A.A. TĖVAS JONAS DANYLA SJ

1905 11 04 - 1925 09 15 - 1937 08 24 - 2000 10 31

     Gimė 1905 m. lapkričio 4 d. Liliūnų kaime, Pagirių parapijoje, Ukmergės apskrityje. Mokėsi Pagiriuose, vėliau Ukmergės gimnazijoje.

     1925 m. rugsėjo 15 d. įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko s'Heerenberge (Olandijoje). Filosofiją studijavo Valkenburge (Olandijoje).

     1930-1934 m. mokytojavo Kauno jėzuitų gimnazijoje ir kartu studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934 m. rudenį išvyko į Valkenburgą studijuoti teologiją. 1936-1937 m. studijavo teologiją Liuvene (Belgijoje). 1937 m. rugpjūčio 24 d. Liuvene įšventintas kunigu. 1937 m. rugsėjo mėnesį atnašavo pirmąsias iškilmingas Mišias Pagirių bažnyčioje.

     1938 m. tęsė teologijos studijas Liuvene. 1938-1939 m. atliko tercijatą Prancūzijoje. 1939 m. grįžo į Kauną ir dirbo Jėzuitų gimnazijos inspektoriumi. 1940 m. buvo Bajėnų koplyčios rektorius. 1941 m. - Pagryžuvio koplyčios rektorius. 1941 m. rudenį atvyko į Kauną ir buvo Jėzuitų gimnazijos direktorius ir Jėzuitų bažnyčios rektorius. 1942 m. grįžo į Pagryžuvį ir sešerius metus užėmė Pagryžuvio namų vyrsenio-jo ir naujokyno magistro pareigas. 1948 m. rugpjūčio 1 d. persikėlė su broliais jėzuitais ir naujokais į Tytuvėnus, vėliau į Šiaulius.

     1949 m. gegužės pabaigoje uždarius jėzuitų namus Šiauliuose, išvyko dirbti vikaru į Žaslius ir po kelių mėnesių buvo suimtas, laikomas Lukiškių kalėjime, o vėliau kalinamas Kazachstano lageriuose.

     Stalinui mirus, 1956 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Jiezno parapijos vikaru. Nuo 1961 m. paskirtas Beižionių klebonu, bet po keleto mėnesių sovietinė valdžia atėmė iš jo registracijos pažymėjimą. Gyveno Semeliškėse be pareigų. 1962 m. vėl buvo areštuotas, bet po keleto mėnesių paleistas. 1963 m. buvo paskirtas Stirnių klebonu. Ten dirbo šešerius metus.

     1969-1990 m. klebonavo Bijutiškyje. Nuo 1990 m. gegužės 25 d. - Garliavos bažnyčios altaristas. 1998 m. apsigyveno Kauno jėzuitų namuose.

     Nuo 1949 m. iki 1989 m. birželio 2 d. vadovavo Lietuvos jėzuitų provincijai.