Atsiųsta paminėti

     Nijolė Jankutė. ATVIRUKAI. Kelionių įspūdžiai. Išleido Vydūno Fondas 1999 m. Viršelis Jono Kuprio. Knygą surinko A. Pečkaitienė. Spausdino Draugas. Tiražas - 5000 egz. Daug nuotraukų iš kelionių. Apie 200 puslapių, kaina 10 dol.

     Autorė atsiuntė knygą Redaktoriui su tokia dedikacija: “Mielas Tėve Vaišny, jeigu ne Jūsų puikiai suplanuota kelionė į nuostabius kraštus, mano ‘Atvirukai’ nebūtų gimę. Ačiū. Nijolė”.

Aukštaitijos valstybiniame parke paminklas žuvusiems dėl Lietuvos laisvės 1918-1934 m.  Onos Rušėnienės nuotr.

     Taip, tai tikra tiesa. Mudviem su American Travel Service vadovu p. Aleksu Lauraičiu teko daug tartis, planuoti, kol galėjome mūsų žurnalo skaitytojams paskelbti tokią žinią: “Jau galutinai nustatyta, kad mūsų ekskursija į Egiptą, Šventąją Žemę ir Graikiją bus 1981 m. nuo balandžio 25 iki gegužės 14 dienos”.

     Ta kelione buvo patenkinti ir sužavėti visi ekskursijos dalyviai. Jie buvo sužavėti ir ekskursijos dalyvės Nijolės Jankutės tų kelionių aprašymu Laiškuose lietuviams. Tie klasikiški aprašymai buvo kiekviename žurnalo numeryje nuo 1981 m. liepos-rugpjūčio iki 1982 m. to paties mėnesio numerio. Ten jie buvo vadinami ne atvirukais, bet laiškais lietuviams iš atitinkamų vietovių. Tie aprašymai beveik pažodžiui dabar perkelti į Atvirukus. Jie užima didesnę pusę knygos, kurią visi skaitytojai taip džiaugsmingai sutiko.

     Antroje knygos pusėje aprašytos kitos kelionės, ypač autorei lankant savo dukrą Dovilę, gerai susipažinusią su žavingąja Australija. Be abejo, ji buvo kompetentinga savo motinos vadovė po įdomiausias šio fantastiško žemyno vietoves.

     Autorė baigia savo atvirukus tuo pačiu post scriptum, kaip ir savo aprašymus Laiškuose lietuviams, cituodama Jono Aisčio eilėraštį Kelionė:

     Gyvenimas - tai kaip graži kelionė -
     Išsirengti, keliauji ir grįžti atgal...

     Vieni laivais - bures ištempęs vėjas -
     Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.

     Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas,
     Bet nežinai, kiek tu papasakot gali!

     “Trumpos buvo mano viešnagės šiose kraštuose ir miestuose. Tebežiūriu į juos keliautojo akimis, primųjų įspūdžių pagauta, norėdama į margą kelionės atviruką sutalpinti tai, kas nesutalpinama...

     Pažint kraštų ir jų žmonių gyvenimą, reikia ten gyvent. Ir ne vienerius metus. Tačiau keliautojas tokios galimybės neturi. Jis - keistas sutvėrimas... nuo kasdienybės grandinės, jis mėgaujasi, savo trumpa laisve, norėdamas viską pamatyti, paragauti ir sužinoti. Deja, pamato tik pačius ryškiausius lankomo krašto paminklus ar žmones, paragauja retai autentišką, greičiau turisto gomuriui gamintą maistą ir, jei tikrai nori žinoti, skaito knygas apie svečius kraštus, prieš išvykdamas.

     Tačiau jokia knyga ir jokia fotografija neatstoja tikrojo vaizdo -trijų matavimų iškarpos iš mūsų fantastiškos planetos vieno kito kampelio. Kada esi pats tos iškarpos dalis, apsuptas garsų, kvapų, spalvų ir oro, kada matai ir lieti tai, kas buvo negyvas vaizdas ar parašytas žodis, tada pajunti Žemės dydį ir savo mažumą, pradedi suvokt jos geografines ir istorines keistenybes; apsvaigsti, nustebintas žmogaus kūrybos galia ir kultūrų įvairybe. Galbūt keliaudamas stipriausiai pajunti, kaip brangi ir ypatinga mūsų Žemė - vienintelė tokia, nepakartojama Kūrėjo dovana žmogui”.

     Alfonsas Nyka-Niliūnas. DIENORAŠČIO FRAGMENTAI 1971-1998. Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas. 218 Brookside Lane, Unit A Willowbrook IL 60514-2907. Tiražas - 600. Kieti viršeliai, 750 psl., kaina 30 dol.

     Geriausias būdas, norint kurį nors asmenį pažinti - skaityti jo dienoraštį.

     Autoriaus pastaba. Pora žodžių dėl šių užrašų (įskaitant ir 1938^1970 metus) “charakterio”: tai laiko akimirkų padiktuoti įspūdžiai, ne akmenyje iškaltos nuomonės; viskas čia tik užrašoma, ne dėstoma; viskas paremta ne tiek etine, kiek estetine logika; viskas rašyta tik sau. Iš to visi prieštaravimai, pasikartojimai, chronologiniai nukrypimai etc. Kas vakar buvo balta, šiandien gali būti juoda, ir atvirkščiai. Todėl aš ir nesu pasiruošęs ką nors ginti ar dėl ko nors teisintis. Bet atsakomybė už kiekvieną žodį, savaime aišku, yra mano.

     LITHUANIAN PAPERS. Vol. 13-1999

     Jau trylikti metai mažytis Lietuvos studijų sambūris Tasmanijos universitete kasmet išleidžia Lithuanian Papers. Šito žurnalo pagrindinis tikslas yra dominti svetimtaučius Lietuva ir skatinti mokslo darbus visomis temomis apie Lietuvą ir lietuvius.

     Kad šitos pastangos neša vaisių, matyti iš Lithuanian Papers plataus turinio. Dabar į žurnalą rašo įvairių sričių žinovai, lietuviai ir nelietuviai, iš viso pasaulio. Žurnalas turi 2000 prenumeratorių 22 valstybėse ir vis dar plinta j naujas šalis.

     Žurnalą redaguoja Algimantas P. Taškūnas.

     LITUANUS. Vol. 45:4. Redaguoja Violeta Kelertienė. Adresas: Lituanus, Violeta Kelertas, Department of Slavic and Baltic Languages&Litera-ture, 1728 University Hall, University of Illinois at Chicago, S. Morgan St., Chicago, IL 60607-7112.

■ Varniuose, buvusiame Žemaičių vyskupijos centre, dar šiais metais rengiamasi įamžinti dviejų iškilių Lietuvos kultūros asmenybių - vysk. Merkelio Giedraičio ir lietuvių katalikiškosios raštijos pradininko kan. Mikalojaus Daukšos atminimą. Paminklų projektus paruošė klaipėdiškis skulptorius Arūnas Sakalauskas.

■ Pasitikdama 2000-ųjų metų jubiliejų, Šiaulių miesto savivaldybė paskyrė lėšų įrengti galingiems projektoriams, kurie nakties metu apšviestų katedrą. Prožektoriai pirmą kartą buvo išbandyti rugpj. 18 d. vakarą. Ta proga Šiaulių vysk. Eugenijus Bartulis aukojo iškilmingas šv. Mišias.