Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams

100.00    dol.  W. Gvildys, A. Janonis, V. Janusonis, Jaunimo Centro Moterų klubas, I. Kairytė, V.&M. Momkus.

80.00    dol.  A. Cipkus, J. Jankauskas, S.&L. Krutulis, kun. J. Kučingis.

60.00    dol    A. Lesevičius, kun. L. Peck, V. Rapšys, A. Sutkus, A. Žemaitaitis.

50.00    dol.  D. Bilaišienė, kun. M. Kirkilas, I. Leonas-Kriaučeliūnas.

40.00    dol. H.Bagdonienė, Z. Didžbalis, J. Gedrimienė, E. Jasaitienė, L. Normantas, J. Petronis; E. Sinšinas.

30.00    dol.    M. Bajorūnienė, R.Boris, I. Budrys, R. Čepulis, S. Dameika, A. Domanskis, P. Gruodis, A. Januška, V. Kleiza, A. Kuliešius, B. Lukas, G. Murauskas, G. Napjus, G. Riškus, kun. R. Rubšys, S. Slavickas, N. Šumskis, R. Taunys, A. Telson, kun. K. Trimakas, prel. I. Urbonas, V. Valantinas, A. Valavičius, E. Vilkas,   M. Vilutis, S. Žilevičius.

25.00    dol. S. Dargis, V. Pumputis, M. Remys, M. Škėma.

20.00    dol.    A. Andriulis, E. Arbas, P. Ažuolienė, E. Baltrušaitienė, R. Banionis, O. Barauskas, A. Baukys, D. Bilaišis, B. Briedis, V. Bubnys, V. Butkus, F. Černius, M. Česas, S. Damašius, A. Damijonaitis, J. Gataveckas, G. Gediminas, D. Jakas, J. Janušaitis .    Janušis. I. Jasys, S. Jelionienė, A. Jurionienė. A. Karaliūnas G. Kaufmanas, V. Kezinaitis. O. Kremeris, J. Krutulis, M. Kuprienė, J. Latvys, Z. Martiniaitis, O. Matusaitienė, J. Mikulionis, E. Nemickas, P. Pagojus, I. Paulavičius, D. Polikaitis, M. Pranckevičius, S. Prialgauskienė, J. Racevičius, K. Račiūnas, J. Reijeris, E. Repšienė, V. Siliūnas, F. Šilbajoris, B. Šimonaitienė, A. Skrėbūnas, H. Solys, J. Starkus, K. Stasiulis, A. Stonkienė, B. Stravinskis, A. Stygienė, P. Vilutis, B.    Žemaitis, M. Žemaitis, E. Žilionis.

17.00     dol. C. Beiga.

15.00     dol. J. Ališauskas, P. Dirda, V. Gailiūnas, M. Gelažius, T. Miglinas, J.&R. Mikaila, O. Norkus, A. Rudis, J. Zalagėnas. 10.00     dol.    O. Abromaitis, P. Abromaitis, O. Alkas, K. Ancerevičius, V. Andriukaitis, A. Ardys, M. Arštikis, V. Aukštuolis, V. Bakšys, A. Balaišis, L. Balaišis, M. Baras, G. Baltrušaitis, B. Beniušienė, R. Bielskus, A. Bigelis, M. Biknaitis, A. Biliūnas, T. Bogušas, A. Bumbulis, E. Burlis, Š. Čepas, A. Čepėnas, B. Černienė, P. Dalinda, V. Damašienė, S. Danaitis, E. Diminskis, 0. Dovydaitis, M. Edelis, V. Gasperas, E. Gaška,M. Gelažius, C. Genčius, Rev. A. Goldikovskis, J. Gradinskas, W. Gvildys, B. Jakniūnas, A.Jankūnas, V. Janukaitis,G. Janusionis, A. Juodvalkis, J. Jurkūnas, G. Juškėnas, K. Juozaitis, N. Kaminskas, M. Kapočienė, P. Karosas, B. Kasakaitis M.D., V. Kazemekaitis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas - Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.