suvažiavimo šūkis: “Mes didžiuojamės savo tikyba, šeima ir kilme”. Suvažiavimo metu garbės nariu buvo pakeltas Lietuvos prez. Valdas Adamkus, asmeniškai dalyvavęs suvažiavime.

■    Br. Jurgis Janeliūnas SJ, Čikagos jėzuitų bibliotekininkas, koplyčios zakristijonas, liepos mėn. po kuklių išleistuvių grįžo į Kanada, iš kurios čia buvo atsiųstas, ir apsigyveno Notre Dame Serrat, St. Jerome miestelyje.

■    Kun. Fabijonas Kirelis, 27 m. išdirbęs lietuvių sielovadoje Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje Brighton Parke, išėjo poilsin. Rugp. 27 d. parapijos mokyklos salėje lietuviai atsisveikino su savo darbščiu kunigu: jis buvo lituanistinių klasių ir visų parapijoje veikiančių organizacijų kapelionas. Jis gyvens Palos Hills, IL savo draugų šeimoje. Jo vietoje čia darbuosis kun. Jaunius Kelpšas iš Lietuvos.

Rugsėjo 2-4 d. Ziono evangelikų liuteronų ir lietuvių liuteronų “Tėviškės” parapijose lankėsi evng. liuteronų Bažnyčios Lietuvoje vysk. Jonas Kalvanas kartu su 14 kunigų ir bažnyčios darbuotojų. Jie nuo rugpjūčio 27 iki rugsėjo 15 dalyvavo jiems surengtame specialiame seminare JAV apie Bažnyčios misijos darbą Dievo sukurtame pasaulyje.

■    Šiluvos atlaidus Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje Marquette Parke rugs. 7-15 pasakydamas kasdien po du pamokslus, vedė kun. Rolandas Makrickas iš Lietuvos. Šiluvos atlaidų eisena buvo sekmadienį, rugsėjo 10 d.

■    Rugpj. 17 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje buvo suruoštas sakralinės muzikos koncertas “Ave Maria” ir pokalbis apie vertingiausius šios šventės meno kūrinius. Gražiausias senosios muzikos kūrėjų giesmes apie Mariją atliko Romualdo Gražinio kamarinis choras “Aidija”, o apie meno kūrinius Goštautų koplyčioje kalbėjo dr. Rūta Janonienė, apie šv. Kazimiero garbinimo tradiciją literatūroje kalbėjo prof Eugenija Ulčinaitė, apie šio šventojo garbinimą muzikoje - dr. Jūratė Trilupaitienė,

■    Liepos 3-15 d. Pastųvoje ir Šventojoje prie Baltijos jūros vyko Vilniaus universiteto Šv. Jonų bendruomenės organizuota Vilniaus arkivyspupijos jaunimo stovykla-rekolekcijos, kurias vedė kun. A. Saulaitis SJ. Pasibaigus stojamiesiems egzaminams į Lietuvos kunigų seminarijas, paaiškėjo šie duomenys. Į Vilniaus kunigų seminariją iš 23 kandidatų išlaikė 20. Į Kauno kun. seminariją priimta 15: 10 į parengiamąjį ir 5 į pirmą kursą. Į Vilkaviškio kun. sem. priimti 9 klierikai. Penkiuose kursuose čia studijuos 36 klierikai. Į Telšių kun. seminariją priimta 11 kandidatų. Iš viso čia studijuos 60 klierikų.

Juozas M.