Nuoširdžiai dėkojame mūsų rėmėjams

Po 10 dol: A. Kazlauskas, V. Kazlauskas, B. Kelmelis, L. Kilikonis, P. Kliorys, S. Korius, B. Kronas, B.Kruopis, B. Kūkalis, V. Kriščiunevičius, J. Lapšys, J. Lasinskas, A.    Lauraitis, A. Lekeekas, J. Lieponis, A. Lietuvininkas, G. Likander, M. Linkus, B.    Lintakas, A. Lipčius, V. ir G. Maciūnas, K. Majauskas, S. Maksvytis, K. ir B. Markus, C. Masaitis, R. Matonis, J. Matulaitis, V. Mažeika, O. Mažionytė, P. Melnykas, J. Mikulis, M. Milvydienė, V. Mitkus, P. Murinas, V. Musonis, D.    Navasitis, B. Navickienė, K. Nenortas, B. Neverauskas, O. Norvilienė, V. Plečkaitis, J. Pleinys, J. Pleirys, V. Pleškus, A. Plioplys, E. Pocius, H.    Povilaitis, S. Pumputis, C. Ramas, G. Raskevičius, L. Raslavičius, K. Ratavičius, K. Remėza, G. Repšys, J. Rudėnas, S. Rudys, T.Rūta, E.    Sakalauskas, A. Sandargas, A. Sekonis, V. Šilėnas, V. Šilas, B. Šimkus, V. Skabeikis, O. Skardienė, Rev. V. Skilandžiūnas, I. Smalstys, H. & S. Stasas, K. Stravinskas, S. Strokas, E. Susmaras, V. Šaulys, E. Šilgalis, E. Šlekys, I.    Tamošiūnas, M. Tamošiūnas, V. Taraska, V. Udrys, A.Vailokaitis, S. Vaišvila, R. Vedegys,K. Velūnas, M. Venskus, T. Zailskiene, P. Zaranka, M. Židziūnas,

6 dol.  L. Tomkus

Po 5 dol. R. Andrijauskas, M. Besparis, T. Bitarienė, O. Brizgys, V. Burokas, V. Butvydas, B. Čepaitis, B. Čyvienė, V. Dailidka, E. Dambriūnienė, N. Girnys, Z. Grybinas, K. Gudinskas, G. Indreika, S. Juškaitis, M. Jasiulevičius, A. Kaminskas, E. Karalius, J. Karalius, K. Keblys, E. Kiela, L. Kirkus, kun. R. Krasauskas, B. Krokys, R. Kubilius, O. Kuktiene, A.Kuzmickas, A. Lituvininkas, O. Lukas, A. Malinauskas, T. Merkevičius, O. Mieliulis, A. Mikėnas, L. Milukienė, H. Moliejienė, G. Montvila, M. Norieka, B. Normantas, A. Petrašiūnas, S. Petrulis, J. Plačas, M. Pranaitis, J. Ragys, M. Raugas, A. Reivytis, J. Rimkūnas, O. Rimkus, T. Šaulys, V. Sinkus, K. Skaisgirys, A. Smilga, P.& E. Sniegaitis, K. Stasaitis, J. Stravinskas, P. Stokas, A. Styra, M. Titienė. K. Trečiokas, T. Ulpa, A. Underys, D. Uogintas, T. Vadauskas, V. Vaitkevičienė, B.Valavičienė, A. Valukonis, M. Vansauskas, B. Zeikus, V. Žebertavičius, J. Žemaitis, G. Žukauskas.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Laiškų Lietuviams adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.