Laiškų lietuviamsredaktorių taip pat sveikino

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas, Vyskupas lietuviams katalikams užsienyje †Paulius A. Baltakis, OFM, JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė Marija Remienė, Tėvynės redaktorius Vytautas Kasniūnas, Gediminas Kijauskas SJ, kun. K. Ambrasas SJ, Dalia Valančiūtė-Polikaitienė ir daugelis kitų.