Paruošė Laima Krivickienė

ŠEŠIOLIKMETĖ ŠACHMATININKĖ

     Ką reiškia lietuviui šachmatai? Beveik nieko, jeigu tavo senelis, jeigu tavo tėvelis, jeigu tu pats niekada neprisėdai prie languotos lentos. O juk Šiauliuose gyvena pasaulinio garso šachmatininkė -šešiolikmetė Viktorija Čmilytė, Didžvario gimnazijos moksleivė. Mergina juokauja, kad šachmatais pradėjo domėtis tuoj pat, kai tik išmoko vaikščioti. Pirmąsias pergales laimėjusi prieš tėtį, nugalėjusi savo trenerį, ji laimėjo ir Europos mergaičių pirmenybėse. Gimtuosiuose Šiauliuose dabar Viktorija būna retai, labai įtemptas Tarptautinių turnyrų grafikas, tačiau ji sugeba suderinti mokslą ir sportą. Dažniausiai Viktorija dalyvauja Lenkijoje, Vokietijoje ir Prancūzijoje rengiamuose turnyruose. Šešiolikmetė didmeistrė viliasi, kad šachmatai taps ne tik jos didžiausiu pomėgiu, bet ir pragyvenimo šaltiniu, nors šachmatų turnyrai yra gana alinančios varžybos - tenka žaisti partijas, kurios tęsiasi septynias ar kartais devynias valandas. Viktorija įsitikinusi, jog jai yra naudingiau dalyvauti vyrų varžybose. Mergina netrukus dalyvaus Lietuvos vyrų šachmatų čempionate, kuriam specialiai ruošiasi. Šiemet jos laukia ir daugiau atsakingų varžybų -spalio mėnesį Stambule (Turkija), žiemą Katare arba Kinijoje, ten kur vyks moterų pasaulio čempionatas. Kai nori atsipalaiduoti, lankosi diskotekose, kartais skaito poeziją, kai nori susikaupti, klausosi klasikinės muzikos, ir įsitikinusi, kad Lietuvos nepaliks ir neišvažiuos svetur gyventi. (Valstiečių laikraštis Nr. 21)

SUGRĮŽUSI IŠEIVIJOS DAILĖ

     Lietuvoje, Vilniuje, Radvilų rūmuose, minint Respublikos nepriklausomybės dešimtmetį buvo atidaryta įspūdinga paroda - “Sugrįžusi išeivijos dailė”, susirinkusius nustebinusi meno kūrinių gausa, žanrų įvairove. Trijuose aukštuose įrengtose salėse buvo eksponuojami tapybos, grafikos darbai, akvarelės, gobelenai, skulptūros, pano. Tai tik dalis sugrįžusių kūrinių, kiti saugomi fonduose. Stebino ir autorių gausa. Šalia girdėtų garsių vardų - Adomo Varno, Viktoro Vizgirdos: Viktoro Petravičiaus, Žibunto Mikšio, pristatyti daug kam pirmą kartą išgirsti vardai ir darbai. Visi jie gyveno skirtingose vietose, išėjo skirtingą gyvenimo ir kūrybos mokyklą, kaip Pranas Domšaitis, kuris gyveno Vokietijoje, vėliau persikėlė į Pietų Afriką; Mikas Šileikis iš JAV, Gabrielius Staniulis iš Šveicarijos. Per atidarymą kalbėjo parodos globėjai - Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, JAV Lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkė Regina Narušienė, JAV Lietuvių bendruomenės kultūros tarybos pirmininkė, pasirūpinusi Čiurlionio galerijoje saugomų meno kūrinių atgabenimu iš Čikagos į Lietuvą. Dainavo “Eglės” ir “Varpo” chorai. Išsiruošusiems parodą aplankyti patariama rezerve turėti bent keletą valandų laiko. Iš tiesų yra į ką pasižiūrėti. (XXI amžius Nr. 19).

SAVO GYVENIMU LIUDYTI EUCHARISTIJĄ

     Artėjant Lietuvos II Eucharistiniam kongresui Lietuvoj, vyskupijose, parapijose vyksta pats didžiausias darbas - pasiruošimas, atsinaujinimas. Kiekvienas tikintysis per tikėjimą atskleidžia tikrąjį parapijos veidą, kitaip sakant, gyvuojančios ir veikiančios Bažnyčios slėpinį. Suprantama, kaip svarbu savo gyvenimu liudyti Eucharistiją: atleisti nuoskaudas, aplankyti sergantį, sušildyti gyvenimo skersvėjuose sušalusį vaikelį, šviesti ir šildyti Jėzaus meile visus, kuriuos Apvaizda leidžia sutikti, nedaryti kliūčių Jėzui veikti mūsų širdyse. Eucharistinis kongresas - Bažnyčios išbandymas. Kaune, Jaunimo centre, kovo 9-ąją vyko Kongreso organizacinio komiteto koordinatorių ir Kauno arkivyskupijos dekanų, klebonų, katechetų ir kitų atsakingų asmenų pasitarimas dėl birželio 1-4 dienomis Kaune vykstančio Eucharistinio kongreso. Aptartos vaikų ir jaunimo, šeimų ir parapijų dienų programos, pasiruošimas.

