Atsiųsta paminėti

     Rabindranatas Tagorė. PAKLYDĘ PAUKŠČIAI. Iš anglų kalbos vertė Alfonsas Tyruolis. Redaktorė Virginija Germanavičienė. Dailininkas Gediminas Pempė. Antrasis pataisytas leidimas. 1998 m., 72 psl. Kauno Kultūros rūmų salonas. Vytauto pr. 79/1 Lt-3000 Kaunas.

     Knyga įdomi savo turiniu, bet taip pat ir autoriaus gyvenimo trumpu, gerai apgalvotu gyvenimo aprašymu. R. Tagorė mažai kam yra geriau pažįstamas.

     LIETUVIAI MUZIKAI VAKARUOSE. Žilevičiaus vardynas. Redagavo Saulė K. Jautokaitė. Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, Stickney, Illinois 1999 m. Leidinį parėmė Lietuvių Fondas. Tiražas: 1000 egz.

     Tai gražus ir labai prasmingas paminklas prof. Juozui Žilevičiui, kuris rinko žinias apie Vakarų lietuvius muzikus beveik visą savo gyvenimą. Norintieji įsigyti šį įdomų ir naudingą leidinį tesikreipia šiuo adresu: Algimantas Kezys, 4317 S. Wisconsin Ave., Stickney, IL 6040 .

     Valerija Vilčinskienė. NEPALIK PO SAULE VIENŲ... Eilėraščiai. Redaktorė Marija Rutkauskienė. Dailininkė Eglė Dragūnaitė. Korektorė Eglė Bagdonienė. Maketuotoja Edita Augustinavičiūtė. Leidykla Ramona, Vytauto 32, LT-4520 Marijampolė. Tiražas 1000 egz.

     Autorė yra dažna Laiškų lietuviams skelbiamų konkursų dalyvė, kartais ir laimėtoja. Šie jos eilėraščiai yra religinėmis temomis. Dabar, Lietuvai tapus nepriklausoma, daugelis poetų mėgėjų rašo religinius eilėraščius, bet labai dažnai tai yra tik gražios religinės maldos, o ne poezija, bet to negalima pasakyti apie V. Vilčinskienę. Kada nors su jos eilėraščiais supažindinsime ir mūsų skaitytojus.

     Česlovas Valdemaras Obcarskas. EILĖRAŠČIAI VIENIŠIEMS MEDŽIAMS. Ketvirtoji lyrikos knyga. Utenos Indra 1999, Utena. Redaktorius Antanas Gasperaitis. Techninis redaktorius Saulius Tūzas, Korektorius Danielius Ribokas. 52 psl. Autorius gyvena Anglijoje. Bendradarbiauja spaudoje.

     Aldona Gricienė. ĄŽUOLO SAKMĖ. Apsakymas. Redaktorius Alfonsas Ražauskas. Leidykla Naujasis lankas. 1999. Tiražas 500 egz. Atrodo, kad tai jau aštuntoji autorės knyga, mažutė, bet simpatiška. Spaustuvė Morkūnas ir Ko, Studentų 54, LT-3031 Kaunas.

     NAUJOJI VILTIS. Nr. 30, 1999. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Amerikos lietuvių tautinė sąjunga ir Lietuvių studentų tautininkų Korp! Neo-Lithuania. Redaktoriai: Irena Kriaučeliūnienė ir Petras Buchas. Administracija: Oskaras Kremeris, 1005 Sherwood Dr., La Grange Park, IL 60526. Tel. 708-354-7374.

     Šiame numeryje (jo kaina 7 dol.) yra įdomių ir vertingų straipsnių, ypač apie ilgiausiai išbuvusį Lietuvos prezidentu Antaną Smetoną, 1926 m. išgelbėjusį iš komunizmo grėsmės ir to meto prezidentą dr. Kazį Grinių, ir visą Lietuvą.

     Į LAISVĘ. Nr 130 (167). Rezistencinės minties ir kultūros žurnalas. Redaktorius Juozas Baužys, 9240 Cliffside Ln„ Orland Park, IL 60462-7790. Administracija: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305.