Gruodžio mėn. trečiame viršelio puslapyje rašėme, kad šio numerio mecenatė yra prieš metus su šiuo pasauliu atsiskyrusi Aldona Jankauskaitė. Turėjo būti įdėta ir jos nuotrauka, bet per klaidą nebuvo įdėta, tad dedame dabar ir už klaidą atsiprašome.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, 1L 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.