■    Kun. Justinas Bertašius, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Winnipege, Kanadoje, klebonas ir įkūrėjas, mirė spalio 9 d. Palaidotas spalio 13 d.

■    Kun. Viktoras Kriščiūnevičius, buv. Detroito Dievo Apvaizdos par. klebonas, Dievo Apvaizdos kultūros centre atšventė spalio 10 d. savo kunigystės auksinį jubiliejų.

■    Bostone kard. Bernard Law prašė visų vyskupų, kad spalio 18 d., šv. Luko šventę, paskirtų atgailos diena už “dalinai gimusiųjų” abortus.

■    Kinijoje nesiliauja religijos ir tikinčiųjų persekiojimas. Praėjusią vasarą dingo vienas katalikas vyskupas.

■    Pop. Jonas Paulius II, primindamas jubiliejinių - 2000 - metų iškilmes ir jų reikšmę, ragina turtingąsias pasaulio tautas dovanoti neturtingųjų kraštų skolas.

■    Lietuvos vyskupai besiartinančių Jubiliejinių metų proga išleido ganytojinį laišką, pavadintą “Grįžkime pas Tėvą”. Laiške raginami visi tikintieji ir visi geros valios žmonės atnaujinti ryžtą atlyginti ir atitaisyti ne tik medžiagines, bet ir dvasines bei moralines skolas, kurias esame padarę vieni kitiems, savo šeimoms, savo artimiesiems.

■    Liepos 10 d. Kretingos Apreiškimo bažnyčioje į kunigus buvo įšventintas Paulius Dainius Vaineikis. Įstojęs į pranciškonus, noviciatą atliko Kennebunkporte, MI, JAV, mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, Italijoje, Veronoje, baigė San Bernardo pranciškonų seminariją. Pavikaravęs Kretingoje, gruodžio mėn. paskirtas Kryžių kalno vienuolyno vyresniuoju.

■    Kad lietuvių tauta į naująjį amžių įžengtų dvasiškai atgimusi, Vysk.M. Valančiaus blaivystės sąjūdis, paskatintas saleziečio kun. Prano Gavėno, suruošė Maldos žygį už dorą, blaivą, draugišką ir darbingą Lietuvą. Žygyje dalyvavo daugiausia jaunimas iš Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų. Kelionė dviem autobusais prasidėjo iš Darbėnų birž. 27 d. ir baigta po 5 dienų prie Vilniaus arkikatedros. Aplankyta daug istorinių Žemaitijos vietovių.

■    Šalia Seinų katedros, Šv. Agotos aikštėje, lapkr. 23 d. buvo sumontuotas vysk. Antano Baranausko paminklas. Jo autorius prof. Gediminas Jakubonis. Paminklą pašventino Elko vysk. V. Zemba, dalyvaujant Lietuvos seimo pirm. V. Landsbergiui, Lenkijos seimo vicemaršalkai Jan Krol ir daugybei abiejų valstybių dvasininkų, kultūros ir meno žmonių bei vietos lietuvių.

■    Kun. Stanislovas Kazėnas SJ buv. Biržų klebonas, dabar dirbąs sielovados darbą Montrealyje, Kanadoje, ir ten studijuojąs, keliose lietuvių bažnyčiose, Marquette Parko Švč. M. Marijos Gimimo, Jėzuitų koplyčioje, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte ir Clevelande Dievo Motinos, gruodžio pradžioje vedė adventinius susikaupimus.

■    Pasitikdama 2000 metus, Lietuvos katalikų bažnyčia drauge su viso pasaulio tikinčiųjų bendruomene kvietė susitaikymui ir vienybei. Iškilmės prasidėjo per Kalėdas, gruodžio 25 d. Prie Aušros Vartų susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Lietuvos katalikų, stačiatikių ir evangelikų liuteronų vadovai. Iš čia Pilies gatve procesija patraukė į Vilniaus arkikatedrą baziliką.

■    Gruodžio 13 d. Lietuvos krikščioniškųjų Bažnyčių vadovai buvo pakviesti susitikti su prez. Valdu Adamkumi. Bendrų pietų metu valstybės vadovas ir bažnyčių vadovai svarstė klausimą, kaip dvasininkai galėtų prisidėti prie Lietuvos atsinaujinimo, diegiant pagrindines vertybes. Lietuvos vyskupų konferencijos pirm. ark. S. Tamkevičius ta proga tarp kitko pareiškė, kad Lietuvoje yra daug problemų: didelė disproporcija tarp žmonių gyvenimo lygio, daug neteisingumo. Bažnyčia ir valstybės valdžia turėtų bendradarbiauti, tarnaudami žmonėms.

■    Dievo Motinos paveikslas, 1661 m. popiežiaus dovanotas Pažaislio kamaldulių vienuolynui, 1914 m. buvo stačiatikių vienuolių išvežtas į Rusiją. 1928 m. buvo atgautas ir grįžo į Pažaislį. 1948 m., uždarant vienuolyną ir bažnyčią, paveikslas buvo perkeltas į Kauno katedrą. Dabar, pakankamai remontavus ir atnaujinus Pažaislio bažnyčią, arkiv. S. Tamkevičiui leidus, 2000 m. gegužės mėn. paveikslas numatomas perkelti į Pažaislį.

