Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS SJ

     Neseniai teko nuodugniau pasigilinti į mūsų kūno kultūros ir sporto specialistų prieš keliolika ar keliasdešimt metų leistas knygas ir knygeles. Jose rasta nemaža kalbos klaidų, bet labiausiai nustebimo besaikis brūkšnelio rašymas. Tai nėra vien rašybos dalykas: šitaip dažnai stumiami iš vartosenos tradiciniai lietuvių kalbos žodžių junginiai, jie keičiami neįprastais verstiniais. Kadangi piktnaudžiauti brūkšneliais svetimų kalbų pavyzdžiu mėgsta daugelio sričių specialistai, manyčiau, šis straipsnelis, nors jo pavyzdžiai tik iš sporto kalbos, galėtų būti pravartus ir kitiems.

     Brūkšnelio nereikia tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių, kurių vieno sąvoką platesnė, o antro - siauresnė, ir tas antras daiktavardis tik tikslina, papildo pirmą, eina jo priedėliu. Antai be brūkšnelio rašytina inžinierius konstruktorius, inžinierius statybininkas, inžinierius technologas (antras daiktavardis platesnę inžinieriaus sąvoką tik tikslina, konkretina); gydytojas chirurgas, gydytojas terapeutas, gydytojas psichiatras (antras daiktavardis tikslina gydytojo sąvoką); sportininkas čempionas, sportininkas atskyrininkas, sportininkas imtynininkas, sportininkas irkluotojas (tikslinama sportininko sąvoka), todėl klaidinga: Didelėse varžybose būtina ir prietaisų inžinierius-elektrikas(= inžinierius elektrikas); Reikėjo gydy-tojo-chirurgo(= gydytojo chirurgo arba tiesiog chirurgo) pagalbos; Sportininkai-profesionalai(= Sportininkai profesionalai)gauna užmokestį;

     Sportininkas-mėgėjas(= Sportininkas mėgėjas) tobulina savo fizines galias; Tokiose varžybose dalyvaudavo sportininkai-atskyrininkai(= sportininkai atskyrininkai; atskyrininkai; atskyrį turintys sportininkai); Gelbėtojai-narai(= Gelbėtojai narai) teikia pagalbą apvirtusioms valtims; Svarbu, kad teisėjai-asistentai(= teisėjai asistentai arba asistuojantys teisėjai) nesuklystų; Kaip reikėtų ruošti boksininką-naujoką(= boksininką naujoką)?; Uždaryme dalyvauja komandos-nugalėto-jos(= Uždarymo ceremonijoje, šventėje... dalyvauja komandos nugalėtojos arba nugalėjusios komandos).

     Brūkšnelis nerašytinas tarp sintaksiškai lygiaverčių, bet reiškiančių ne vieną, o dvi sąvokas daiktavardžių. Šiuo atveju vietoj brūkšnelio reikia jungtuko ir. Antai su jungtuku ir rašytina kultūros ir švietimo darbas (ne kultūros-švietimo darbas), statybos ir remonto trestas (ne statybos-remonto trestas), pajamos ir išlaidos (ne pajamos-išlaidos), todėl klaidinga: Gali būti pažeista širdies-kraujagyslių(= širdies ir kraujagyslių) sistema; Svarbu tinkamas dešinės kojos ištiesimas-pasukimas(= ištiesimas ir pasukimas; gyviau: Svarbu tinkamai ištiesti ir pasukti dešinę koją); Pečių-dubens(= Pečių ir dubens) sukryžiavimas turi išlikti; Čia aprašomi baidarių-kanojų(= baidarių ir kanojų) irklavimo pagrindai; Būtinai įvertinti nervų-raumenų(= nervų ir raumenų) pastangas; Reikia vystyti (= ugdyti, stiprinti) greičio-jėgos ištvermę (= greitį ir jėgą); Pasitaiko ūgio-svorio(= ūgio ir svorio) neatitikimo: Su sportininkais reikia aptarti technikos-taktikos(= technikos ir taktikos) elementus; Rengiame pratybas-treniruotes(= pratybas ir treniruotes arba treniruočių / treniruojamąsias pratybas).

     Brūkšnelio nereikia tarp daiktavardžio ir jį apibūdinančio pažyminio - būdvardžio arba dalyvio, todėl klaidinga: Čia aptariami mokslinio-tyrimo(= mokslinio tyrimo; mokslo tiriamojo) darbo būdai; Ši knygutė - tai mokymo-metodinė (= mokymo metodinė / mokomoji) priemonė; Sudarome mokomosios-treniruočių(= mokomosios treniruočių) stovyklos dalyvių sąrašą; Tai praktiniai-veiklos (= praktiniai veiklos; veiklos praktikos) uždaviniai. Reikia pripažinti, kad tokios brūkšnelio vartosenos dabar retai bepasitaiko.

