Tėve Juozai,

     Sveikinu tikrai nuoširdžiai išlaikius savo rankose ir savo rūpestyje Laiškus lietuviams.

     Dievui karštai dėkoju už ištvermę ir prašau palaimos šia invokacija.

 

Kun. Kęstutis Trimakas

     Laiškų lietuviams50 metų      
     gyvavimo sukakties proga

Laiškas po laiško...
Jau pusšimtis metų...

Tau, Dieve, dėkojam už laišką po laiško.

     už nešamą šviesą,
     už skleidžiamą tiesą,
     viltį pažadintą,
     kelią parodytą,
     sielą pasotintą.

Tavo įkvėptos mintys,
šeimos židinį ugdančios,
jauniems kelią rodančios,
žvilgsnį Tėvynėn pakreipiančios.

Jau pusšimtį metų
beriamos sėklos,
beriamas žodis,
meilė Tėvynei,
kalbai, brolystei.

Ačiū Tau, Dieve,
kad širdis nepaseno,
kad ranka nepavargo,
kad akis Tu lydėjai
     vis šviesa savo.

Laimink, o palaimink ir tuos,

kuriuos jau amžinybėn palydėjai.

O Tėve, palaimink rytojų,
     kurio dar nematėm,
     kurį Tu jau matai
     savo Apvaizdoj.

Laimink visus mus,
     Tavo suburtus
     apie šį stalą.

Kaitroj užkurk mus
     savo glėby
     savo palaima
     visad...

          per amžių...
          per amžių amžius.
          Amen.