• Panevėžio vysk. Juozas Preikšas spalio mėn. pirmojoje pusėje lankėsi JAV; aplankė pranciškonus New Yorke, putnamietes Putname, kur dalyvavo Religinės šalpos susirinkime ir vedė kunigams rekolekcijas. Spalio 15 d. vyskupas aukojo šv. Mišias Švč. M. Marijos bažnyčioje, kur vikarauja jo vyskupijos kun. Rimas Gudelis, ir pasakė pamokslą. Kun, R. Gudelio lydimas, aplankė Draugą, taip pat aplankė Mundelein kunigų seminarijoje studijuojačius du klierikus iš Panevėžio vyskupijos.

■ 1999 m. Čikagos arkidiecezijoje veikė 267 katalikiškos pradžios mokyklos su 98,033 mokiniais, 45 aukštesniosios su 31,645 mokiniais, 6 kolegijos ir universitetai su 40,600 studentų. Arki-diecezijai priklauso 46 kapinės (palaidojama apie 20,000 mirusiųjų, yra 23 kat. ligoninės, aptarnaujančios 2,2 mil. pacientų.

■ JAV katalikai per savo vyskupijas nuo 1990 m. surinko ir padovajojo 55 mil. dolerių Centrinės ir Rytų Europos Religinei šalpai.

■ Gvinėja, vakarų Afrikos pajūrio valstybė, 2000 metais išleido 9 pašto ženklų seriją su įvairiais pop. Jono Pauliaus II atvaizdais, tuo pagerbdama jį kaip labiausiai gerbiamą XX amžiaus žmogų. Viso pasaulio filatelistų susidomėjimas šiais pašto ženklais ir jų pareikalavimas yra labai didelis.

■ Sintautų parapija rugpj. 15 d., per Žolines, paminėjo 200 m. gyvavimo sukaktį. Šiai parapijai jau 30 m. vadovauja prel. A. Maskeliūnas. Jubiliejinėse iškilmėse šv. Mišias aukojo Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis, prel. V.J. Bartuška ir kun. J. Dėdinas iš Vokietijos.

■ Vilkaviškio vysk. J. Žemaičio skyrimu, kun. Jaunius Kelpša 2000 m. vasarą atvyko iš Lietuvos į Čikagą ir aptarnauja dvi lietuviškas parapijas: Švč. M. Parijos Nekalto Prasidėjimo Brighton Parke ir Šv. Antano parap. Cicero.

■ Ateitininkų federacijos XIII kongrese, įvykusiame liepos 21-23 d. Kaune, naujuoju Ateitininkų federacijos pirmininku buvo išrinktas Vidas Abraitis.

■ Rugp. 29 d. Kauno Katechetikos centre buvo surengta šventinė konferencija Tikybos mokymo dešimtmetį pasitinkant, kurioje dalyvavo apie 200 tikybos mokytojų.

■ Rugsėjo 24 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, vadojaujant arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ, prasidėjo Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos procesas. Adelė Dirsytė, ateitininkė, mokytoja, Sibiro tremtinė ir kankinė, visame pasaulyje išgarsėjusios maldaknygės Marija, gelbėk mus autorė. Kun. dr. K. Trimako žodžiais, per šią maldaknygę, išverstą į daugiau kaip 10 kalbų, A. Dirsytė tapo Kristaus Bažnyčios dukra ir apaštale.

■ Jau praėjo 9 m., kai atkurta ir veikia jėzuitų gimnazija Vilniuje, 5 m. - Kaune. Joms ir steigti reikia daug pagalbos. 1998 m. kun. A. Saulaitis SJ, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas, įsteigė Baltijos projektą (Baltic project) Lietuvos jėzuitų gimnazijoms remti. Čekius rašyti Baltic Project vardu ir siųsti šiuo adresu: 2345 W. 56 St., Chicago IL 60636.

■ Spalio 11 d. Vilniuje, Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriato patalpose, vyko plenarinės Vyskupų konferencijos posėdis, kuriame buvo svarstomas projektas dokumento, nustatančio pagrindines kunigų rengimo Lietuvoje gaires. Pritarta minčiai, kad įkurti Lietuvos kunigų seminarijų rektorių konferenciją.

■ Kauno Prisikėlimo bažnyčiai, tautos kultūros paminklui, galutinai atsatyti ir suremontuoti vis dar reikia 10 milijonų litų. Prisikėlimo bažnyčios atstatymo vykdomasis komitetas, kuriam vadovauja klebonas kun. Viktoras Brusokas, kreipiasi į išeivijoje gyvenančius lietuvius, kviesdamas prisidėti prie šio visai tautai svarbaus objekto statybos užbaigimo. Aukas siųsti per Lietuvių katalikų religinę šalpą Brooklyne, pažymint, kokiam tikslui pinigai skiriami.

■ Jubiliejinių metų pabaigos pamaldos organizuojamos 2001 m. sausio 6 d. Vilniaus arkikatedroje, kur dalyvaus visi Lietuvos vyskupai, sausio 7 d. ir vėliau iškilmės vyks vyskupijų katedrose ir jubiliejinėse bažnyčiose.

Juozas M.