     Pristatydama Vaikų dienos programą, sesuo Pranciška Bubelytė, OSF, akcentavo, kaip svarbu paruošti vaikus, kad jie suprastų prasmę, suvoktų, kaip turi elgtis. Šį sunkų, atsakingą darbą turi prisiimti katechetai, tėvai ir kiti asmenys, nes klebonas nepajėgus aprėpti visų pasiruošimo darbų. Privalu vaikus išmokyti giesmių ir animacijų, organizuoti vaikų adoracijas prie Švenčiausiojo Sakramento ir kt. Arūnas Kucikas, atsakingas už Jaunimo programą, sakė, kad būtų prasminga, jei šv. Mišios jaunimui vyktų Prisikėlimo bažnyčioje. Tai tarsi simbolis, katalikiškų užmojų tąsa. Iš Prisikėlimo bažnyčios išėjusi eisena stabtelėtų prie Įgulos bažnyčios ir sugiedotų giesmę. Po to eisena pasuktų į Sporto halę, kur vyks Eucharistija ir krikščioniškos muzikos koncertas.

     Šeimų ir parapijų diena vyks Santakoje. Buvo pabrėžta, kad kiekviena parapija privalo turėti vėliavą. Jau dabar reikia pradėti ruoštis, svarbu būti kartu maldoje ir garbinime, reikia suaktyvinti darbą su jaunimu, vaikais ir šeimomis. (Kauno diena)

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS

     Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vesti rekolekcijų didesniuose lietuvių telkiniuose atvyko išeivijos vyskupo Pauliaus Baltakio, OFM, kvietimu. Savo keliones po lietuviškas parapijas Amerikos aukštas dvasininkas iš Lietuvos pradėjo Brukline, Švenčiausios Mergelės Marijos Apreiškimo lietuvių parapijoje. Kovo 24, 25, 26 dienomis vyskupas E. Bartulis vadovavo Gavėnios susikaupimo valandoms Čikagoje, Švenčiausios Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje. Vyskupas E. Bartulis papasakojo apie savo gyvenimo kelią, apie Šiaulių vyskupiją. 1997 m. birželio 29 d Kauno Arkikatedroje Bazilikoje E. Bartulis buvo konsekruotas vyskupu ir liepos 13-ąją įžengė į Šiaulių šv. Petro ir Povilo katedrą. Tą pačią dieną vyskupas Kryžių kalne pastatė kryžių su užrašu “Dieve, laimink Šiaulių vyskupiją”. Kryžiaus apatinėje dalyje yra Marijos skulptūra. Nors Šiaulių pietiniame rajone gyvena apie 80 tūkstančių žmonių, bažnyčios ten nėra ir niekas nesiruošia jos statyti. Ten žmonės meldžiasi nebaigtuose statyti kultūros rūmuose. Parapijos ir paties vyskupo svajonė ten pastatyti nors mažą bažnytėlę, nes laikinoje salėje žmonės nenori nei tuoktis, nei vaikų krikštyti, o juk šeimos, jaunimas, vaikai, yra pirmas vyskupo rūpestis. Į klausimą, kodėl jaunimas Lietuvoje mieliau renkasi įvairias grupes, sektas, kodėl juos mažai žavi katalikiškos, tautinės organizacijos, Vyskupas atsakė, kad reikia gerų vadovų, tada ir organizacijos atsigaus. “Aš tuo labai rūpinuosi ir tikiu, kad greitu laiku turi padėtis pagerėti” - pasakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Batulis. (ELTA)

LIETUVOS JAUNIMO DIENA

     2000 metų krikščionybės jubiliejui skirtos dienos Vilniuje vyks liepos 28-30 dienomis. Renginys pavadintas “Tarp Dangaus ir žemės”. Juo bandoma atskleisti jauno žmogaus, kupino svajonių, situaciją ir kito tūkstantmečio, atnešančio kažką nauja, siekius. Jaunimo dienų metu kartu bandys atsakyti, kokia turėtų būti ateitis, kad Dangus būtų Žemėje, kad visų gyvenimas būtų geresnis. Renginys skirtas jaunimui nuo 16 iki 35 metų: ne tik tikintiesiems - visiems, kurie domisi, ne tik lietuviškai kalbantiesiems - visiems jauniems žmonėms gyvenantiems Lietuvoje. Čia galės dalyvauti visų konfesijų jaunimas, vyks užsiėmimai, bus organizuojamos įvairios ekskursijos po Vilnių, gal nuvyks į Planetariumą pasižiūrėti į žvaigždėtą dangų. Jaunimo dienų metu vyks jaunimo akcija -malda už taiką. Ši tarptautinė akcija prasidės gegužės 1-ąją Altenberge (Vokietija) ir baigsis Jaunimo dienose Vilniuje. Organizuojamas koncertas, kuriame dalyvaus krikščioniškos grupės; Organizacinis darbas vyks per parapijas, vyskupų jaunimo centrus ir tikybos mokytojus. Vykstantieji į šventę, patys turės pasirūpinti maitinimą, nakvynę paprastomis jaunatviškomis sąlygomis. Kad renginys būtų geras ir smagus, jau dabar kviečiami pagalbininkai šiems darbams (XXI amžius Nr. 24).