Paruošė Laima Krivickienė

DOVANOS

     Almos Adamkienės paramos ir labdaros fondas Jonučių vidurinei mokyklai įrengė dailės studiją: nupirko baldus, molbertus, dailės kūrinių reprodukcijų, kompiuterį. Visa tai fondui kainavo apie 22 tūkst. litų. Šiai mokyklai padovanota ir daugiau kompiuterių.

     Dovanų - dviejų komplektų kompiuterių sulaukė ir Trakų Kęstučio vidurinė mokykla. O Trakų internatinei mokyklai A. Adamkienė perdavė kompanijos “McDonald’s” dovanotą automobilį “Škoda Felicia”. (Valstiečių laikraštis Nr. 20)

Svečiai pripildė didžiąją Jaunimo Centro salę.     Tado Kulbio nuotr.

METŲ NEGANDAS PIKELIŠKIAI SUKIŠO Į MORĘ

     Užgavėnės - senoji lietuvių liaudies šventė. Ir Lietuvos galulaukėj esanti Pikelių pagrindinė mokykla dar kartą įrodė, kad šventei niekad ribų nėra: jie suorganizavo tokią žiemos išgujimo akciją, kad šitaip išgąsdinta žiemužė kitais metais gali nė nebeateiti. Prigužėjo tiek persirengėlių, kiek Pikeliuose žmonių tikrai negyvena. Vėliau paaiškėjo, kad taip ir buvo: viena jaunų raganaičių delegacija buvo atvykusi iš Krakių, kitų “Čiučelių” grupė - iš Balėnų. 

Tie, kurie atvyko iš Latvijos, net neprisistatė. Didžiausia nuostabių kaukių eisena suko ratą po rato po Pikelius, kad iš visų pakampių surinkus negerumus ir sutalpinus į Morę, sudegintų negrįžtamai. Vikrios ir talentingos šeimininkės kepė ir kepė blynus, kad tik visus pavaišinus, alkanų neišleidus. Taigi mokyklos organizuota Užgavėnių šventė tapo ne tik miestelio, bet ir viso regiono švente. Net Mažeikių rajono švietimo skyriaus vedėjas su palyda atvažiavo savo nuodėmių į Morę sukišti. O ryto metą tarsi nieko nebuvę: nė mažiausios šiukšlelės, nė vieno nuodėgulio nelikę, ne veltui visi sako, kad mokykla - Pikelių širdis. (Valstiečių laikraštis Nr. 21)

JUBILIEJINĖS PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENOS LIETUVOJE.

     Pašvęstajam gyvenimui skirtos jubiliejinės iškilmės Vilniuje prasidėjo sausio 29 d. Švenčiausiojo Sakramento adoracija Vilniaus arkikatedroje. Jos metu buvo skaitomi specialūs tekstai ir giedamos giesmės. Adoracijos pabaigoje vysk. J. Boruta SJ visus palaimino, o vienuolės sugiedojo liturgines valandas.

     Sausio 30 d., sekmadienį, šv. Mišias, į kurias susirinko 90 seserų, aukojo arkivyskupas A.J. Bačkis, tėvai St. Zarauskas OP ir Reno-Marie Desplanques. Seserys skaitė skaitinius, nešė aukas, kurių simbolinę prasmę komentavo s. Zita CR. Arkivyskupas A.J. Bačkis per pamokslą kvietė labiau melstis už pašvęstojo gyvenimo institucijų narius, kad jie būtų tvirti savo pašaukimo liudytojai. Atskleidęs pašvęstojo gyvenimo reikšmę Bažnyčiai ir pasauliui, jis ragino vienuolius ir vienuoles savo gyvenimu ir apaštalavimu vykdyti naująją evangelizaciją. Po Marijos gyvenimo apmąstymo seserys klausėsi tėvo Reno-Marie minčių apie Bažnyčios atsinaujinimą. Tėvas kvietė seseris atsinaujinti, asmeniškai apmąstyti, kas vienuolei svarbiausia, keliant klausimą dėl pašaukimo. Jokie rūpesčiai neturi užgožti šio esminio klausimo. Tėvas Reno-Marie ypač akcentavo Eucharistijos svarbą, pašaukimo kelyje, nes Eucharistija moko gyventi ne sau, bet Jėzui. “Mūsų pašventinimas yra padėka Viešpačiui už visa gera, ką jis mums padarė. Ne mes patys pašvenčiame save, bet Šventoji Dvasia, ateinanti iš dangaus įžiebti ugnies. Tą ugnį reikia priimti, kad virstume deginamąja atnaša. Norint, kad Šventoji Dvasia pašventintų, reikia turėti vargšo širdį”, - sakė tėvas Reno-Marie Desplanques.

