■    Telšių vysk. A. Vaičius ir Platelių parap. klebonas kun. A. Gylys prašo aukų Platelių ir Beržoro bažnyčioms atnaujinti. Aukas galima siųsti per dr. A. Razmą, Lietuvių Fondo steigėją ir veikėją.

■    Pasaulio jaunimo dienos, vienas iš daugelio jubiliejinių metų renginių, vyks rugpj. 10-20 d. Romoje.

-Klausyk, kaimyne, kas pasidarė tavo žmonai, kad tokia rami, meili ir nepikta tapo?

■ Šių metų pradžioje Vatikane lankėsi Palestiniečių išlaisvinimo organizacijos vadas Yasir Arafat ir pasirašė su popiežium Jonu Paulium II paktą, kad būsimoje Palestinos valstybėje galės laisvai veikti katalikų Bažnyčia.

■ Kun. Pranas Gavėnas, salezietis, Alytaus Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos garbės klebonas, mirė vasario 8 d. Daug metų jis dirbo Brazilijoje, Sao Paulo mieste, Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje, redagavo laikraščius “Mūsų lietu-vą” ir “Saleziečių žinias”, parašė keletą knygučių. 1993 m. grįžo į Lietuvą.

■ Vasario 14 d. pop. Jonas Paulius II pasveikino prezidentą Valdą Adamkų ir Lietuvos žmones valstybės atkūrimo dienos proga: “Telaimina Jus bei Jūsų šalies piliečius Dievas ir tesuteikia Jis taikos, harmonijos bei gerovės”.

■ Vysk. Paulius Baltakis kovo 14 - balandžio 13 vedė rekolekcijas Atlanto pakraščio lietuvių telkiniams: Miami, Pompano Beach, Jupiter ir Daytona Beach.

■ Pop. Jonas Paulius II savo apaštalinėje kelionėje vasario mėn aplankė Egiptą ir Sinajaus kalną, kur Mozei buvo duota Dešimt Dievo įsakymų. Ten nuo šeštojo amžiaus yra graikų ortodoksų vienuolynas.

■ Lietuvos valstybiniame muziejuje Vilniuje nuo 1999 m. gruodžio 10 ligi 2000 m. vasario 20 d. vyko religinio meno paroda. Rodiniai - medžio skulptūros, dievdirbių darbai, nuotraukos.

■ Kun. Kazimieras Pugevičius, buv. Religinės šalpos reikalų vedėjas, kurį laiką gyvenęs Lietuvoj, mirė vasario 29 d. Baltimorėje. Kiek anksčiau jam buvo padaryta smegenų operacija - išimtas auglys.

■ Jurgis Palaima, teatinų vienuolijos brolis, išbuvęs 70 m. Šv. Andriejaus bažnyčios zakristijonu Romoje, mirė sausio 29 d., sulaukęs 99 m. amžiaus. Pasižymėjo pamaldumu ir labdaringa veikla.

■ Lietuvoje pradėtas leisti naujas religinis žurnalas “Žemės druska”. Jis būsiąs panašaus pobūdžio, kaip buvo “Katalikų pasaulis”.

■ Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko metinė spaudos konferencija, kurioje arkiv. S. Tamkevičius pasidžiaugė, kad 1999 m. arkivyskupijoje buvo pakrikštyta beveik 200 asmenų daugiau negu palaidota.

■ Gruodžio 26 d. Ignalinoje buvo pašventinta Švč. M. Marijos bažnyčia. Šventinimo apeigas atliko ir pirmąsias šv. Mišias atnašavo Vilniaus arkiv. metropolitas Audrys Bačkis, iškilmėse dalyvaujant vyskupams J. Borutai, J. Tunaičiui bei E. Bartuliui ir aplinkinių parapijų klebonams.

■ Pasaulio lietuvių jubiliejinių metų iškilmės Romoje vyko kovo 1-5 d. Iš Lietuvos dalyvavo arkivyskupai metropolitai Audrys J. Bačkis ir Sigitas Tamkevičius, vyskupai J. Boruta, A. Vaičius, J. Matulaitis, J. Žemaitis, J. Preikšas ir išeivijos vysk. P. Baltakis. Vyskupai ir kunigai koncelebravo šv. Mišias kovo 1 d. Šv. Jono Laterano, kovo 2 d. Šv. Pauliaus, kovo 3 d. Maria Maggiore ir kovo 4 d. Šv. Petro bazilikose. Iš Lietuvos dalyvavo apie 2000 maldininkų, iš JAV ir Kanados vysk. P. Baltakis, keletas kunigų ir apie 25 pasauliečiai. Kovo 4 d., tuoj po šv. Mišių, audiencijų salėje buvo susitikimas su pop. Jonu Paulium II. Iškilmėse dalyvavo ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su žmona Alma.

■ 2000 m. leidinyje “Annuario Pontificio” rašoma, kad 1999 m. pasaulio gyventojų skaičius viršijo 6 milijardus. Katalikams priklauso 1 milijardas ir 45 milijonai, t.y. 17,4% visų gyventojų. 517 milijonų katalikų gyvena Pietų ir Šiaurės Amerikoje, 290 mil. Europoje, 119 mil. Afrikoje, 110 mil. Azijoje, kitur po mažiau.

Juozas M.