     Brūkšnelio nereikia tarp dviejų sintaksiškai nelygių būdvardžių arba tarp dalyvio ir būdvardžio, jie nėra vienos neatsiejamos sąvokos. Šiuo atveju brūkšnelis arba išmestinas, arba, kur įmanoma keistinas jungtuku ir: Tai teoriniai-apibendrinantieji (= teoriniai apibendrinamieji) tyrimai: Sustiprėjo mokomasis-sportinis (= nemokomasis sporto; sporto mokymo) darbas; Taip mažėja stabdantis-neigiamas (= neigiamas stabdantis / stabdomasis) atremties reakcijos poveikis; Aptarkime sporto lavinam1jį-auklėjamąjį (= lavinamajį ir auklėjamąjį) efektą; Daug lemia moraliniai-visuomeniniai (= moraliniai ir visuomeniniai) motyvai; Atsižvelkime į sportininko moralines-valines (= moralės ir valios) savybes.

     Netinka pirmą būdvardį rusų kalbos pavyzdžiu vartoti kaip nekaitomą žodį ir po jo rašyti brūkšnelį; Reikia atsižvelgti į žmonių anatomo-fiziologinius (= anatominius ir fiziologinius skirtumus); Ši problema tiriama ir mediko-biologiniu (= medicininiu ir biologiniu) aspektu. Šitokios klaidos bemaž jau išnykusios.

     Visiškai neaišku, ką reiškia brūkšneliu sujungti tam tikri prieveiksmiai. Brūkšnelis čia visai nereikalingas: Stumkime rutulį pirmyn-aukštyn (= pirmyn aukštyn; įprasčiau: Stumkime rutulį į viršų pirmyn); Šuolius galima įsibėgėjus atlikti tik pirmyn-aukštyn (= pirmyn aukštyn), plg. Vaikšto ir vaikšto pirmyn atgal.

■ Kun. Jono Pakalniškio, Apreiškimo lietuvių parapijos klebono emerito, 60 m. kunigystės sukaktis buvd paminėta spalio 24 d. New Yorke.

■Birželio 30 d. Imbrade prie Ilgio ežero buvo surengta giesmių šventė Giesmė Marijai. Tai kasmetihis Švč. M. Marijos, prieš 32 m. pasirodžiusios ant šio ežero, pagerbimas. Šventėje dalyvavo Molėtų, Kaulio ir Zarasų chorai. Žmonių prisirinko kaip niekad daug.


     Nereikia rašyti brūkšnelio tarp prieveiksmio ir su juo einančio būdvardžio: Pilkai-juodas (= Pilkai juodas) fonas čia nedera; Sportininkai žaidė Žydrai-melsvais (žydrai melsvais) marškinėliais.

     Įteisintų brūkšnelio rašymo atvejų lietuvių kalboje nedaug. Brūkšnelis rašomas tarp sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio arba vienos ypatybės pavadinimą. Nė vienas taip sujungtų žodžių nėra svarbesnis už kitą arba priklausomas nuo kito. Dažniausiai tai būna daiktavardžiai: lopšelis-darželis, festivalis-apžiūra, pasitarimas-seminaras. Taip nurodomi ir asmenys, einantys dvejas pareigas, turintys du sugretintus darbus: treneris-būrelio vadovas, vairuotojas-ekspeditorius, dažytojas-tinkuotojas. Brūkšneliu dar jungiamos dvi savarankiškos to paties asmens pavardės: Stuoka-Gucevičius, Kymantaitė-Čiurlionienė, taip pat pavardė ir slapyvardis: Mykolaitis-Putinas, Krėvė-Mickevičius. Brūkšnelis rašomas ir tarp dviejų sintaksiškai lygiaverčių būdvardžių, reiškiančių vieną kompleksinę daikto ypatybę, bet tokie atvejai palyginti reti: socialinė-ekonominė sistema, techninis-ekonominis rodiklis, mokslinis-metodinis darbas, mokslinė-metodinė konferencija. Bene dažniausiai, ypač dalykiniuose raštuose, brūkšnelis pasitaiko prie skaitmenų: kosminis laivas “Progres-1”, raketa “Venera-7”, lėktuvas “Tu-134”; “Poezijos pavasaris-85”; 1-oji vidurinė mokykla; 1990-ieji metai, paminėtas 50-metis; 60-tūkstantasis lankytojas.

Jonas Šukys