■    Lietuvos katalikų Bažnyčia priešinga azartinių žaidimų legalizavimui. Įteisinus azartinių lošimų namus, būtų atvertas kelias nešvariu pasipelnymu turtėti suinteresuotiems asmenims, o visuomenei liktų tik trupiniai nuo jų materialinio pelno ir nesuskaičiuojami moraliniai nuostoliai.

■    Prel. Stasys Maziliauskas, buv. Windsoro, Kanados, Šv. Kazimiero lietuvių parapijos administratorius, mirė lapkr. 13 d., sulaukęs 86 m. amžiaus. Tai “vėlybo pašaukimo” kunigas. Lietuvoje buvo baigęs Vytauto Didžiojo universitete chemijos ir inžinerijos mokslus, JAV, Troy, MI, turėjo įmonę. 1980 m. mirus žmonai, nusprendė vykdyti savo jaunystės svajonę. Vilkaviškio vyskupui sutikus, Lietuvoje baigė kunigų seminariją ir 1991 m. buvo įšventintas kunigu. Kunigaudamas Kanadoje, rėmė Vilkaviškio vyskupiją.

■    Gruodžio 17 d. Lietuvos ambasadoje Vašingtone kun. Kazimierui Pugevičiui, dabar gyvenančiam Baltimorėje, buvo įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinas už asmeninius nuopelnus siekiant Lietuvos nepriklausomybės, ginant žmogaus teises ir laisves okupuotoje Lietuvoje. Kun. K. Pugevičius kartu su kitais JAV lietuviais organizavo ir rėmė Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos slaptą gabenimą iš Lietuvos į JAV, vertė jas į anglų kalbą, įkūrė ir vadovavo lietuvių religinei šalpai.

■    Sausio 19-25 d. Lietuvoje rengiama Maldos už krikščionių vienybę savaitė. Jos metu meldžiamasi Tauragės evangelikų liuteronų, Klaipėdos stačiatikių ir Vilniaus Šv. Jono bažnyčiose. Tuo pačiu metu vyks konferencijos, kuriose dalyvaus šių trijų tikybų atstovai.

■  Romoje spalio 30 d. buvo įšventinta 16 diakonų, tarp kurių yra ir vienas lietuvis - Robertas Šalaševičius. Jis mokėsi Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijose, nuo 1996 Romos didžiojoje seminarijoje ir Grigaliaus universitete. Iškilmėse dalyvavo Vilniaus arkiv. A. Bačkis, Roberto tėvai ir Romoje studijuoją lietuviai.

■    Rugsėjo 19 d., Anykščiuose, švenčiant šv. Mato atlaidus, dalyvavo Gardino vysk. Aleksandras Kaškievičius ir Gardino kunigų seminarijos rektorius. Po šv. Mišių kun. s. Krumpliauškas ir parapijos jaunimas pasveikino svečią vyskupą 50 m. amžiaus sukakties proga.

■    Kauno arkiv. S. Tamkevičius, rugsėjo mėn. lankydamasis Vatikane, Šventųjų skelbimo kongregacijai įteikė prašymą pradėti krikščionės pasaulietės Elenos Spirgevičiūtės beatifikacijos arba kankinystės deklaravimo bylą. II Pasaulinio karo metu ją, moters garbę ir orumą gynusią, keturi bolševikiniai “partizanai” nušovė Kaune, Tvirtovės alėjoje, prie savo namų.

■    Kun. Juozas Matutis, buv. Švč. Trejybės lietuvių parap. klebonas Hartforde, CT, mirė spalio 22 d., sulaukęs 84 m. amžiaus.

■    Kun. Kazimierui Pugevičiui, buv. ilgamečiam LK Religinės šalpos vedėjui, paskutiniuoju metu gyvenančiam Vilniuje, spalio 14 d. JAV, Baltimorėje, buvo padaryta galvos operacija.

■    Kauno arkiv. S. Tamkevičius perspėjo Kauno aukštųjų mokyklų rektorius bei Švietimo ir Ugdymo skyriaus vedėją munistų veiklos Kauno bei visos Lietuvos mokyklose bei universitetuose. Sekta įkurta korėjiečio Sun Myoung Moon.

■    Dr. Stasys Antanas Bačkis, Lietuvos diplomatas veteranas, Vilniaus arkiv. metropolito Audrio J. Bačkio tėvas, prieš keletą metų persikėlęs nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą, mirė lapkr. 10 d. Vilniuje, eidamas 94-tuosius metus. Jo sūnui arkiv. A. J. Bačkiui užuojautą pareiškė pop. Jonas Paulius II, Lietuvos prez. Valdas Adamkus ir daugybė valdžios bei Bažnyčios atstovų.

■    Kun. Vito Mikolaitis, kuris daug metų dirba sielovados darbą Čikagos Marquette Parke, Švč. Marijos Gimimo parapijoje, lapkr. mėnesį atšventė 80 m. amžiaus sukaktį.

■    Dėl amžiaus ir susilpnėjusios sveikatos kun. Jonui Sakevičiui MIC pasitraukus iš Londono, Anglijos, lietuvių parapijos klebono pareigų, jo sielovados darbą perėmė kun. Petras Tverijonas iš Telšių vyskupijos.

Juozas. M.