     Kaune sausio 30 d. Pašvęstojo gyvenimo jubiliejinės dienos prasidėjo brolių pranciškonų vadovaujamomis liturginėmis valandomis Švč. Trejybės bažnyčioje. Vėliau Kauno arkikatedroje arkivyskupas S. Tamkevičius koncelebravo šv. Mišias ir pasakė pamokslą. Kauno ganytojas atkreipė dėmesį į vienuolių seserų darbo Dievui ir Bažnyčiai reikšmę pogrindžio sąlygomis ir padėkojo už jų pasiaukojimą šiandien.

     Šv. Pranciškaus Ksavero jėzuitų bažnyčioje, kur žodžio liturgijai ir sąžinės apžvalgai vadovavo kun. G. Vitkus, 7 kunigai klausė išpažinčių, Susitaikymo pamaldos vyko sausio 31 dieną. Po Susitaikymo pamaldų šv. Mišias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius, pamokslą pasakė kun. G. Vitkus, akinęs pirmiausia susitaikinti su savimi. Vasario 1 d. bendruomeninei Švč. Sakramento adoracijai Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje vadovavo seserys. Po adoracijos šv. Mišias aukojo arkiv. S. Tamkevičius, pamokslą sakė Raseinių bažnyčios klebonas kun. A. Ruzgys OP. Pasibaigus Šv. Mišioms, į Jėzuitų gimnazijos salę susirinko švęsti agapės.

     Vasario 2-oji, Pašvęstojo gyvenimo jubiliejaus diena, prasidėjo procesija su žvakėmis Kauno arkikatedros šoninėje navoje, prie Marijos Rožančiaus Karalienės altoriaus. Šv. Mišias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius, vysk. R. Norvilą bei kunigai G. Vitkus SJ, L. Jagminas SJ, tėvas Ignacas Milašius OFM Cap. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedroje meldėsi vyskupijoje veikiančių vyrų ir moterų vienuolijų nariai. Šv. Mišias drauge su vienuoliais aukojo vysk. E. Bartulis. Per pamokslą vyskupas pasveikino vienuolius ir pasidžiaugė, kad yra žmonių, Dievui paaukojusių tai, ką turi brangiausio, - savo gyvenimą. Ganytojas išreiškė viltį, kad ir ateityje atsiras sielų, pasirenkančių nelengvą atsižadėjimo kelią. (Bažnyčios žinios Nr. 3)

KAUNE PAMINĖTAS FILOSOFAS GYDYTOJAS ALBERTAS ŠVEICERIS

     Kauno medicinos universiteto Kardiologijos institute vasario 4d. vyko konferencija “Albertas Šveiceris ir XXI amžiaus medicina”, garsiojo XIX a. pabaigos- XXa. pradžios filosofo ir mediko A. Šveicerio 125-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijoje ypač akcentuota A. Šveicerio pagarba gyvybei. Viena konferencijos prelegenčių, Pasaulio gydytojų federacijos “Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos pirmininkė gyd. A.

     Šaulauskienė pranešime “Žmogaus gyvybės orumo ir sakralumo išsaugojimas tūkstantmečių sandūroje” apibrėžė žmogaus gyvybės ištakas, būtent jos sakralumą ir šventumą, bandydama atskleisti žmogaus orumo apsaugos būtinybę trečiojo tūkstantmečio priešaušryje remiantis krikščioniškąja pasaulėžiūra. Anot prelegentės, žmogaus gyvybė yra šventa ir neliečiama, žmogaus orumas gerbtinas nuo jo prasidėjimo momento iki natūralios mirties, svarbiausia prigimtinė žmogaus teisė - būti natūraliai pradėtam, saugiai išnešiotam motinos įsčiose, gimti, gyventi ir natūraliai mirti. Taigi būtina mokytis gerbti žmogiškąją būtybę.

     Konferencijoje, kuri vyko vadovaujantis A. Šveicerio šūkiu: “Gėris - tai, kas skatina saugoti ir puoselėti gyvybę”, perskaityta 20 pranešimų. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Jono Pauliaus II laiško, skirto šių metų Pasaulio ligonių dienai, ištraukomis. (Bažnyčios žinios Nr. 3)

TIKĖJIMO IR ŠVIESOS BENDRUOMENIŲ NARIŲ SUSITIKIMAS

     Per pusantro šimto Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės, vienijančios šeimas, turinčias protiškai neįgalių asmenų, ir jų draugai, iš visos Lietuvos, susirinko vasario 5 d. Panevėžyje. Susitikime dalyvavo arkivyskupas A.J. Bačkis, Panevėžio vyskupas J. Preikštas bei katedros klebonas monsinjoras J. Antanavičius. Viso pasaulio Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės Grabnyčias yra pasirinkusios savo liturgine švente ir kasmet švenčia Šviesos-Kristaus, kaip pasaulio Šviesos, paaukojimo šventykloje - šventę. Lietuvoje jau tapo tradicija, kad šios šventės proga susitinka visų mūsų šalyje esančių bendruomenių nariai. Per šv. Mišias arkivyskupas

     A.J. Bačkis pabrėžė jog neįgalūs žmonės yra ypač brangūs Kristui ir reikalingi Bažnyčiai. (Valstiečių laikraštis Nr. 20).

GIMĘS XIX AMŽIUJE

     Vienam seniausių lietuvių Kazimierui Skebėrai - 106 metai. Jis gimė, kaip pats tvirtina, 1894 metų sausio 12 d. Tai neeilinių gabumų ir didelės dvasinės bei fizinės stiprybės žmogus. Jo gyvenimas pilnas vargo, kančios ir atkaklumo. 20 metų Kazimieras praleido katorgoje, daug bendravo su žymiais žmonėmis, patyrė sunkaus vargo, kančios, tačiau dabar, sulaukęs tokio garbaus amžiaus, mąsto šviesiai, sveikata nesiskundžia. Paklaustas, kaip pasisekė išlaikyti tokią gerą sveikatą, garbusis pašnekovas atsakė: “Nuo vaikystės į sveikatą nekreipiau dėmesio. Mūsų šeima buvo labai neturtinga. Tačiau buvome labai darbštūs. Buvau labai paslaugus. Būdamas už poliarinio rato, Vorkutoje ir kitur, nė karto nesirgau, nors kartais ir norėjau sirgti, nes tik tada galėjai neiti į darbą... Visą gyvenimą buvau abstinentas, nerūkiau, nevalgiau mėsos... Būdavau patenkintas tokiu gyvenimu, koks jis buvo. Virš galvos mačiau žvaigždėtą dangų ir džiaugiausi. Visada stengiausi nieko neapgauti, nieko nenuskriausti, padėti kitiems, būti sąžiningas, jaučiau atsakomybę už savo veiksmus”.

     Taigi tokia ta K. Skebėros sveikatos ir ilgaamžiškumo paslaptis. Pagal savo metus K. Ske-bėra tikrai atrodo žymiai jaunesnis, matyt, kad žmonės per anksti pasensta - dėl netinkamo gyvenimo būdo. Tebūna mums šviesus senolis pavyzdžiu, kaip galima sveikai ir ilgai gyventi. (XXI amžius Nr.3)

VALSTIEČIŲ LAIKRAŠČIO LOTERIJOS LAIMĖTOJAI

     Jau daug metų Liaubonų šeima, gyvenanti Telšiuose, skaito “Valstietį”. Ne pirmą kartą dalyvauja loterijoje. Šį kartą jiems nusišypsojo laimė: jie laimėjo spalvotą televizorių, kainuojantį 999 litus. Juozas Liaubonas - buvęs statybininkas, jo žmona Elena dirbo “Masčio” fabrike. Dabar abu pensininkai.

     Krekenavos seniūnijos Kazokų kaimo gyventojas Mykolas Pikšris yra vienas seniausių “Valstiečio” skaitytojų. Šioje loterijoje jis laimėjo puikią siuvamąją mašiną “Pfaff Grizner 4224”, kainuojančią 1286 litus. Tai buvo puiki dovana anūkei, siuvėjai Inetai, dirbančiai privačioje siuvykloje Vilainiuose.

     Mažeikiečiai Zofija ir Juozas Lukšiai - buvę geležinkelininkai. Dabar pensininkai. Ir juos aplankė laimė - laimėjo puikų pietų servizą, kainuojantį 300 litų. (Valstiečių laikraštis Nr. 21)